Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtak fattet av styrets ansettelsesutvalg ved Universitetet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland. Foto: Stella Pictures

Departementet opprettholder vedtak om å avskjedige Langeland

Avskjed. Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland. — Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sitt møte den 24. november 2017 fant styrets ansettelsesutvalg ved Universitetet i Stavanger (UiS) at det var grunnlag for avskjed av professoren etter paragraf 26 b, c og d i statsansatteloven, skriver UiS på sine nettsider.

Fakta

Langelandsaken

Nils Rune Langeland (53) var professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet. Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2.juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook. Flere medier omtalte saken.

Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

I august 2017 ble det kjent at Langeland ikke skulle undervise dette året, men kun forske.

I slutten av september skrev UiS på sine hjemmesider at Langelandsaken var avklart, men fortsatt var en pågående personalsak.

I begynnelsen av oktober orienterte ledelsen Langeland om at han ville bli avskjediget.

25.oktober skrev Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld et innlegg i Khrono under tittelen: Det er ingen Langelandsak ved UiS

24.november kom avskjedssaken opp i Styrets ansettelsesutvalg ved UiS. De vedtok å avskjedige Langeland.

11. januar 2018 oppretthold de dette vedtaket ogs aken gikk tild epartementet.

22. mars 2018 blir det offentlig at departementet opprettholder vedtaket til UiS. Saken kan ikke ankes vdere.

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet, som nå har behandlet saken. De konkluderte med å opprettholde UiS sitt vedtak.

— Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen, ifølge uis.no.

Universitetet i Stavanger sier til Khrono at Boyesen ikke kommer til å kommentere saken utover dette.

Les også: Langeland-saken har vært en vekker for rektor

Kan ikke påklages

Vedtaket i Kunnskapsdepartementet kan ikke påklages.

I en kommentar til departementets beslutning uttaler avdelingsdirektør Lars Vasbotten Kunnskapsdepartementet:

Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS.

Marit Boyesen

— Jeg kan bekrefte at Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtak fattet av styrets ansettelsesutvalg ved Universitetet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland. Utover det kan vi ikke kommentere detaljer i saken. Grunnen til det er at vi har taushetsplikt om noens personlige forhold.

Foreløpig ingen kommentar

Det har så langt ikke lykkes Khrono å komme i kontakt med professor Langeland.

Hans advokat Kjell M. Brygfjeld svarer på sms at:

«Vi har ingen kommentar før vi har fått anledning til å gå gjennom vedtaket.»

Langeland selv har tidligere i år søkt jobb både på NTNU og Høgskulen i Volda, og til Khrono tidligere i år sa han at han håper at saken ikke har gitt ham yrkesforbud.

Les også: Langeland søker nye jobbar: «Håper eg ikkje har yrkesforbod»

Varslet sak helt til Høyesterett

VG intervjuet både advokat Nils Rune Langeland og hans advokat Kjell M. Brygfjeld over åtte sider i sitt helgemagasin lørdag 24.februar. Artikkelen vakte sterke reaksjoner hos flere etter at de hevdet at Langeland er Norges første #metoo-offer.

— Langeland er egentlig det første #metoo-offeret i Norge, sa advokaten og Langeland var enig.

Rektor ved Universitetet i Stavanger Marit Boyesen . Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Men saken mot professoren startet lenge før #metoo-kampanjen, som nådde Norge i oktober i fjor. Og ifølge sakspapirene i avskjedssaken, samt klagebrevet til departementet, som Khrono har fått innsyn i handlet saken om flere hendelser inkludert alkohol, også flere år tilbake i tid, der seksuell trakassering kun er en del av avskjedsgrunnlaget.

Opptrådt krenkende

Senest 23.januar 2018 skriver ledelsen ved Universitetet i Stavanger i et svarbrev til Langelands advokat, som Khrono etter forespørsel har fått delvis innsyn i, at de minner om at det i både forhåndsvarsel om avskjed og i dokumentene til møtet hvor avskjedssaken ble behandlet i november i fjor, er vist til at «Langeland ved flere anledninger har opptrådt på en krenkende og trakasserende måte overfor kollegaer og andre».

Langeland selv skrev nylig et innlegg i Khrono der han blant annet kritiserte at Khronos redaktør nylig fikk en pris fra Oslo redaktørforening, blant annet for arbeidet med saken om Langeland.

Les også: Nyskapande og falske forteljingar i Khrono

— Utfall av klagebehandling på UiS som forventet

Vi tar beslutningen fra Kunnskaps-departementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS.

Marit Boyesen

Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, sa til Khrono rett etter at avskjedsvedtaket var klart i november i fjor at de ville påklage vedtaket om avskjed til Kunnskapsdepartementet.

— Vi vil påklage saken til Kunnskapsdepartementet, og så se hva som skjer der. Eventuelt vil jeg anbefale den videre i rettssapparatet, sa Brygfjeld den gangen.

— Vi mener at avskjeden ikke er i samsvar med loven. Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han må ha begått grove brudd på hans tjenesteplikt, og vi mener at det ikke har skjedd, sa Brygfjeld til Stavanger Aftenblad i desember da klagen ble oversendt UiS.

