Signe Kroken fra fagforeningen til NTL på Norges miljø- og iovitenskapelige universitet (NMBU) og Lena Marie Kjøbli fra Forskerforbundet samme sted krever reelle forhandlinger med ledelsen om framtidig faglig organisering og mener ledelsen har brutt med hovedavtalens bestemmelser. De får støtte fra Forskerforbundet sentralt.

Sinte ansatte på NMBU i Ås krever snuoperasjon fra styret

Det koker igjen rundt ledelsen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Styreleder får så hatten passer av ansatte og tillitsvalgte, og det er startet en ny underskriftskampanje, mot omorganisering.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det brygger opp mot et virkelig dramamøte på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås 16. juni.

Da skal universitetsstyret både vedta framtidig modell for ledelse, ansatt eller valgt rektor, og de skal vedta omorganisering, både faglig og administrativt for hele universitet.

Tidligere i vår var det debatten rundt valgt eller ansatt rektor som skapte stor bølger blant de ansatte, nå er det modell for omorganisering og kanskje først og fremst prosessen rundt denne saken, som setter sinnene i kok.

Ny underskriftskampanje

Da rektorsaken ble debattert første gang i styret i våres hadde de ansatte underskriftskampanje og rektor Mari Sundli Tveit fikk overlevert 800 underskrifter i forkant av styremøtet. Nå er det laget et nytt opprop der det blant annet heter:

Det er ingen tvil i henhold til hovedavtalens bestemmelser at det skal forhandles om
organisasjons-endringer.

Bjørn T. Berg

Styret legger til grunn rektors redegjørelse om at ledelsen og styret ikke har gått utenom hovedavtalen slik saken er behandlet frem til nå.

Siri Hatlen

«NMBU - Det er ingen skam å snu. I en omorganisering er det viktig at man ikke ødelegger det som fungerer. Den pågående omorganiseringsprosessen på NMBU står i fare for å ødelegge flere gode fagmiljøer på campus Ås. 

Dersom det skal vedtas en ny organisasjonsmodell på Universitetsstyrets møte i juni krever vi at de ansatte blir hørt. Det store flertallet av høringsuttalelser ga uttrykk for at man må frigjøre seg fra tallet seks og at det ikke må gjøres andre endringer enn de fagmiljøene finner hensiktsmessig utfra sine ambisjoner og mål.»   

Onsdag kveld hadde 330 skrevet under på oppropet.

Styreleder kjent med uro

Styreleder Siri Hatlen skriver til Khrono i en epost at hun er kjent med at det er uro rundt omorganiseringen på NMBU.

— Jeg er kjent med at det er uro rundt denne prosessen, særlig i enkelte miljøer. Det var et enstemmig styre som vedtok timeplan og mandat for prosessen, et enstemmig styre har også understreket viktigheten av god medvirkning og informasjon underveis. Styret har derfor bl a lagt til rette for at styrets drøftinger i de to siste møtene er blitt streamet, og det vil også bli gjort i styremøtet 16. juni, forteller Hatlen.

Saken sto ikke på dagsorden

Vi treffer to av de tillitsvalgte på NMBU onsdag 11. mai, dagen før ledelsen for universitet skal inn i etatstyringsmøte med departementet, og samme dag som rektor Mari Sundli Tveit gjennomfører allmøter med de ansatte, både på Adamstuen og i Ås. Lena Marie Kjøbli fra Forskerforbundet og Signe Kroken fra NTL drar oss tilbake til januar.

Den 21. januar 2016 har universitetsstyret på NMBU møte. Det foregår på Lysebu og dagen starter med seminar, før man går over i et ordinært styremøte etter lunsj. På seminaret skal man se på rapporten fra utvalget ledet av Tom Colbjørnsen om organiseringen av NMBU og mulige modeller for framtiden. Dagen etter skal rapporten legges fram for ledere og tillitsvalgte, og deretter på allmøte for de ansatte.

Det står ingenting på dagsorden om at omorganiseringen skal opp som sak på styremøtet, så de tillitsvalgte bestemmer seg for at dette styremøte behøver de ikke sitte å observere.

Se her: Dagsorden for møtet 21. januar

Overadministrert og underledet

Dagen etter møter de tillitsvalgte selv opp og får presentert rapporten «Et ambisiøst, lite universitet» fra Colbjørnsen-utvalget.

Professor Tom Colbjørnsen er tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Med seg i utvalget har han hatt professor og tidligere NTNU-rektor, Torbjørn Digernes, og rektor ved Sveriges landbrukshøgskole (SLU). Lisa Sennerby Forsse.

Ifølge presentasjonen mener de at NMBU er overadministrert og underledet, de foreslår å fjerne et styringsnivå (fakultetene) og slår sammen 13 institutter til 6 enheter der lederne skal rapportere direkte til rektor, blant annet. NMBU har i dag 17 ulike styrer og uklare ansvarsforhold i administrasjonen, mener utvalget. 

— Vårt første inntrykk var veldig godt. Vi synes det lå mange spennende muligheter til forbedring her og ikke minst ambisiøse og bra mål å strekke seg etter for universitet vårt, sier Lena Marie Kjøbli, tillitsvalgt for Forskerforbundet på NMBU.

— Sjokket var desto større da presentasjonen ble avsluttet med at vi fikk presentert et styrevedtak der universitetsstyret har bestemt at den framtidige faglige organiseringen for NMBU skal ha to nivåer, og ikke minst at antall enheter på nivå 2 skal være maks 6, fortsetter Kjøbli. 

Se også: Protokoll fra møtet 21. januar

Hevder brudd på hovedavtalen

Signe Kroken er tillitsvalgt for NTL på NMBU. Hun var sammen med Kjøbli til stede på presentasjonsmøtet og er like sjokkert over styrets manglende orientering og forhandlinger med de tillitsvalgte i denne saken.

— Det er ikke ulovlig det styret har gjort, men det hersker ingen tvil om at dette er et brudd på hovedavtalens bestemmelser. Det skulle vært gjennomført forhandlinger med de tillitsvalgte og en protokoll fra disse forhandlingene skulle ha fulgt styresaken da det ble gjort vedtak, sier Kroken.

Og her får hun støtte fra Forskerforbundet sentralt.

Avdelingssjef Bjørn T. Berg i Forskerforbundet sentralt sier at de ønsker at det er de lokale tillitsvalgte som uttaler seg om saken, men på prinsipielt grunnlag sier Berg:

— Det er ingen tvil i henhold til hovedavtalens bestemmelser at det skal forhandles om organisasjonsendringer. Det skal føres protokoll fra forhandlingene og disse skal følge saken til styret. Styret står selvsagt fritt til å gjøre det vedtaket de måtte ønske deretter, sier Berg til Khrono.

Styreleder Siri Hatlen avviser brudd på hovedavtalen og viser til rektors redegjørelse om dette. Hun legger til at rektor og ledelsen nå skal forhandle med organisasjonene om faglig sammensetning av de nye enhetene før styret gjør sitt endelige vedtak i juni. 

Mange kritiske innspill i høring

Universitetsstyret på NMBU har hatt flere møter etter den 21. januar. På møtet i mars var det valgt eller ansatt rektor som sto i fokus, mens på møtet 28. april ble omorganiseringen igjen behandlet.

Rektor Mari Sundli Tveit har gjennomført en høring på NMBU om omorganiseringen, og fått svært mange kritiske innspill. Både til det konkrete forslaget om at man skal ned til maks seks enheter, men også på selve prosessen.

— Gode omstillingsprosesser starter ikke med å vedta løsningen. De starter med å analysere utfordringene og mulighetene i forhold til strategi, mulige faglige synergier og mål for omstillingen. Deretter kan man etter en god faglig prosess, forhandle med de tillitsvalgte og så er det opp til universitetsstyret og vedta den endelige organiseringen, sier Kjøbli.

Rektor får ikke støtte i styret

I sine sakspapirer til møtet 28. april foreslo rektor utifra alle de kritiske innspillene i høringsrunden at styret burde åpne for at man kunne utvide antall enheter, ihvertfall til 7. 

Dette styremøte ble streamet til de ansatte, og Kjøbli forklarer at for mange ansatte ble dette dråpen som fikk begeret til å renne over.

— De ansatte opplevde hvor lite faglig argumentasjon som ble brukt for å begrunne tallet 6 faglige enheter i styremøtet. De reagerte eksempelvis på at det i styremøtet ble brukt som et viktig argument at styret ikke kunne vise svakhet ved å endre på tidligere vedtak, forteller Kroken.

Se også:

Fra 13 til 6 faglige enheter

I dag består NMBU av 13 institutter, hvorav fire hører inn under veterinærhøgskolen, de resterende ni hører til i Ås, fra gamle UMB. Over instituttene har man også fakulteter for Ås-instituttene, men disse er alle enige om at det er en god ide at man fjerner.

— I alle modeller som foreligger er det foreslått at veterinærhøgskolen blir en faglig enhet. Det er vi alle enige om og synes er et logisk og bra forslag. Men skal det bare være 6 faglige enheter ligger det samtidig i kortene at dagens 9 institutter i Ås skal bli til 5, forteller Kroken, mens Kjøbli utdyper:

— Vi etterlyser faglig og strategisk begrunnelse for at maks 6 enheter er det riktige tallet for NMBU. Slik vi oppfattet Colbjørnsen var han veldig ydmyk da han foreslo 6 enheter, og poengterte at han kjente organisasjonen for dårlig til å fastslå at dette var det beste. På BI har han jo selv eksempelvis 9 faglige enheter. Det er gammeldags å tenke at tallet 6 er gunstig med tanke på størrelse på ledergruppen rundt rektor. For tiden snakker ledelseseksperter heller om 10 som et gunstig tall.

Bekymret for faglig mangfold

— Bortsett fra at dere trekker fram en dårlig prosess, hva er feil med å gå ned til 6 faglige enheter?

— Det er mange gode fagmiljøer som må bli slått sammen hvis 9 institutter skal bli til 5. De har ikke automatisk noen naturlige synergier. Vi er bekymret fordi det reduserer medbestemmelse og demokrati og deltakelse generelt på universitetet. I dag er det ni instituttstyrer med representanter for de ansatte,  med 5 styrer blir det færre som er med og bestemmer. Vi er også bekymret fordi reduksjonen kan gjøre at det faglige mangfoldet ved NMBU blir mindre synlig, og at levedyktige og gode fagmiljøer vil drukne i de instituttene de blir fusjonert inn i. De ansatte savner en faglig begrunnelse for hvorfor dette må skje, sier Kjøbli, og legger til:

– Og vi er også redd dette kan føre til økt byråkrati uten noen reell faglig vekst.

— Hva tenker fagforeningene rundt den videre prosessen?

— Vi forventer at styret nå tar initiativ til reelle forhandlinger om omorganiseringen, og at disse forhandlingene ikke bare gjelder hvilke institutter som skal bli slått sammen med hvem, men også antall faglige enheter, slår Kroken fast.

Vil at styreleder uttaler seg

Khrono har kontaktet flere styrerepresentanter på NMBU for å få kommentarer til saken. En som svarer på vår henvendelse er Morten Sørlie, han skriver i en epost:

«Jeg takker for interessen rundt vårt universitet. I all min tid som styremedlem ved UMB (tidligere) og NMBU (nå) så har vi hatt som kutyme at styreleder uttaler seg på vegne av styret til presse etc. I vårt tilfelle er det Siri Hatlen.»

Ser annerledes på saken

Khrono har forsøkt å få kommentarer fra flere av styrets medlemmer, men ingen ønsker å kommentere saken. 

Styrleder Siri Hatlen svarer Khrono i en epost og hun starter med å beskrive prosessen slik hun ser den:

— Colbjørnsen-utvalget (bestående av tre tidligere rektorer fra Norge og Sverige) som på oppdrag fra rektor og styret evaluerte NMBUs organisasjon viste til at NMBU er et lite universitet som burde kunne klare seg med kun to styringsnivåer og færre faglige enheter enn de 13 instituttene som NMBU har i dag. Colbjørnsen-utvalget anbefalte maks 5 – 6 enheter, beskriver Hatlen og legger til: 

— Styret sluttet seg til utvalgets og rektors anbefalinger som grunnlag for den videre prosess. Det gjelder også den timeplan som ble lagt for prosessen. Fra styrets side er det et uttrykt mål at omorganiseringen skal gi nye faglige enheter som vil understøtte og fremme synergi og nye faglige konstellasjoner. Dette er også i samsvar med de forventninger Stortinget og Regjeringen har for fusjonen. Da UMB og NVH ble fusjonert, ble det ikke gjort endringer i de faglige enhetene. Samtidig vil jeg understreke at man også i fortsettelsen må vektlegge faglig samarbeid på tvers av organisatoriske grenser.  

(Styreleder Siri Hatlen (nummer to fra høyre), øvert ved bordenden på styremøtet på NMBU i mars, sammen med rektor Mari Sundli Tveit. )

Legger rektors vurdering til grunn

Hatlen skriver videre at «Styret legger til grunn rektors redegjørelse om at ledelsen og styret ikke har gått utenom hovedavtalen slik saken er behandlet frem til nå. Det er styret som skal vedta den overordnede organiseringen av universitetet. Antall faglige enheter er en beslutning som styret kan ta, og tok, basert på utvalgets og rektors anbefaling, for å sette de overordnede rammene for fremtidig organisering. Sammensetningen av de nye faglige enhetene skal det forhandles med organisasjonene om, i tråd med hovedavtalens bestemmelser.» 

— Det er inngått en tilpasningsavtale ved NMBU, slik at rektor skal forhandle dette med tjenestemannsorganisasjonene før det legges frem for styret til endelig beslutning. Det er ikke styret, men rektor/ledelsen som informerer/drøfter/forhandler i disse sakene, i tråd med vanlig praksis. Det er rektor som ivaretar den daglige ledelsen av universitetet, både faglig og administrativt, samt representerer universitetet utad i viktige faglig-strategiske sammenhenger, beskriver Hatlen og hun fortsetter.

— Jeg opplever at hun (rektor, red. anm) gjør en meget god jobb og har god kontakt med ansatte, ledere og tillitsvalgte ved hele universitetet og bruker dette som grunnlag for sine anbefalinger til styret. Det er ikke naturlig for en ekstern styreleder å ha separat dialog på siden av rektor i enkeltsaker utover det som følger av ledersamlinger og tilstedeværelse ved ulike arrangementer. Jeg har stor tillit til rektor og de anbefalinger hun fremmer for styret.

Les mer om omorganisering av NMBU her:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS