universiteter og høgskoler

Flere varsler om seksuell trakassering. Rundt 50 saker siste år

Universiteter og høgskoler rapporterer samlet om rundt 50 varslingssaker som gjelder seksuell trakassering. Nå etterlyses ny nasjonal kartlegging.

Daværende forsknings- og høyere utdanningsminsiter Iselin Nybø mottok i 2019 rapport om kartlegging av seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler. Frank Reichert (lengst til høyre) daværende rektor ved Universitetet i Agder ledet arbeidet.
Publisert Oppdatert

I 2022 var det over 50 varslingssaker om seksuell trakassering ved statlige universitetet og høgskoler. Det viser tall Khrono har samlet inn fra 19 av 21 av disse. Sakene gjelder både ansatte og studenter.

Fakta

Samlet lover 50 saker med seksuell trakassering ved 21* statlige universiteter og høgskoler 2022

 • Universitetet i Oslo 12
 • Universitetet i Bergen 11
 • NTNU 6
 • Universitetet i Agder 5
 • UiT Norges arktiske universitet 5
 • OsloMet 3
 • Norges Handelshøyskole 3
 • Universitetet i Sørøst-Norge 2
 • Høgskulen på Vestlandet 2
 • Universitetet i Stavanger 2
 • Samisk høgskole 1
 • Høgskolen i Østfold 1
 • Norges musikkhøgskole 1
 • Høgskolen i Innlandet 0
 • Nord universitet 0
 • Høgskolen i Volda 0
 • NMBU 0
 • Kunsthøgskolen i Oslo 0
 • Norges idrettshøgskole 0
 • Arkitekt og designhøgskolen i Oslo 0

*Mangler svar fra Høgskolen i Molde

Det er ikke alle institusjoner som har inkludert saker som gjelder studenter, så det reelle totaltallet kan ligge noe høyere.

Tallene viser at det har vært en økning i antall varslingssaker i 2022, sammenlignet med snittet for de foregående årene.

Khrono gjorde tilsvarende kartlegging i 2022, men da kartla man tall for treårsperioden 2019-2021, og fant da over 50 ansatte saker og et tilsvarende tall for studentsaker, totalt ca. 100 saker fordelt på tre år.

I disse tallene var det også inkludert private høgskoler, så tallene er ikke helt sammenlignbare med de tallene Khrono har kartlagt nå.

Ny kartlegging for hele samfunnet

For kort tid siden ble en fersk rapport om vold og trakassering i samfunnet lagt fram. Den viser at én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold.

I februar ble det publisert en ny omfangsstudie av vold og overgrep i Norge. Det er ni år siden forrige rapport ble laget. Rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKTVS) viser høy forekomst av alvorlig fysisk vold, partnervold og seksuelle overgrep.

— Omfanget av alvorlige typer vold og overgrep er høyt, og det er høyere enn vi hadde forventet og håpet på. Studien viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med forebyggende virksomhet før samfunnet er trygt for alle, sa Maria Teresa Grønning Dale i en nyhetsmelding. Dale er forsker ved NKVTS og prosjektleder for studien av omfanget av vold og overgrep i Norge i 2023.

— Større bevissthet gir flere saker

Ragnhild Hennum er ikke overrasket over at tallene nå viser en viss økning. Hennum er leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

— Forhåpentligvis er årsak til at vi ser en viss økning i tallene i tråd med funnene som ble gjort i kartleggingene i 2019, at når bevisstheten om denne type saker øker og informasjonen om varslingskanaler blir bedre, så blir det også rapportert inn flere saker. Det er bra, men betyr nødvendigvis ikke at problemet øker i omfang, men kanskje heller at vi får stadig bedre oversikt over problemområdet, sier Hennum til Khrono.

— Det er ikke helt enkelt å hente inn disse tallene fra institusjonene, det virker ikke som de selv holder årlig oversikt over utviklingen. Burde de hatt det?

— Jeg tror det er slik i disse sakene at man har god oversikt lokalt, på det enkelte institutt og fakultet, men det kan hende man enda har noe å gå på når det gjelder å ha en overordnet oversikt, og det kan absolutt være noe å tenke på for universiteter og høgskoler, sier Hennum.

Hun er jo selv også dekan ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og understreker at hun har god oversikt på sitt fakultet.

Ragnhild Hennum, leder av Kif-komiteen, vil ha ny kartlegging av seksuell trakassering i 2024.

Vil ha ny undersøkelse - fem år etter

I 2019, i to år etter at metoo, ble det gjennomført en nasjonal undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Blant annet avdekket 18 tilfeller av direkte og straffbare seksuelle overgrep i forbindelse med arbeidsforholdet.

I rapporten fra 2019 oppga 1.6 prosent av de som svarte å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt daværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

— For et år siden etterlyste du en ny kartlegging à la den som ble gjort i sektoren i 2019. Hvordan står den saken?

— I år har vi satt dette høyt oppe på vår agenda. Vi har ikke ressurser selv til å gjennomføre dette, men vil ta det opp i møter med sektoren, og vi håper at de enkelte kan bidra med noe ressurser slik at vi får gjort en ny kartlegging i 2024, fem år etter den første fra 2019, sier Hennum.

Hun legger til at seksuell trakassering er et svært viktig tema for Kif-komiteen.

— Alle har krav på et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, understreker Hennum.

Flest saker ved Universitetet i Oslo

Det er Universitetet i Oslo (UiO) som totalt sett rapporterer om flest saker knyttet tils seksuell trakassering i 2022. UiO forteller at i fjor kom det totalt 206 saker via Si fra-systemet for studenter, omtrent likt som året før. Åtte av disse gjaldt seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet – også det på samme nivå som tidligere.