Stemte i mot i november

Ansattrepresentant Svein Erik Tuastad stemte ifølge en protokolltilførsel mot avskjed på møtet i november fordi han mente at det er tvil om det juridiske grunnlaget for avskjed er sterkt nok, og at UiS kan ha brutt Akan-kontrakten som var inngått med Langeland.

Les hele protokollen fra 24.11.2017 her.

Varsel i oktober

​Det var 9. oktober i år at Universitetet i Stavanger forhåndsvarslet professor Nils Rune Langeland om avskjed. Det kommer fram i sakspapirene som På Høyden har bedt om innsyn i og som de har delt med Khrono.

Ifølge papirene som er sterkt sladdet og utgjør 54 sider, med vedlegg, mener universitetet at grunnlaget for avskjed ligger i § 26 b, c og d i statsansattloven.

I loven heter det blant annet at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende...

(...)

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

I framstillingen fra dekan og universitetsdirektør heter det også:

«Det er et grunnvilkår for avskjed at arbeidstaker har utvist subjektiv skyld. Arbeidsgiver gjør gjeldende at dette vilkåret er oppfylt».

Fikk advarsel

I dokumentene som er grunnlag for ansettelsesutvalgets behandling av avskjedssaken mot Nils Rune Langeland kommer det også fram at arbeidsgiver hadde gitt Langeland en advarsel 30.juni 2017, etter «krenkende ytringer på sosiale medier og uakseptabel adferd overfor kollegaer».

Dette var kun få dager før flere kvinner la ut skjermdumper fra grove private meldinger som professoren hadde sendt dem. Blant annet med tilbud om å kjøpe trusene til en av kvinnene.

Mente UiS bryter avtale

I en pressemelding fra Langelands advokat, som ble sendt til utvalgte medier i forkant av at avskjedssaken skulle opp i november 2017, het det at «Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem».

Videre heter det at misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på.

Det blir trukket fram at disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk.

Noen uker etter at avtalen ble inngått var professor Langeland beruset på jobben etter å ha drukket kvelden i forveien, forteller Brygfjeld, og det var dette forholdet som utløste personalsaken.

Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld

Ifølge advokaten skal professor Langeland sterkt ha anmodet UiS om å videreføre oppfølgingen og støtte under Akan-avtalen, noe UiS ikke har ønsket å gjøre. hevder han.

— Jeg anser dette som et brudd både på avtalen og på UiS sine retningslinjer i rusmiddelproblematikken, skriver advokat Kjell M. Brygfjeld i pressemeldingen.

Etter at avskjedsvedtaket ble fattet har Langeland selv avsluttet samarbeidet med med bedriftshelsetjenesten og Akan-samarbeidet fordi han ikke skal ha tillit til det, ifølge dokumenter Khrono har fått delvis innsyn i.

Oppstarten i juli

I etterkant av at kvinnene som hadde fått meldinger av ham la dem ut på sosiale medier i begynnelsen av juli i fjor, omtalte flere medier, blant dem Khrono, VG, NRK, Medier24 og Stavanger Aftenblad.

Les også: Langeland sendte grove meldinger til kvinner

Universitetsledelsen sa de så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale og håndterte det som en personalsak.

Pedagogstudentene i Stavanger klaget også langeland inn til fakultetets ledelse, der han er ansatt.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

Han understreket at han ikke hadde sendt meldinger til egne studenter. Khrono har skrevet om en av hans studenter som fikk melding av ham på eksamensdagen.

Les også: UiS bekrefter mottak av studentklage

Ikke første gang

Dette var ikke første gang Langeland har fått kritikk for sin opptreden i sosiale medier.

I 2015 ble det kritikk i mediene etter at han hadde uttalt seg om «genetisk svake analfabeter fra Punjab» på Facebook.

Langeland skrev på facebook i august 2014 at han hater pakistanere. Han ble kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, Universitetet i Stavanger (UiS), og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter.

Sluttet før tiden på HiOA

Fra 1. april 2012 var Nils Rune Langeland koordinator for Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her kom han i konflikt med professor og kollega Rune Slagstad, som Langeland blant annet kalte «gemen kjeltring» og «svin» på facebook. Noe han siden beklaget.

Slagstad sluttet ved HiOA som følge av at ledelsen ikke ryddet opp i arbeidsmiljøproblemene. Og Knut Olav Åmås karakteriserte konflikten, og høgskolens håndteringen av den, som pubertalt og lite professoralt i en kronikk i Aftenposten.

Nils Rune Langeland måtte slutte ved HiOA sommeren 2013, fire måneder før engasjementet hans gikk ut, ifølge ham selv uten at han visste hvorfor. Han fikk lønn ut perioden.

Høsten 2012 skrev Jon Hustad en kommentar om Langeland som han kalte Det utaktiske menneske. Alarm!

Langeland hadde i tiden på HiOA permisjon fra Universitetet i Stavanger.

Khrono ble sammen med NRK og VG klaget inn til Pressens faglige utvalg for å ha identifisert Langeland i saken fra juli 2017. Men et enstemmig utvalg mente at mediene det var snakk om ikke hadde brutt god presseskikk i saken.

Les også: Khrono, VG og NRK brøt ikke god presseskikk

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS