Arendalsuka 2022

Dette skjer i Arendal onsdag

Statssekretær Oddmund L. Hoel stilles til veggs kl. 1700 - om regjeringens plan for høyere utdanning. Ellers: Fagskoler, industri og det grønne skiftet.

Arendal 20220815. Utsikt over Pollen under Arendalsuka 2022.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Arendalsuka er i full sving, til tross for til dels store regnbyger, og akademias representanter skal igjen delta i paneldebatter i dag. Dette er de noen av de mest interessante sesjonene for akademia i dag:

08.30: Morgendagens helseutdanninger. Er våre utdanningsinstitusjoner i stand til å dekke de utfordringene som en aldrende befolkning, strammere statsbudsjetter og økt personellbehov gir i årene frem mot 2040? Og hva må til for at det norske helseutdannings-systemet skal bidra til å opprettholde velferdssamfunnets høye standard under disse vilkårene? Hvordan stiller legene og sykepleierne til at nye profesjoner melder seg på banen? Er Norge virkelig best i sin klasse – eller hva kan vi eventuelt lære av andre lands helseutdanninger?

Høyskolen Kristiania er arrangør, og rektor Trine Johansen Meza er en av de medvirkende. Det er også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol, Espen Nakstad fra Helsedirektoratet og Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen.

8.30. De uunnværlige studentene. Rekruttering til fremtidens velferdsyrker. Unio arrangerer og det handler blant annet om mulighetene til å etablere seg i boligmarkedet som nyutdannet med høyere utdanning og studielån.

Diskusjonen kan følges her

10.00: Kompetanse til industrien: Er det på tide med en fagskolereform?
Kompetanse til industrien: Er det på tide med en fagskolereform?

Norske bedrifter melder om at de mangler relevant kompetanse. Det er femte år på rad at 5 av 10 bedrifter melder ifra via Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) kompetansebarometer at behovet for kompetanse ikke møtes av utdanningssektoren. Dette understreker den manglende satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) og Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) ønsker å løfte en debatt om hvilken rolle fagskolene skal ha i det norske utdanningssystemet. FLT og ONF er bekymret for skjevdelingen mellom fagskolene og Universitet- og høgskolesektoren. Det er blant annet en uriktige forskjeller i nivåvurderingen mellom akademisk og erfaringsbasert utdanning, usikker finansiering og lite satsing på fagskolene som distriktspolitikk. Vi ser at det nå er flere prosesser knyttet til strukturen for høyere yrkesfaglig utdanning. Vi spør: Er det på tide med en fagskolereform?

Strømmes på Facebook

12.00: Utdanning etter videregående — Like muligheter for dem med fagbrev og studiekompetanse?

Gratisprinsippet for utdanning står sterkt i Norge i dag – blant annet for å sikre like muligheter til høyere utdanning. Kompetansebehovsutvalget peker på høy etterspørsel etter fagskoleutdannede, hvor flertallet har fagbrev fra videregående opplæring. Antall fagskoleutdannede vokser raskt, eksempelvis innen IKT. I dag er det en høy andel kommersielle fagskoler som tilbyr IKT-utdanninger – der studentene i stor grad betaler for sin egen utdanning. Hvem skal finansiere utdanninger som samfunnet har behov for?

Medvirkende

 • Aage Alexander Foss, Rektor, Noroff
 • Arly Hauge, Fylkesdirektør utdanning, Agder fylkeskommune
 • Anniken Hauglie, Viseadministrerende direktør, NHO
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO
 • Henning Skau, Leder, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
 • Lise Selnes, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Sveinung Skule, Leder, Kompetansebehovsutvalget
 • Else Kathrine Nesmoen, Avdelingsdirektør, HK-dir

14.00: Universitetenes rolle i det grønne skiftet

Hvordan kan universitetene bidra til kunnskapsbaserte endringer mot et grønnere og bærekraftig samfunn? Hvordan kan norsk elektrisitet brukes til det beste for Norge og det globale miljø? Og hvordan må ulike sektorer i samfunnet samarbeide på å tvers for å få til gode resultater på dette?

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en opplysende dialog i to bolker om universitetenes rolle i det grønne skifte. Første del handler om bærekraftig omstilling før panelet debatterer ulike spørsmål og dilemmaer til bruken av fornybar energi.

Medvirkende

 • Elisabeth Sæter (AP), statssekretær, Olje- og energidepartementet
 • Kristin Halvorsen, direktør, Cicero
 • Dag Olav Hessen, Professor, Universitetet i Oslo
 • Petter Aasen, Rektor, Universitetet i Sørøst – Norge
 • Annette Bischoff, Ordstyrer og leder, Senter for bærekraftig omstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Lars Erik Øi, Ordstyrer og instituttleder, institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Henrik Sætness, Konserndirektør for konsernstaber, Statkraft

14.30: Teknologiutdanningens rolle i grønn omstilling.

Aldri før har utdanning vært et viktigere næringspolitisk virkemiddel enn det er akkurat nå. Dersom næringslivet skal lykkes med det grønne skiftet er det avgjørende at flere unge velger ingeniør- og teknologifag, av begge kjønn. I tillegg må flere som allerede er i arbeid fylle på med kompetanse innen eksempelvis nye energiformer, entreprenørskap og bærekraft. Slik spiller høyere utdanning en nøkkelrolle i grønn omstilling. Universiteter og høgskoler må utvikle studieporteføljen sin både når det gjelder grunnutdanninger og mer fleksible moduler, tilpasset næringslivets behov.

Høgskulen på Vestlandet ved rektor inviterer til panelsamtale om hvordan høyere teknologiutdanning best kan bidra til de store omveltningene samfunnet står overfor.

Medvirkende:

 • Sveinung Skule, direktør, HK-dir
 • Hilde Merete Aasheim, konsernsjef, Norsk Hydro
 • Gunnar Yttri, moderator, rektor, Høgskulen på Vestlandet
 • Jon Askeland, fylkesordfører (Sp), Vestland fylkeskommune
 • Jens Kristian Fosse, dekan, Høgskulen på Vestlandet

16.30: Hvordan kan vi rekruttere og beholde flere lærere?

Rekruttering og gjennomstrømning i norsk lærerutdanning er en velkjent problemstilling. I tillegg er det en utfordring å beholde utdannede lærere i læreryrket. Ifølge SSB jobber hver tredje lærerutdannede utenfor skoleverket. Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskulen på Vestlandet (HVL) prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanning og til en positiv omtale av læreryrket. På bakgrunn av dette oppdraget har HVL bestilt en kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger (KSU) for å kunne framskaffe forskningsbasert kunnskap om strategier for å rekruttere og beholde lærere. I denne paneldebatten, ledet av Aslak Bonde, vil resultatene fra denne kunnskapsoversikten bli presentert og debattert.

Paneldeltakerne er:

 • Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av utdannings- og forskningskomiteen
 • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS (kommunesektorens organisasjon)
 • Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet
 • Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vidaregåande skule
 • Elise Waagen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, utdanningspolitisk talsperson
 • Lars Syrrist, leder for Pedagogstudentene

17.00: Statssekretæren svarer: Hva er regjeringens plan for norsk forskning og høyere utdanning?

Regjeringen har de siste månedene måttet tåle kritikk både for forskningspolitikken og utdanningspolitikken. Forskere er bekymret for situasjonen rundt Forskningsrådet. Studenter er bekymret for økonomien i en tid med kraftig prisvekst. Samtidig slår regjeringserklæringen fast at regjeringen vil «føre ein ambisiøs og offensiv kunnskapspolitikk», «hegne om lik rett til utdanning i heile landet» og «styrkje norsk forsking».

Norsk studentorganisasjon og Forskerforbundet har invitert statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), til å svare på kritikken og vise hva som er regjeringens plan for forskning og høyere utdanning framover. Han utfordres av forskere, studenter og andre viktige stemmer innenfor norsk forskning og høyere utdanning.

Utspørringen kan følges her

18.00: Hvordan lykkes med industriutvikling? NTNU, Sintef, Tekna og Forskningsrådet. Dette er den tradisjonelle Lerchendalssamtalen om betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling i Norge.

Samtalen kan følges her

Powered by Labrador CMS