doktorgrader

41 millioner til doktor­grader i offentlig sektor

21 ansatte i offentlig sektor får til sammen 41 millioner kroner til doktor­grads­prosjekter. De skal blant annet forske på studenter som jobber ved siden av studiene, innsatte i fengsler og velferdsteknologi.

Tre studenter med PC på en benk
Forskningsrådet skal blant annet finansiere en doktorgrad som ser på hvordan jobb ved siden av studiene påvirker utdanningen og arbeidsmarkedet og om det er sosioøkonomiske forskjeller knyttet til studentarbeid. Foto: Anne Valeur

Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet forteller at de fikk inn svært mange gode søknader.

— Interessen vitner om et sterkt engasjement og et høyt nivå på forskningen innen offentlig sektor i Norge, sier hun i en pressemelding.

Ved å finansiere doktorgradsprosjekter ønsker Forskningsrådet å øke forskningsinnsatsen i offentlige virksomheter, styrke forskningskompetansen i offentlig sektor og fremme samarbeid mellom akademia og offentlige aktører.

— Vi trenger økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor og et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og offentlige aktører, fastslår direktøren.

— Mer effektive tjenester

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe istemmer:

— Offentlige tjenester blir bedre og mer effektive når de er kunnskapsbaserte. Jeg er derfor glad for at det nå kan settes i gang doktorgradsprosjekter i ulike offentlige virksomheter, som kommuner, tilsyn og direktorater, som vil gi enda bedre tjenester til befolkningen, sier han.

Stort spenn

Doktorgradsprosjektene som nå får finansiering, spenner over et bredt spekter av temaer.

Lånekassen får støtte til et doktorgradsprosjekt der man skal undersøke hvordan jobb ved siden av studiene påvirker utdanningen og arbeidsmarkedet og om det er sosioøkonomiske forskjeller knyttet til studentarbeid.

Kriminalomsorgsdirektoratet skal sette i gang et prosjekt som skal undersøke fysisk helse og aktivitet til innsatte i norske fengsler.

I Tromsø kommune skal det forskes på hvordan innbyggerne bruker velferdsteknologi.

Disse prosjektene får støtte

Bærum kommune: Sirkulær økonomi i kommunal byggsektor — bruk av løse byggeelementer fra riving til rehabilitering

Trondheim kommune: Are children with communication difficulties given equal opportunities to develop their communication skills?

Oslo kommune: På randen av modernismen. En analyse av Gustav Vigelands tidlige arbeider.

Thor Heyerdahl videregående skole: Sosial bærekraft og samskaping av læringsaktiviteter mellom skole og museum.

Kriminalomsorgsdirektoratet: Hvordan ser den fysiske helsen og aktivitet hos innsatte i Fengsel?

Oslo kommune: Når kontrakten går ut. Et prosjekt om overgangen fra kommunal til privat bolig.

Mattilsynet: Svinesjekk: Ny kunnskap for bedret tilsyn med norske svinebesetninger

Blå Kors Borgestadklinikken: Ungdata i kommunal bruk. Hva fremmer og hemmer bruk av Ungdata i kommunal tiltaksutforming?

Sandnes kommune: Recovery gjennom medborgerskap og utvikling av bærekraftige kommunale tjenester innen psykisk helse og rus.

Oslo kommune bydel 8 Nordre Aker: Hva er samhandling? En analyse av samhandling etter innføring av Bedre tverrfaglig innsats på barn- og familiefeltet i Bydel Nordre Aker

Moss kommune: Prosjekt fem gode vaner — et helsefremmende tiltak for 5. — 10. klassetrinn i Moss kommune

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Funksjonshemmede som mistenkte i straffesaker: Fokus på menneskerettigheter.

Bane NOR: Metodikk for vurdering av ballastpukk i eksisterende spor.

Oslo kommune bydel 5 Frogner: Emosjonell kompetanse i skolen: Hvordan implementere kompetanseheving og fremme samarbeid på best mulig måte i laget rundt eleven?

Tromsø kommune: Use of welfare technology in Tromsø municipallity.

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider: En studie av arkitekt Helge Thiis’ bidrag til utformingen av Nidaros domkirke

Trøndelag fylkeskommune: Oral helse ved kirurgisk og medikamentell fedmebehandling. Oral sykdom, egenopplevd oral helse og estimerte behandlingskostnader

Lindesnes kommune: Samspillsobservasjon og samspillsveiledning i helsestasjonstjenesten

Lillestrøm kommune: Kommuneoverlegerollen før, under og etter pandemien — en kvalitativ studie

Senter for seniorpolitikk: Yrkesaktivitet i eldre år. Kva skal til for at fleire 60-åringar kan, og vil, halda fram å arbeida til dei når den øvre aldersgrensa?

Statens lånekasse for utdanning: Arbeid ved siden av studiene: Påvirkning på utdanning- og senere arbeidsmarkedsutfall.

Powered by Labrador CMS