Øyvind Eikrem varslet om håndteringen av et intervjuet han gjorde med nettstedet Resett og reaksjonene det skapte. Foto: Privat

Ny faktaundersøkelse i Eikrem-saken:
— Ingen begrensning av ytringsfriheten

Eikrem-saken. Det er ikke begått brudd på arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer eller annet arbeidsgiveransvar, konkluderer faktaundersøkelse i Eikrem-rapporten. Eikrem burde forventet reaksjonene, mener advokatene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I vinter og vår har advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig jobbet med en faktaundersøkelse ved Institutt for sosialt arbeid på NTNU, der de har undersøkt et varsel fra Øyvind Eikrem. Nå er faktaundersøkelsen klar.

Ifølge rapporten fra advokatselskapet, og som Khrono har fått innsyn i, dreide Eikrems varsel seg om hvordan ledelsen håndterte motsetningene som oppstod etter at han hadde uttalt seg til nettstedet Resett, om kolleger hadde vært involvert i et student-opprop mot ham og om det hadde foregått baksnakking av Eikrem.

Fakta

Dette er Eikrem-saken

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institt for sosialt arbeid ved NTNU ble i september intervjuet av nettstedet Resett i forbindelse med drapet på to afghanske mindreårige asylsøkere i Trondheim.

I etterkant av intervjuet ble Eikrem kalt inn på instituttlederens kontor hvor han ble kritisert for uttalelsene til nettstedet, både av leder og nestleder ved instituttet.

Intervjuet førte til en diskusjon om akademisk ytringsfrihet ved NTNU. Rektor Gunnar Bovim var var tydelig på at ytringsfriheten ved NTNU er absolutt.

To måneder etter intervjuet med Resett avslører Khrono at 44 studenter har signert et opprop mot Eikrem i forbindelse med uttalelsene. Eikrem fikk beskjed om å behandle brevet konfidensielt for å verne studentene og arbeidsmiljøet ved NTNU. Og med denne «munnkurven» ble diskusjonen om ytringsfrihet aktuell igjen.

I februar ble det avholdt møte på instituttet der også rektor Gunnar Bovim var tilstede. Møtet som skulle virke forsonende, endte blant annet med at Eikrem forlot møtet opprørt og at han ble avbrutt av dekan Marit Reitan.

Man har bestilt to faktaundersøkelser i saken, og metoden som blir brukt er faktaundersøkelsen.

Den første faktaundersøkelsen ble utformet internt og forelå 1. mars.

Den andre, fra advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig, var klar 26. april og ble offentlig 7. mai.

Faktaundersøkelsens konklusjon er klar:

  • Det er ikke grunnlag for å konstatere at det foreligger brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer eller for øvrige forhold som omfattes av arbeidsgiveransvaret.
  • Det er ikke grunnlag for å konstatere at ansatte ved Institutt for sosialt arbeid har vært involvert i student-opprop mot ham.
  • Det er ikke grunnlag for å konstatere at det har forekommet baksnakking av Eikrem, som arbeidsgiver har vært kjent med eller har hatt en plikt til å reagere overfor.

Rapporten konkluderer imidlertid med at det er utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet ved instituttet, et arbeidsmiljø som av en intern faktaundersøkelse ble karakterisert som en «trykkoker» tidligere i vår, og anbefaler at det arbeides med å bedre arbeidsmiljøet.

I et brev skriver dekan Marit Reitan at hun med bakgrunn i faktaundersøkelsen anser saken som avsluttet:

«Saken anses med dette ferdig behandlet og avsluttet av dekan. Ordinær personaloppfølging ivaretas av nærmeste leder, instituttleder Riina Kiik».

Dermed skal saken tilbake til instituttlederen Eikrem er svært uenig med.

De har betalt flere hundre tusen for dette, og da får de det de trenger. Men dette endrer ikke noe på min forståelse av det inntrufne.

Øyvind Eikrem

Arbeidsmiljøet skal behandles av instituttlederen Eikrem er uenig med

I tillegg til Eikrem har faktaundersøkerne i advokatselskapet snakket med to ledere ved instituttet og flere ansatte. En av lederne er nettopp instituttleder Riina Kiik, som Øyvind Eikrem er uenig med i mye.

Khrono og andre medier har flere ganger omtalt at Eikrem ble kalt inn til intervju hos instituttleder Riina Kiik etter Resett-intervjuet, et møte der han oppfattet instituttlederen som sint. Dette møtet er tema i rapporten. Kiik kjenner ifølge rapporten seg ikke igjen i Eikrems beskrivelse av samtalen de hadde dagen etter intervjuet.

Faktaundersøkelsen konkluderer med at det var «helt klart naturlig» at Kiik innkalte Eikrem til et møte, og at det situasjonen tatt i betraktning etter deres syn var «i tråd med arbeidsgivers handlingsplikt å innkalle Varsler til et møte hvor man gjorde Varsler oppmerksom på de reaksjoner som hadde kommet i etterkant av intervjuet.»

Det var ingenting ved innkallelsen som representerer brudd med bestemmelser i arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer eller arbeidsgiveransvaret, heter det i rapporten.

Selve møtet innebar heller ingen brudd på dette, selv om Kiik kan ha vært sint.

— Risiko for konfrontasjoner i fellesmøte

Uenighet mellom Eikrem og Kiik var det også under et fellesmøte 1. februar, som Khrono dekket direkte. På møtet ble det ingen forsoning, og i faktaundersøkelsen fremgår det at de to også hadde ulike oppfatninger om møtet.

