Sykepleieutdanning

Studenter risikerer stryk hvis de ikke er vaksinerte

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Innlandet kan komme til å måtte stryke studenter som ikke får gjennomført praksis fordi de er uvaksinerte.

— Vi kan ikke gå på akkord med faglige krav, sier helsedekan Ingrid Guldvik i Innlandet om utdanning under pandemien. Arkivbildet er fra en kriseøvelse ved Nord universitet
Publisert

Det har oppstått et akutt problem med gjennomføring av praksis ved sykepleierutdanningen på Høgskolen i Innlandet (HINN).

«Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) sin sykepleierutdanning har en problemstilling oppstått om gjennomføring av praksis og vaksinemotstand. Dette er utfordringer vi står oppe i akkurat nå, som ikke har vært mulig å forutse og som har et akutt preg », skriver studiedirektør ved Høgskolen i Innlandet Halvor G. Knudsen, i et brev til Kunnskapsdepartementet 12. januar.

Høgskolen ber derfor om hjelp fra departementet til avklaring, og de vurderer at det haster.

Få dager senere fikk de også svar, men Kunnskapsdepartementet har ikke tidligere vært borti problemstillingen og overlater til de enkelte institusjonene å finne løsninger, men uten at det går ut over læringsutbyttet til studentene.

– Vaksinasjon avgjørende

I brevet gjøres det rede for saken på denne måten: «Saken er: Praksis med alvorlig syke pasienter, for eksempel kreftsyke, er en viktig del av den aktuelle utdanningen. Det er ikke aktuelt å erstatte denne typen praksis med annen praksis på grunn av læringsutbyttene knyttet til praksisgjennomføringen. For gjennomføring av slik praksis i sykehus, krever sykehuset at studenten er vaksinert mot covid19. Ikke-vaksinerte ansatte omplasseres til andre oppgaver eller pasientgrupper. Vaksinasjon synes dermed i realiteten avgjørende for gjennomføring av studiet. Enkelte studenter ønsker ikke å vaksinere seg.» skriver studiedirektør Knudsen.

Studenter risikerer stryk

Han legger til at studenter som ikke er vaksinert vil dermed ikke kunne gjennomføre praksis og ved dette heller ikke oppnå alle læringsutbyttene i utdanningen.

I tillegg påpeker Innlandet at studenter med dette, risikerer å stryke og ikke få godkjent studiet.

Studiedirektøren i Innlandet legger til at et tilleggspoeng her er at studenten ikke kunne kjenne til kravet om vaksinering da vedkommende søkte seg til sykepleierutdanningen. Dette er et krav i omgivelsene som har kommet til i ettertid og som kan hevdes å endre premissene for gjennomføring av studiet.

Høgskolen i Innlandet vurderer at denne problemstillingen vil oppstå eller har oppstått også andre steder i universitets- og høgskolesektoren, og at det er behov for en felles løsning i sektoren for dette.

Innlandets spørsmål

Vi har følgende spørsmål vi ønsker hjelp til svar på, skriver Høgskolen i Innlandet:

1. Har KD (Kunnskapsdepartementet red.mrk) vurdert problemstillingen tidligere, og er det etablert en praksis på dette området som høgskolen kan følge?

2. Høgskolens tilsynelatende eneste mulighet er å gi studenten permisjon. Men kan vaksinemotstand være gyldig grunn til permisjon, og hva med studenter som av helsemessige årsaker ikke kan vaksinere seg?

3. Kan endrede premisser i omgivelsene gi grunnlag for at studenten søker kompensasjon?

Departementet: Bør tilrettelegge

I sitt svarbrev skriver Kunnskapsdepartementet at studenter som er i praksis skal regnes som helsepersonell.

«Hensynet til beskyttelse av sårbare grupper gjør at praksisstedet kan kreve å få vite vaksinestatus og kreve at helsepersonell er vaksinert. Som for ansatte kan da studentene omplasseres hvis det er mulig», påpeker departementet.

Og de legger til:

«Utdanningsinstitusjonene, helst i samarbeid med praksisstedet, bør tilrettelegge for at studentene kan oppnå læringsutbytter på andre måter. Dette kan gjøres ved å plassere studenten på et annet praksissted eller ved å tilrettelegge for andre læringsaktiviteter. For utdanninger regulert av rammeplaner og nasjonale retningslinjer er det muligheter for å fravike disse så lenge læringsutbyttet oppnås, jf. midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv.».

«Institusjonen kan ikke holdes ansvarlig »

Når det gjelder spørsmålet om vaksinemotstand vil være gyldig grunn til permisjon, trekker departementet fram at dette forhold som eventuelt reguleres av institusjonenes eget regelverk.

Departementet mener imidlertid at institusjonene ikke kan holdes ansvarlig for de kravene praksisstedene stiller, og skriver:

«Krav om vaksine er krav som stilles av praksisstedet, og er dermed forhold som er utenfor institusjonens kontroll. Departementet kan derfor ikke se at institusjonen kan holdes ansvarlig for dette.»

Departementet legger også til at krav om vaksinasjon for helsepersonell vil kunne endre seg i tråd med endringer i pandemien og i etterkant og bør være med i en vurdering av om studentene skal innvilges permisjon.

Departementet skriver også at høgskolen må gjøre egen vurdering av om studenter som av helsemessige årsaker ikke kan vaksinere seg kan ha krav på individuell tilrettelegging etter universitets- og høyskoleloven § 4–3 femte ledd, men de presiserer:

«Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen», understreker de.

Helsedekan utelukker ikke stryk

Helsedekan ved Høgskolen i Innlandet, Ingrid Guldvik.

Helsedekan Ingrid Guldvik sier til Khrono at Høgskolen i Innlandet strekker seg så langt de kan for å legge til rette. De har ingen sak akkurat nå, men har hatt en sak tidligere der en student som ikke kunne ta vaksine av helsemessige årsaker, skulle ut i praksis.

– Der klarte vi å omplassere i praksis denne gangen. Henvendelsen til departementet er å være føre var på kommende situasjoner, sier Guldvik.

Hun sier at de kommer til å håndtere hvert enkelt tilfelle for seg og individuelt.

– Men i gitte tilfeller, dersom det ikke er mulig å finne annen passende praksis for uvaksinerte, så kan de komme til å få stryk?

– Det kan skje. Vi kan ikke utelukke det. Vi gjør alt vi kan gjøre med å sikre progresjonen til studentene, men vi kan ikke gå på akkord med faglige krav. Det kan ikke hefte noe med sykepleiestudenter som er utdannet under pandemien, sier hun.

– Hvor mange uvaksinerte sykepleiestudenter har dere i Innlandet?

– Det vet vi strengt tatt ikke, fordi vi har ikke lov til å spørre om det, eller stille krav til det. Det er ved de enkelte praksisstedene at denne problemstillingen dukker opp, sier dekan Ingrid Guldvik.

Også tema ved UiT Norges arktiske universitet

I midten av november i fjor informerte UiT Norges arktiske universitet studentene sine om tilsvarende situasjonen gjennom en e-post til alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Daværende prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT, Terje Steigen, opplyste da til Khrono at det er studentenes praksissteder, og ikke UiT, som ville kartlegge vaksinestatus.

Helsedekan Gudbjørg Svineng, UiT.

– Vi kan ikke pålegge studentene å ta vaksine, men etter lov og forskrift kan praksisstedene innhente opplysninger om vaksinasjonsstatus, sa Steigen til iTromsø som først skrev om saken, og han gjentok det samme til Khrono.

Nytiltrådt helsedekan ved UiT fra årsskiftet, Gudbjørg Svineng, sier nå til Khrono at de så langt ikke har hatt noen konkrete tilfeller med uvaksinerte praksisstudenter ved UiT.

– De fleste av våre studenter har praksis ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge red.mrk) og de stiller strenge krav til vaksinasjon. Vi ser ikke bort fra at vi kan komme opp i situasjoner med uvaksinerte studenter, og hvis det skjer vil vi håndtere hver enkelt sak for seg, sier dekanen.

Universitets- og høgskolerådets helse- og sosialutvalg diskuterte også saken i et arbeidsutvalgsmøte 5. november i fjor. I referatet fra møtet heter det blant annet at: «Det er få eksempler på saker. Gjennom pandemien har institusjonene – i samarbeid med praksisfeltet meislet ut prinsipper for hvordan studenter skal behandles når de er i praksis. Det vurderes ikke som nødvendig å behandle dette temaet ytterligere nå».

Powered by Labrador CMS