praktisk pedagogisk utdanning

— Bedre praksis kan gi flere i lærerutdanningene

Stor variasjon i tilbakemeldingene rundt landets praktisk-pedagogiske utdanninger.

Leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Kaspara Halkjelsvik
Leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Kaspara Halkjelsvik, trekker framn prtaksis som en viktig nøkkel for å få fart på lærerutdanningene.
Publisert Oppdatert

Siden 2020 har Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kartlagt de praktisk-pedagogiske utdanningene (PPU), og i en fersk rapport har de samlet innspillene om hva som skaper god kvalitet på PPU både for allmennfag og yrkesfag.

Fakta

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i tall

  • PPU ble tilbudt på 18 universiteter og høyskoler i 2022, på 27 ulike campus og i 20 ulike byer/steder, godt spredt i landet. 
  • De siste årene er det blitt tatt opp i underkant av 2000 PPU-studenter årlig, det har vært en nedgang siden 2020. 
  • Godt under halvparten av de som får tilbud om studieplass, møter frem til studiestart, trenden er nedadgående. De aller fleste, om lag 90 prosent, har fagbakgrunn fra høyere utdanning, de resterende har yrkesfaglig utdanning fra videregående opplæring. 
  • I 2022 utdannet PPU omtrent like mange kandidater som grunnskolelærer-utdanningene og langt flere enn lektorutdanningene

Kilde: Nokut

Denne kartleggingen er den foreløpig siste i en ti år lang gjennomgang av alle landets lærerutdanninger gjennomført av Nokut. I 2024 er det grunnskolelærerutdanningene som skal få sin sluttrapport.

— Vi håper funnene som rapporten peker på er til nytte i det videre arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene. Det er et intensivt år som PPU-studentene gjennomgår, men vi ser at det kan gjøres noen justeringer knyttet til praksisperioden, som er en sentral del av studiet, sier Nokut-direktør Kristin Vinje. i en pressemelding fra Nokut.

Praksis skaper mest trøbbel

I konklusjonene i rapporten kommer det fram at studenter på praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag generelt er mer motiverte og mer fornøyde med utdanningen sin enn studenter på PPU for allmennfag. 

Kristin Vinje direktør i Nokut.

— Det er også en tydelig forskjell i tilfredshet med studieprogrammet mellom de to gruppene, heter det i en av hovedkonklusjonene

Det punktet som oppleves som mest negativt, er gjennomføring av praksisperioden. Det handler blant annet om tilfeldigheter ved tildeling av praksisskole og veiledere.

— Rapporten gir også innsikt i samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet, der det fremkommer at samarbeidet generelt sett er godt, men at det er behov for bedre forankring i ledelsen og økt informasjonsflyt, heter det i pressemeldingen.

Pedagogstudentene

— PPU-studentene er noen av de mer fornøyde lærerstudentene vi har. Vi kjenner igjen mange av punktene som blir trukket fram i rapportens konklusjoner, sier  Kaspara Halkjelsvik, leder for Pedagogstudentene, til Khrono.

— Der studentene uttrykker at de ikke er så fornøyde, er hvordan man klarer, eller ikke klarer, å knytte ulike fagelementer sammen, og i særlig grad handler dette om praksis, sier Halkjelsvik.

Hun sier at det vil være viktig framover å få til en forbedring av praksis i alle lærerutdanninger.

— Der praksis fungerer bra, er PPU-studentene også mest fornøyd. Det handler om hvordan de blir forberedt til praksis, og hvordan praksiserfaringene integreres i undervisningen. Vi tror at det er viktig å utvide og styrke praksisopplæringen i alle lærerutdanningene, sier Halkjelsvik, og legger til:

— Vi tror dette kan være med å gjøre utdanningene mer attraktive, og være et av flere tiltak for å bedre både gjennomføring, men også få økt interesse med tanke på søkertall. 

Ulik oppfatning av kompetanse

Skoleledere og studentene er mest fornøyd med egen kompetanse og utdanning, mens de ferske kandidatene som nettopp er ferdige, er mer negative til egen kompetanse.

Skolelederne vurderer kandidatene som mer kompetente enn det kandidatene selv gjør.

Langvarig evaluering av lærerutdanninger

Nokut har gjennom 10 år gjennomført evalueringer av alle de forskjellige lærerutdanningene i Norge.

Nokut forteller at målet med disse evalueringene har vært å frembringe kunnskap om kvalitetstilstanden ved de ulike lærestedene, og ofte har det også kommet råd til forbedringer som lærestedene kan ta med seg i sitt kvalitetsarbeid.

— Nokuts evalueringer er helt i kjernen av vårt samfunnsoppdrag, og er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på når vi blir evaluert eksternt. Moderne kvalitetssikring på europeisk nivå er ikke bare tilsyns- og akkrediteringsarbeid, men også evaluering og kartlegging av kvalitetstilstanden i høyere utdanning, sier Kristin Vinje.

Evalueringen av grunnskolelærerutdanningene begynte høsten 2022, og skal være ferdig i 2024. Denne evalueringen skal bidra med kunnskapsgrunnlag i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, som etter planen kommer i rundt påske 2024.

Powered by Labrador CMS