følg styremøtet ved høgskolen i molde

Flere ansatte og mer penger på bok

Høgskolen i Molde fortsetter med økt satsing i Kristiansund.

Rektor ved Høgskolen i molde, Steinar Kristiffersen, kan fortelle om økt aktivitet i Kristiansund.
Publisert

(Følg styremøtet fra klokken 10.00 7. mars nederst i saken)

I utkast til årsrapport for 2022 heter det at antall ansatte ved Høgskolen i Molde har økt kraftig de siste årene. Antall årsverk i 2022 ble 250, en økning på 8 (3,3 prosent) fra året før.

Fakta

Vitenskapelig høgskole

 • Høgskolen i Molde er en vitenskapelig høgskole, og høgskolens fulle navn er Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.
 • En utdanningsinstitusjon på universitetsnivå innenfor snevrere fagområder, med samme type ansvar og fullmakter for utdanning, forskning og forskerutdanning.
 • Kalles Specialized University Institution på engelsk.
 • Vitenskapelige høgskole har fullmakt til å akkreditere alle typer studier innenfor områder de kan tildele doktorgrad. De har dermed større fullmakter enn høgskoler med institusjonsakkreditering , som kan akkreditere studier opp til bachelornivå. Øvrige høgskoler kan ikke akkreditere studier i det hele tatt.

Kilde: Nokut/Wikipedia

De siste fem årene har antall årsverk økt med ca. 48 (ca. 24 prosent). Høgskolen har et spesielt ansvar for å innfri forventningene til nye studier og god studentvekst i Kristiansund, påpekes det i utkast til årsrapport.

Satsing i Kristiansund

I løpet av de siste årene er det startet opp en rekke nye studietilbud i Kristiansund både innen marin logistikk, økonomi, vernepleie og sykepleie. Totalt er det nå 540 studenter i Kristiansund, en økning på 10 det siste året.

Fra høsten vil det bli oppstart av heltids bachelor i sykepleie høsten 2023. Høgskolen forventer at dette vil styrke både tilbudet og antall studenter i Kristiansund ytterligere.

I årsrapporten trekker styret fram at de er opptatt av å innfri Kunnskapsdepartementets og samfunnets forventninger til studentvekst i Kristiansund.

Det er også signert en ny leieavtale i Kristiansund der man forventer innflytting i det nye Campus Kristiansund høsten 2024.

Litt mye penger på bok

Høgskolen i Molde har fortsatt en del ubrukte midler på bok. Avsatte midler som er bundet opp i investeringsplaner økte fra 61 millioner til 89 millioner i 2022, og utgjør 28 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Samtidig har høgskolen litt for mye penger på bok til andre formål. Per 31.12.2022 har de 23,5 millioner, noe som utgjør 7 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Her er tillatt grense 5 prosent. I styrepapirene heter det at høgskolen vil søke departementet om å få benytte de udisponerte midlene til å øke potten til nytt bygg på Molde campus, og sånn sett slippe å måtte betale tilbake beløpet som er over 5 prosent.

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll 02.02.2023
 • Orientering om søkertall 2023
 • Årsregnskap 2022
 • Utkast til årsrapport (2022 - 2023)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor (phd) - Nina Pereira Kvadsheim
 • Innspill fra styret til tema på strategisamlingen
 • Tildeling av æresdoktor ved Høgskolen i Molde
 • Eventuelt

Orienteringssaker

 • Bekymringsmelding fra ansatt - til orientering og drøfting (unntatt offentlighet)
 • Orientering om status Campus Kristiansund
 • Orienteringssak om kompetansealliansen
 • Orientering om studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits

Følg styremøtet fra kl. 10.00 7. mars her:

Powered by Labrador CMS