Mens Eikrem og en annen ansatt som er intervjuet opplevde at Eikrem ble avbrutt av dekan Marit Reitan og ikke fikk anledning til å si sin mening, har Kiik fortalt faktaundersøkerne at Eikrem holdt en «rettstale» og gikk til angrep på to ansatte. Hun mener flere reagerte på Eikrems opptreden.

Riina Kiik, instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid. Foto: Torkjell Trædal

Faktaundersøkelsen konkluderer med at det var greit av dekan Reitan å avbryte Eikrem, og at det ikke innebærer brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Samtidig mener faktaundersøkerne at ledelsen burde involvert Eikrem i forkant av møtet:

«Vi finner imidlertid at avholdelse av et slikt fellesmøte innebar en så vidt stor risiko for at uheldige situasjoner/konfrontasjoner kunne oppstå, at ledelsen klart burde involvert Varsler i forkant av møtet. »

Møtet 1. februar var preget av høylytt diskusjon, og en opprørt Eikrem forlot møtet.

Mener ytringsfriheten ikke er blitt begrenset - og at Eikrem burde vært forberedt på at han ville skape reaksjoner

Videre vurderer rapporten Eikrems påstand om at ledelsen ved instituttet har involvert seg i den faglige diskusjonen rundt Resett-intervjuet, men den konkluderer med at de ikke har gjort det. Ledelsen har derimot involvert seg i tilknytning til reaksjoner på intervjuet.

Faktaundersøkerne mener at Eikrem selv ikke har villet reflektere over hvilken innvirkning uttalelsene ville ha for omgivelsene.

«Vi mener at arbeidsgiver ikke har forsøkt å begrense Varslers ytringsfrihet. Vi er av den oppfatning at ledelsens involvering har vært relatert til hvilken påvirkning Varslers uttalelser har hatt på omgivelsene og hvilke konsekvenser dette kan få. Utfordringen synes imidlertid å være at Varsler ikke har villet reflektere over hvilken innvirkning hens uttalelser i X-intervjuet (Resett-interjvuet, journ.anm.) har hatt på omgivelsene. Vår vurdering er at ledelsens involvering på dette punktet, ikke representerer noe brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven, interne retningslinjer eller for øvrig forhold som omfattes av arbeidsgiveransvaret.»

Advokatselskapet har også kommet frem til at forholdene samlet sett ikke utgjør brudd på arbeidsmiljøet til Eikrem. De vektlegger særlig at de mener Eikrem selv har skapt en situasjon som han burde forstått ville virke provoserende og vekke sterke reaksjoner, både blant ansatte og andre.

«Hen måtte således være forberedt på et kritisk fokus og reaksjoner/tilbakemeldinger fra ansatte og andre. Dette vil igjen ha betydning for rekkevidden av arbeidsgivers omsorgsplikt. På denne bakgrunn har vi kommet til at arbeidsgiver har oppfylt sin omsorgsplikt.»

Viser til motsetninger mellom sosionomer og barnevern

Rapporten konkluderer også med at det ikke finnes bevis for at Eikrem er hengt ut og dermed er utsatt for baksnakking, og at han når han valgte å uttale seg offentlig måtte påregne at det ville komme reaksjoner, særlig når uttalelsene ville kunne oppfattes som kontroversielle i en sak som engasjerer mange.

Rapporten finner likevel grunnlag for at ledelsen ved instituttet kunne ivaretatt Eikrem bedre, ettersom han havnet i en belastende situasjon etter intervjuet. De peker på at det er utfordringer ved arbeidsmiljøet på instituttet, og at arbeidsgiver har plikt til å ta tak i dette.

«Det synes å være motsetninger mellom ansatte tilknyttet sosionomutdanningen og ansatte tilknyttet barnevernsutdanningen», heter det i rapporten, som til slutt understreker at arbeidsgiver har en plikt til å forebygge at ansatte opplever et negativt psykososialt arbeidsmiljø.

Eikrem: — Oppdragsgiver får som bestilt

— Det er ikke så mye nytt her som får meg til å tenke annerledes. Bevisbedømmelsen som legges til grunn framstår for meg som meget underlig. Jeg har lest rapporten og ser at oppdragsgiver får det som er bestilt. Rapporten mener jo at ledelsen har opptrådt uklokt på enkeltpunkter og skriver at ivaretakelsen av meg er uheldig, men ellers ser de bort fra andre veletablerte fakta.

— Du mener det er noen løse tråder her?

— Det er i aller høyeste grad løse tråder her. Jeg tar det likevel ad notam. De har betalt flere hundre tusen for dette, og da får de det de trenger. Men dette endrer ikke noe på min forståelse av det inntrufne.

— Du har sagt tidligere at du vil bli ferdig med saken. Vil du gi deg med dette?

— Det vet jeg ikke. Det er jo en vurdering hva man skal bruke tid og penger på. Men denne rapporten endrer i alle fall ikke min virkelighetsforståelse. La oss for framtiden håpe at NTNU i det minste lever opp til de idealer som de markedsfører seg ved, sier Eikrem.

Riina Kiik: Kan gå videre

Instituttleder Riina Kiik sier hun er glad faktaundersøkelsen er klar.

— Jeg er glad at den er ferdig. Det er flere ansatte som har investert sin tid å få kartlagt saken for å få all fakta på plass. Det skal de ha respekt for. Nå kan instituttet sammen med Øyvind Eikrem legge saken bak oss og gå videre. Vi kan konsentrere oss om vårt viktige samfunnsoppdrag, skriver Kiik i en SMS til Khrono.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS