Samarbeid viktig for kvalitet

Prorektor Nina Waaler understreker betydningen av samarbeid for å oppnå bedre kvalitet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er en viktig og unik institusjon med et stort potensiale. Ingen annen institusjon har tilsvarende sammensetning av studieprogrammer og fagmiljøer – verken i Norge eller i Norden. Dette er et godt utgangspunkt for utvikling og posisjonering av HiOA både nasjonalt og internasjonalt.

For å videreutvikle institusjonen og sikre at vi er en foretrukken samarbeidspartner og leverandør av kunnskap til samfunnet, vil riktige prioriteringer i forhold til samarbeid være viktig.

Betydningen av både internt og eksternt samarbeid kommer klart til uttrykk i politiske føringer og ved uttalte behov og ønsker fra arbeids- og næringsliv. Begrunnelsen er blant annet kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og samfunnsrelevans i forhold til utdanning og FoU-arbeid.

Internt

På høgskolen er det god kompetanse og mye erfaring knyttet til samarbeid, og i de siste årene har det blitt iverksatt mange tiltak på tvers av enhetene. Dette har bidratt til en positiv kunnskapsutvikling, samt bygging av institusjonens profil og slik også dens egenart.

Som eksempler kan nevnes prosjekter med fokus på utdanningskvalitet, styrking av forsknings- og utviklingsarbeid, mer effektive rutiner og styringsverktøy, etablering av School of Management, Livslang læring, Bevegelseslaboratorium, og Fremragende profesjonskvalifisering.

Tilsvarende grep vil være viktig i fremtiden. Vi må tilrettelegge for økt tverrprofesjonell samarbeidslæring mellom helse- og sosialfagene på bachelornivå. Dette for å imøtekomme politiske føringer og samfunnets etterspørsel etter tverrfaglig profesjons- forståelse og kompetanse hos våre nyutdannede kandidater.

Vi bør tilstrebe mer samarbeid om, og muligheter for fleksibilitet knyttet til enkeltemner på masternivå på tvers av institutter og fakulteter. Vi bør også vurdere økt samarbeid mellom de seks doktorgradsprogrammene (spesielt med tanke på vitenskapsteori og metode), og tilrettelegge for at Senter for profesjonsstudier (SPS) og Senter for arbeidsinkludering (SVAvidereutvikler samarbeidet med fakultetene.

Eksternt  

HiOA har også et tett og godt samarbeid med eksterne: vår egen sektor, offentlige myndigheter, arbeids- og næringsliv. Slik er vi med på å sette dagsorden spesielt innenfor fagområder vi har høy kompetanse på. Vi skal påvirke velferdspolitikken, være en sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter, og bidra til å fylle eksisterende «kunnskapshull» innenfor mange av velferdsstatens viktige yrker.

Vi har allerede igangsatt, og er i planlegging av mye og viktig eksternt samarbeid. Det er blant annet nedsatt en felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA som skal vurdere hvorvidt dagens arbeidsdeling mellom institusjonene er formålstjenlig og om det bør gjøres endringer i ansvars- og arbeidsfordelingen mellom oss.

Det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med søknad om å etablere et Senter for fremragende utdanning (SFU) i nært samarbeid med arbeidslivet i regionen, og sammen med NAV har vi etablert et Senter for arbeidsinkludering. Senteret vil være av stor betydning for HiOAs utdanningsportefølje og forskningsaktivitet og vil kunne bidra til å realisere kompetanse- og kunnskapsstrategien til NAV.

Vi bør kontinuerlig ha fokus på kvaliteten ved våre praksisarenaer, utforske nye typer læringsarenaer, og tilrettelegge for inn- og utveksling for både studenter og tilsatte. Vi bør øke antall kombinerte stillinger og fortsette samarbeidet med eksterne for eksempel ved å utvikle og videreutvikle studietilbud. Nylig ble vi kontaktet av NITO med ønske om å inngå et samarbeid om lederutdanning for ingeniører. Slike henvendelser setter vi pris på!

For å oppnå gode effekter av samarbeid må vi tilstrebe mer effektive og fleksible administrative rutiner og prosesser, redusere grad av dobbeltarbeid, og tilrettelegge for læring med og av hverandre ved eksempelvis å etablere «eksperter i team».

Et godt internt og eksternt samarbeid vil være viktig for økt kvalitet og relevans av våre kjerneaktiviteter, og for å posisjonere og profilere HiOA i et landskap preget av store endringer og sterk konkurranse.

(Innlegget er første gang publisert på Nina Waalers blogg på hioa.no)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS