pandemi

Flere studenter sliter med søvnen og bruker sovemedisiner

Nær én av tre studenter opplevde søvnproblemer i 2021. Det bekymrer Folkehelseinstituttet.

Mange unge oppgir at de sliter med søvnen og bruker sovemedisin.

– Tallene fra SHoT viser at nær én av tre studenter opplevde søvnproblemer i 2021. Dette er et høyt tall, og vi er bekymret for økningen, sier seniorforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Fakta

Ekstra SHoT 2021

Undersøkelsen om studenters helse og trivsel (SHoT) har blitt gjennomført hvert fjerde år siden 2010. Undersøkelsen denne våren er en mindre omfattende tilleggsundersøkelse utført for å kartlegge situasjonen under koronapandemien.

Undersøkelsen gjøres av studentsamskipnadene, med samskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim i spissen. Undersøkelsen utføres av Folkehelseinstituttet.

Sentrale funn i tilleggsundersøkelsen

  • 7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.
  • 8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene.
  • Fire av ti studenter har søvnproblem.
  • 54,4 prosent av studentene sier de er ensomme. I 2018 var det samme tallet 23,6 og i 2014 var det 16,5.
  • Det har vært en jevn økning av andelen som rapporterer selvmordstanker siden 2010; fra 8 % i 2010, til 15 % i 2021.
  • Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.
  • Mer enn 4 av 10 studenter (43 %) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. Det har vært en jevn økning i søvnproblemer siden 2010.
  • Hele 44 % savner ofte/svært ofte noen å være sammen med, 24 % føler seg ofte/svært utenfor, mens 37 % føler seg ofte/svært ofte isolert.
  • Over halvparten (54 %) av studenter svarer ofte/svært ofte på minst ett av disse tre spørsmålene.
  • Én av seks studenter svarer ofte/svært ofte på alle tre spørsmålene om ensomhet

Det er nye tall som er samlet inn i mars i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som viser at flere unge sliter med søvnen.

Sivertsen sier at det er uklart hvor stor innvirkning pandemien har hatt i 2021, men at økningen i søvnvansker blant studenter har vært jevn siden 2010.

Mer sovemedisin

Tall fra Reseptregisteret viser også at bruken av sovemidler er mer enn doblet blant ungdom mellom 15 og 19 år, mens det har vært nær en dobling blant unge voksne mellom 20 og 24 år.

Det er flest unge kvinner som rapporterer om søvnvansker, ifølge analyser av tall fra 2018. 34 prosent av unge kvinner møter kriteriene for insomni, mens for menn er andelen 22 prosent.

Øker risikoen for studieproblemer

For lite eller for dårlig søvn påvirker humøret, konsentrasjonsevnen og yteevnen, og det er dårlig for helsen. Søvnplager for unge er ofte knyttet til andre helseplager.

– Data fra SHoT-studien viser at studenter med mentale eller fysiske lidelser har betydelig økt forekomst av insomni og kort søvnlengde, sier Sivertsen.

Tidligere studier har også vist sammenheng mellom insomni, forsinket studieprogresjon og risikoen for å stryke til eksamen.

Tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er samlet inn i mars 2021, da det var nasjonale smitteverntiltak på grunn av covid-19. Flere forhold kan bidra til å forklare den kraftige økningen av søvnvansker under nedstengningen av universitetene. Generelt er søvnen ofte det første som lider når man ikke har det bra. Mange studenter rapporterte økt grad av bekymring og stress på den tiden.

– Da er det ikke overraskende at søvnen også ble dårligere – men også små justeringer i den typiske døgnrytmen kan ha påvirket søvnen, siden studentene ikke lenger måtte stå opp for å rekke fysiske forelesninger, sier Sivertsen.

Ensomme studenter

Tallene som ble presentert er en del av SHoTs tilleggsundersøkelse, gjennomført i mars i år. Ett av hovedfunnene var at 54 prosent av studentene var ensomme. I tillegg fant man, som Khrono tidligere har skrevet, at studentene vurderer undervisningen man fikk med fysisk stengte universitet og høgskoler som dårligere enn den de ellers fikk. 20 prosent oppgav også at de slet økonomisk som en følge av pandemien.

Powered by Labrador CMS