JUKS

795 registrerte saker om utestengt studenter

I Registeret for utestengte studenter var det per 10.desember 795 registrerte sanksjoner. Ved Høgskulen på Vestlandet har de med opplæring fått juksetall ned.

Anne-Grethe Naustdal er prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Bedre oppgaver og opplæring mener hun er årsaken til at de har så få utestengte studenter.
Anne-Grethe Naustdal er prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Bedre oppgaver og opplæring mener hun er årsaken til at de har så få utestengte studenter.
Publisert

— Vi så at vi måtte gjøre noe med eksamen og ordningene rundt det. Det høye antallet juksesaker under pandemien handler ikke om uredelige studenter, men om systemet. De aller fleste ønsker ikke å jukse, sier Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Fakta

Dette er RUST

  • RUST (Registeret for utestengte studenter) ble etablert i 2014.
  • Institusjonene sendte tidligere brev seg imellom for å utveksle informasjon om vedtak om utestengninger.
  • Kunnskapsdepartementet tok initiativ til et arbeid med å opprette et sentralt elektronisk register som sørger for at informasjonsutvekslingen mellom institusjonene foregår digitalt.
  • Informasjonen slettes etter at utestengingsperioden er utløpt. RUST sørger derfor for at studenten starter med blanke ark etter at perioden er utløpt.

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

  • §3-7(8): falske vitnemål
  • §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd
  • §4-8(2): farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning
  • §4-8(3): fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • §4-10(3): utestenging etter skikkethetsvurdering

Kilde: Unit/Felles studentsystem (FS)

— Det å få en juksesak på seg er en stor påkjenning, og det å bli utestengt er en stor inngripen.

Med 17 registrerte sanksjoner per 10. desember 2022 i Register over utestengte studenter (Rust), og med rundt 17.000 registrerte studenter i Database for statistikk om høyere utdanning, er HVL den utdanningsinstitusjonen som har lavest andel sanksjoner.

Til sammenligning står Universitetet i Sørøst-Norge (USN), med omtrent like mange studenter, registrert med 119 sanksjoner i samme statistikk.

Seks over seksti

Totalt er det 795 registrerte sanksjoner i Registeret over utestengte studenter (RUST) per 10. desember 2022. En student kan ha flere sanksjoner registrert på seg og sånn sett telle dobbelt, og dermed kan det være noe færre enn 795 studenter som faktisk er utestengt.

De fleste av disse er mellom 19 og 24 år, men det er også seks over 60 år som er registrert med enten opptakskarantene eller påmeldingsnekt.

Kjønnsbalansen er omtrent så jevn som den kan bli, med 51 prosent menn og 49 prosent kvinner. 194 av sakene har gitt utestengelse i inntil seks måneder, 574 i inntil 12 måneder og 30 i mer enn ett år.

29 av sanksjonene er opptakskarantene, 763 er påmeldingsnekt. Sistnevnte er et forbud mot å avlegge eksamen i en gitt periode, førstnevnte at en ikke får bli saksbehandlet til opptak til nye studier.

Utdanningsinstitusjoner med fem eller færre utestengte studenter, er ikke med i statistikken fra Rust av personvernhensyn. Tallene som hentes ut av Rust er øyeblikksbilder. Når en student har sonet ferdig forsvinner saken helt ut av Rust-registeret.

Sikt, som leverer statistikken, understreker at en skal være forsiktig med å sammenligne tallene fra desember med tall fra andre måneder, da desemberstatistikken både inneholder sanksjoner som utløper i løpet av måneden og de første sanksjonene etter høstens eksamener.

Men selv om en kun ser på de sanksjonene som utløper i løpet av desember 2022 har det vært en økning siden i vår. 433 av sanksjonene har utløpsdato i desember. Til sammenligning var det den 5. mars 2022 registrert 407 sanksjoner i Rust, det høyeste antallet i statistikkene Khrono til da hadde hentet ut siden registeret ble etablert i 2014. 1. mars 2021 var det registrert 368 sanksjoner, 323 av sakene handlet om juks.

Hvis vi går tilbake til tiden før pandemien fikk Khrono tall per 2. mars 2019. Da var det 207 registrerte sanksjoner på studenter som var utestengte fra universiteter og høgskoler i Norge. 175 handlet om juks.

Felles emne i akademisk håndverk

Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet forteller at de i likhet med resten av sektoren hadde en veldig økning i juksesaker, som utgjør så godt som alle utestengelser, under pandemien. I 2021 var det 84 saker som ble behandlet av høgskolens klagenemnd. I år har det vært 26.

— Et av tiltakene vi har gjort er å innføre et felles oppstartsemne for alle nye gradsstudenter der en lærer hva det er å studere, det akademiske håndverket, referanseteknikk, hvordan en bruker forskning på en god måte og hvordan en henviser til kilder. I tillegg har vi også hatt en god del tilbud fra biblioteket med skrivekvelder, sier prorektoren.

Det harmonerer godt med ønsket fra Norsk studentorganisasjon da Khrono sist skrev om antallet utestengte studenter i vår. De etterlyste da bedre opplæring fra institusjonene for studenter som kommer rett fra videregående og ikke er kjent med hvordan man skal forholde seg til eksamen og regelverket rundt.

— I tillegg har vi blitt bedre på å lage eksamensoppgaver som gjør det vanskeligere å jukse. Det handler blant annet om hvordan en stiller spørsmålene. De må stilles på en måte som forebygger juks, og det har vi hatt opplæring av ansatte i.

— Så dere er ikke bare for snille?

— Vi må se på tallene og ha fokus på både forebygging og på å ta de som jukser. Det er veldig viktig at de kandidatene arbeidsgivere tar imot faktisk har den kunnskapen de skal ha, så det er viktig at vi stiller oss det spørsmålet.

Sanksjoner per 10. desember 2022

Institusjon Antall studenter Antall sanksjoner Andel sanksjoner
Universitetet i Sørøst-Norge170651130,66%
Handelshøyskolen BI205001010,49%
Universitetet i Agder14095940,67%
NTNU43420690,16%
Universitetet i Oslo26070610,23%
Høgskolen i Innlandet14950580,39%
UiT Norges arktiske universitet17510490,28%
OsloMet21950440,20%
Nord universitet11280350,31%
Universitetet i Bergen19845310,16%
Universitetet i Stavanger12505280,22%
Høgskolen i Molde3355260,77%
Høgskulen på Vestlandet16810170,10%
Høyskolen Kristiania16335170,10%
VID vitenskapelige høgskole5790110,19%
Høgskolen i Østfold7065100,14%
NMBU634570,11%
NLA Høyskolen281070,25%

Kilde: Rust/DBH

USN med flest utestengelser

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er med sine drøye 17.000 studenter omtrent på størrelse med HVL, og langt fra den største institusjonen i Norge. Til sammenligning har Universitetet i Oslo rundt 9.000 flere studenter, og mastodonten NTNU 26.000.

Men til tross for dette topper USN statistikken med 119 registrerte sanksjoner. UiO og NTNU har til sammenligning 61 og 69 i registeret.

Vibeke Bredahl, studiedirektør ved USN, forteller at det er en kombinasjon av pandemitilpassede eksamener og gode rutiner for å oppdage juks som er hovedårsaken til de høye tallene hos dem.

— Vi besluttet veldig tidlig at vi også for vårsemesteret 2022 skulle ha veldig få ordinære eksamener med tilsyn, fordi vi var usikre på hvordan pandemien kom til å utvikle seg og ønsket å skape forutsigbarhet for studentene. Erfaringene fra pandemien har vist oss at omlegging til hjemmeeksamener fra eksamener som var planlagt gjennomført som skoleeksamen under tilsyn har medført flere tilfeller av plagiat og ulovlig samarbeid, sier Bredahl.

I tillegg sender USN alle eksamener og arbeidskrav gjennom Ouriginal, et system for plagiatkontroll, og følger opp dette tett, ifølge studiedirektøren.

— Jeg tror ikke våre studenter fusker mer enn andre, men jeg tror vi har veldig gode rutiner for å fange det opp. Nå er vi tilbake til ordinære eksamener igjen, og vi ser en nedgang i antall fuskesaker dette høstsemesteret.

— Opplever at faglærer bare ønsker å stryke kandidater som fusker

Sorterer en sanksjonstallene på flest sanksjoner i forhold til totalt antall studenter, kommer USN på tredjeplass. Øverst finner en Høgskolen i Molde med 3355 studenter og 26 registrerte sanksjoner.

— Vi har opplevd en ganske stor økning i saker som omhandler fusk, sikkert i likhet med resten av sektoren. Det handler nok om at dette er saker som i stor grad oppsto i vår da vi fremdeles hadde mye hjemmeeksamen på grunn av pandemien, sier Sissel Anne Waagbø, studiesjef ved Høgskolen i Molde.

I likhet med hos USN har også de opplevd mer plagiering og ulovlig samarbeid under pandemien enn ellers, noe de håper vil bedre seg nå som de i større grad er tilbake til å bruke ordinær eksamen med tilsyn.

Men hvorfor de har en så mye høyere andel sanksjoner enn andre, synes Waagbø det er vanskelig å gi noe klart svar på.

— Det er vanskelig å vite hva som skjer ved andre institusjoner og hvorfor det er slike forskjeller. Vi har hatt fokus på fusk i veldig mange år, og har gitt veldig klar beskjed til faglærere om at saker hvor man mistenker juks skal tas opp. Vi opplever jo av og til at enkelte faglærere bare ønsker å stryke kandidater som jukser, men vi har vært tydelige på at det er viktig at like saker i så stor grad som mulig behandles likt, sier Waagbø.

Powered by Labrador CMS