I tillegg rapporterer UiO at de hadde fire tilfeller av innmeldinger om påstått seksuell trakassering levert via varslingskanalen for ansatte i 2022. Dette er ikke nødvendigvis en komplett oversikt, ettersom varsler også kan meldes inn direkte til nærmeste leder, forklarer UiO i en e-post til Khrono.

Universitetet i Bergen (UiB) er institusjonen som rapporterer om nest-flest saker i 2022. Der er tallene 9 studentsaker og 2 saker der varselet kommer fra en ansatt.

Fakta

Samletall 2019-2021

Varsler mot ansatte 2019-2021*

Norges Handelshøyskole 1

Norges Musikkhøgskole 2

Nord universitet 4

Universitetet i Stavanger 5

OsloMet 4

Universitetet i Sørøst Norge 1

NTNU 5

Universitetet i Bergen 9

Universitetet i Agder 2

UiT Norges arktiske universitetet 2-5 saker hvert av de tre årene

Høgskolen i Østfold 1

Høgskolen i Innlandet 1

Resten av universiteter og høgskoler meldte om ingen saker

Varsler mot studenter 2019-2021*

VID Vitenskapelig Høgskole 2

Norges Handelshøyskole 6

Høgskulen på Vestlandet 1

Universitetet i Oslo 32

NLA Høgskolen 1

Høyskolen Kristiania 2

Høgskolen Østfold 2

Politihøgskolen 2

Universitetet i Bergen 4

UiT Norges arktiske universitet 12

Universitetet i Sørøst-Norge 10

NTNU 5

Universitetet i Stavanger 5

Universitetet i Agder 3

Høgskolen i Innlandet 4

Resten av universiteter og høgskoler meldte om ingen saker

NTNU med sine seks saker, men som jo også er Norges største universitet, og UiT Norges arktiske universitet rapporterer hver om henholdsvis 6 og 5 saker.

UiT skriver at universitet erfaringsvis mottar 5-10 varsler per år som gjelder ansatte ved institusjonen. 2022 har vært på samme nivå. Varslene gjelder ulike typer forhold. Av dette kan vi si at ca. halvparten gjelder påstander om seksuell trakassering. Det konkrete tallet for 2022 er 5 varsler om seksuell trakassering fra ansatte ved UiT.

To universiteter rapporterer om ingen saker som gjelder seksuell trakassering i 2022. Det er NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og Nord universitet.

Færre saker ved høgskolene

De vitenskapelige og statlige høgskolene rapporterer om få saker på seksuell trakassering. Ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, forteller de at de har hatt noen samtaler knyttet til seksuell trakassering med enkelte, men ingen av sakene har endt opp som varslingssaker.

Norges Handelshøyskole (NHH) rapporterer om et noe høyere omfang enn de andre høgskolene. NHH har mottatt tre varslingssaker fra ansatte i perioden 2019-2022. Det var to saker i 2020 og én sak i 2022, og dermed ingen saker i 2019 eller 2021. Ingen av de tre sakene var knyttet til seksuell trakassering.

NHH har mottatt 30 varslingssaker/bekymringsmeldinger fra studenter i perioden 2019-2022. Ti av disse var knyttet til seksuell trakassering.

I 2022 hadde de seks varsler om seksuell trakassering ved NTNU. Kun en av disse gjelder ansatt som har varslet, øvrige fem saker gjelder studenter som har varslet mot andre studenter.

Det eksterne utvalget gir NTNU en forhåndsvurdering og anbefaling for videre håndtering, i saker som gjelder påstand om seksuell trakassering, forteller NTNU i en e-post.

Flere har sluttet

Gunnar Baustad er teamleder for arbeidsrett ved Universitetet i Stavanger. Han forteller at UiS ikke har hatt noen ny varsler lom seksuell trakassering fra ansatte i 2022, mens det gjennom Sifra systemet for studenter har kommet inn to slike varsler fra studenter.

Han forteller at UiS jobber systematisk for å hindre mobbing og trakassering ved universitetet. Våren 2021 hadde UiS sin faste medarbeiderundersøkelse. Der svarte 0,6 prosent av de ansatte svarte at de hadde opplevd en eller annen form for uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering, 85 prosent av de ansatte besvarte undersøkelsen.

Den totale prosenten inneholder alle som har rapportert uønskede seksuelle hendelser, hentydninger, oppmerksomhet, eller berøringer, innenfor både verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering.

Tallet representerer en stor relativt nedgang fra svarene i 2019, der 3,8 prosent rapporterte om det samme. Baustad forteller at UiS har antatt at det kan være pandemien og lite tilstedeværelse på jobb, samt lite reiser og festiviteter i jobbsammenheng, som er årsaken til reduksjonen.

For perioden 2019-2022 forteller Baustad at de har jobbet med flere saker. I flere av disse har det endt med at den omvarslede enten har sluttet selv, eller har blitt omplassert.

— Når det gjelder statistikk på dette området, vil jeg også legge til at selv om vi har gode varslingskanaler både for studenter og ansatte, så ser vi at de fleste varsler kommer utenom våre systemer, og det kan derfor tenkes tilfeller hvor sakene blir håndtert i linjen uten arbeidsrettsteamets innblanding, sier Baustad.

Endringslogg:

13.03.2023, kl 16.25: Oppdatert med tall fra OsloMet.

Powered by Labrador CMS