Norges handelshøgskole

Flere leverte eksamen for seint

Onsdag har Norges handelshøgskole styremøte. Utviklingsavtale for høgskolen og flere årsrapport står på dagsorden.

Styret ved Norges handelshøgskole har møte onsdag 20. april. Flere årsrapporter står på dagsorden. Rektor Øystein Thøgersen er sekretær for styret.
Publisert Oppdatert

Klagenemnda ved Norges handelshøgskole (NHH) behandlet 101 studentrelaterte saker i 2021. 9 av sakene handlet om fusk, de andre 92 klagesakene om alt fra tilrettelegging til for sen levering.

Den siste kategorien hadde en økning fra 2019 til 2020, og en ytterligere økning fra 32 saker i 2020 til 42 saker i 2021. I 2019 var tallet 13 saker. Dette går fram av Klagenemndas årsrapport som skal behandles på styremøtet ved NHH onsdag.

Fakta

Styret ved Norges handelshøgskole (NHH), 2021-25

Styreleder

 • Karen Helene Ulltveit-Moe, styreleder

Eksterne styremedlemmer

 • Harald Espedal
 • Tord Lien
 • Miao Reinlund

Faglige ansatte

 • Aline BütikoferInger
 • G. Stensaker
 • Katarina Kaarbøe

Teknisk administrativt ansatte

 • Hallvard Lyssand

Midlertidige ansatte

 • Siri D. Isaksson

Studenter (1.8.2021-31.7.2022)

 • Maria Selsås Fjogstad
 • Aksel Devold

Styrepapirer finner man her.

Kilde: nhh.no

Klagenemnda forteller at man fra høsten 2020 innførte et nytt regelverket ved at man la til 15 minutter i etterkant av eksamen.

«Intensjonen var å gi en ytterligere tydeliggjøring av at det må avsettes tilstrekkelig tid dedikert til klargjøring og innlevering av eksamensbesvarelser. Man antok at dette ville medføre en nedgang i denne type saker, men det har tvert imot skjedd en økning i antall klager i denne kategorien», forteller nemnda.

K7 Bulletin omtale årsrapporten føsrt.

Starter innsending for sent

Nemnda påpeker at ingen av klagesakene har handlet om problemer ved NHH sin systemer, men problemer hos avsender.

Klagenemnda skriver at de forstår at det er svært belastende for kandidatene når eksamen leveres kort tid etter frist og eksamen ikke blir godtatt innlevert i tide. De mener likevel at hensynet til likebehandling må veie tyngst.

— Der er i flere av sakene dokumentert at klager ikke har fulgt NHHs oppfordringer om å starte innlevering av eksamensbesvarelsen i tide, påpeker nemnda

Det er klagenemndas oppfatning at det gis tilfredsstillende informasjon direkte til kandidatene i forkant av eksamen. De nevner også at studenter med opplastningsproblemer skal kontakte eksamenskontoret. De påpeker også at dersom eksamensoppgaven oversendes eksamenskontoret før fristen for innlevering går ut, vil eksamensoppgaven etter en nærmere vurdering kunne bli godkjent som innlevert i tide.

— Hvis oppgaven derimot leveres etter fristens utløp vil dette normalt ikke bli ansett som force majeure da klager ikke har opptrådt i henhold til de beskrevne prosedyrene. Dette ble funnet å være tilfelle i alle sakene i 2021, slik at ingen av klagerne ble gitt medhold, heter det i årsrapporten.

Fra 61 til 106 saker

NHH deler studentombud med Bergen arkitekthøgskole (BAS) og Universitetet i Bergen (UiB).

Karsten Olav Aarestrup skriver i sin årsrapport at for kalenderåret 2021 mottok studentombudet totalt 106 henvendelser fra NHHs studenter.

Dette er opp fra 63 i 2019 og 61 saker i 2020.

— Som statistikken viser har det vært en markant økning i henvendelser til studentombudet i 2021, sammenlignet med tidligere år. En del av henvendelsene i 2021 kan relateres direkte til covid-19-pandemien. Den betydelige økning har slik studentombudet erfarer sammenheng med koronapandemiens følger og innvirkning på studentenes studiehverdag, det være seg alt fra undervisning, studiemiljø, utveksling og eksamen, skriver Aarestrup.

Styret ved NHH får også denne rapporten til orientering onsdag.

Dagsorden onsdag 20. april

Vedtakssaker

 • Godkjenning av protokoll fra møte 2/22, innkalling og saksliste møte 3/22 - vedlegg u.off. jf. offl. § 5
 • Rektor orienterer om status og fremdrift
 • Programevaluering EMBA-porteføljen - vedlegg u.off. jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13.1 pkt. 2 21/22
 • Programevaluering MØA
 • Årsrapport for 2021 fra Redelighetsutvalget ved NHH og SNF
 • Utkast til ny utviklingsavtale med KD for 2023-2026 (sak ettersendt)
 • Programevaluering ph.d.

Orienteringssaker

 • Årsrapport for 2021 - Klagenemnda NHH
 • 2021 - Årsrapport fra studentombudet ved NHH
Powered by Labrador CMS