Høgskolen i Østfold

Diskuterer frafall og desentralisert utdanning

Høgskolen i Østfold er med i et prosjekt der det forskes på frafallet ved høgskolen.

Berit Kjeldstad er styreleder ved Høgskolen i Østfold.
Publisert Oppdatert

I perioden våren 2023—våren 2025 gjennomfører Nifu (Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning) prosjektet «Årsaker til frafall fra gradsstudier ved Høgskolen i Østfold», på oppdrag for ledelsen ved Høgskolen i Østfold. Prosjektet skal gi grunnlag for å etablere tiltaksplaner for å styrke gjennomføringen.

Fakta

Styret ved Høgskolen i Østfold

 • Berit Kjeldstad

  Eksternt styremedlem - Styreleder

 • Bengt Morten Wenstøb

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Karl-Arne Næss Korseberg

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Camilla Gjellebæk

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Vigdis Abrahamsen Grøndahl

  UFF-pers - Utvalgsmedlem

 • Tone Skråning

  Tekn. adm. - Utvalgsmedlem

 • Roald Gulbrandsen

  Eksternt styremedlem - Utvalgsmedlem

 • Kari Strande

  Eksternt styremedlem - Utvalgsmedlem

 • Björn Brorström

  Eksternt styremedlem - Utvalgsmedlem

 • Silje Krogh Sarr

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

 • Mathias Bratz-Queseth

  Studentrepresentant - Utvalgsmedlem

 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

  Styresekretær - Møtesekretær


Onsdag har styret ved høgskolen møte, og de blir presentert første rapport fra Nifu. De har sett på masterprogrammene og grunnskolelærerutdanningene ved høgskolen. 

Du kan følge møtet her fra klokken 10.00.

I oppsummeringen i den første rapporten heter det:

«Analysene av grunnskolelærerutdanningen viste at andelen som fullfører jevnt over er høyere enn for masterprogrammene, og de alle fleste som fullfører, fullfører på normert tid. Studentene på grunnskolelærerutdanningen er jevnt over yngre enn masterstudentene, men vi fant ingen tydelige forskjeller i fullføring mellom kjønn eller på tvers av aldersgrupper. Studenter som har kort avstand til studiestedet, har litt større sannsynlighet for å fullføre enn studenter som bor utenfor gamle Østfold fylke.»

Desentral barnehagelærerutdanning?

En annen sak på dagsordenen er en eventuell etablering av en desentralisert barnehagelærerutdanning i Indre Østfold.

Høgskolen er allerede i gang med et forsøk med desentralisert sykepleieutdanning samme sted, med oppstart høsten 2024.

Rektor trekker fram en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til et slikt prosjekt og ønsker en grundig utredning før man eventuelt går løs på dette.

Utfordringene er blant annet svikten man ser i dagens rekruttering til denne utdanningen, og økonomiske forhold.

Dagsorden styremøtet 20. september

Vedtakssaker

 • 23/23 — Unntatt offentligheten iht.: Offl § 14
 • 24/23 — Utredning — desentralisert bachelorstudium i barnehagelærerutdanning. Indre Østfold
 • 25/23 — Endringer i saksbehandlingsrutiner hos Nokut — akkrediterte grunnskolelærerutdanninger
 • 26/23 — Supplerende tildelingsbrev ifb. revidert nasjonalbudsjett 2023
 • 27/23 — Prosjekt med NIFU om årsaker til frafall fra gradsstudier ved HiØ
 • 28/23 — Etatsstyringsbrev 2022 fra Kunnskapsdepartementet
 • 29/23 — Satsingsforslag utenfor rammen 2025
 • 30/23 — Datoer for styremøter våren 2024
 • 31/23 — Godkjenning av protokoll fra møte i høgskolestyret 20.9.2023
Powered by Labrador CMS