styremøte

Forberedelse til ansatt rektor på styremøtet på UiT

Når UiT nå får ny ledelsesmodell med ansatt rektor, drar det med seg flere endringer. Følg diskusjonen på styremøtet torsdag fra kl 9.

Anne Husebekk er inne i sitt siste halvår som styreleder og rektor ved UiT.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dag Rune Olsen ble ansatt som rektor ved UiT rett før jul og skal jobbe inntil 20 prosent for sin nye arbeidsgiver i åtte måneder før han formelt tiltrer som rektor 1.august i år.

Det er likevel mye mer som må på plass i forbindelse med overgangen til enhetlig ledelse på UiT. På styremøtet torsdag 28. januar blir styret orientert om hvordan arbeidet går.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken torsdag fra kl 9.

Åremålene til viserektorene, en i Nord-Troms/Finnmark og en i Sør-Troms/Nordland, er allerede prolongert ut 2021, og det samme er åremålet til universitetsdirektør og assisterende direktør.

Også stillingen som direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (Umak) har fått prolongert åremål ut 2021, slik at dette går ut samtidig som åremålene til dekanene.

Prorektorer skal ansettes i løpet av våren, mens stillingene som viserektorer og dekaner lyses ut før sommeren, slik at disse kan være på plass fra 1. januar 2022, går det fram av orienteringen.

PwC overtar revisjon

Styret ved UiT vedtok høsten 2020 å kjøpe internrevisjonstjenester fra konsulent- og revisjonsselskapet PwC, og 21. desember ble kontrakt inngått.

På styremøtet 28. januar skal styret vedta en revisjonsplan. Forslaget fra PwC, etter samråd med rektor og direktør, er at utdanningskvalitet blir det første revisjonen skal ta tak i i 2021. Revisjonen skal sjekke hvordan kvalitetssystemet står seg sammenlignet med andre i sektoren og Nokuts føringer, og dessuten om systemet etterleves og oppleves nyttig.

Koronapandemien, økt digitalisering og redusert tilstedeværelse på campus gjør at dette revisjonstemaet anses som ekstra relevant, heter det.

Bruk av digitalt undervisningsmateriale

Universitetsstyret skal vedta retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT.

Forslaget til retningslinjer har vært på høring og ifølge flere av høringsuttalelsene påpeker at både produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale må være avhengig av opphaverens samtykke. Når det gjelder forelesninger, sier retningslinjene at UiT kan kreve at opptak av disse gjøres tilgjengelig for studenter på UiTs læringsplattformer, uten at det innhentes samtykke.

Flere høringssvar peker også på at studentene bør bli godt informert om hvordan undervisningen er tenkt publisert og at studenter bør gis rett til å reservere seg mot å være en del av det publiserte materialet uten at det umuliggjør undervisningen. Det ble også uttalt at studenter innehar retten til å kreve seg selv fjernet fra digitale ressurser i ettertid.

Dermed foreslås det i retningslinjene at «Studentene skal informeres om bruken av digitale undervisningsformer og formålet med bruken» og «Studenter kan i visse situasjoner/utover det oppgitte formål kreve fjernet seg selv fra digitale ressurser i ettertid. UiT etterstreber seg å oppfylle slike krav så godt og fort som mulig».fi

Emnet for en orienteringssak er sladdet på sakskartet, men Khrono får opplyst at saken handler om en sikkerhetshendelse ved UiT og at det gjelder cyberangrep.

Dagsorden

 • Foreløpig internrevisjonsplan UiT 2021
 • Inkludering av de historiske stillingene (0263- stillingnene) i den nøkkelfordelte- og strategiske poolen av rekrutteringsstillinger
 • Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet
 • Styrets beretning og overordnet risikovurdering UiT 2021 til første behandling i universitetsstyret
 • Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet
 • Forslag til oppnevning av eksterne styremedlemmer ved UiT for perioden 2021 – 2025 Unntatt offentlighet

Orienteringssaker:

 • Plan for overgang til enhetlig ledelse ved UiT
 • Status virksomhetsplan og overordnet risikovurdering, desember 2020
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.11.20 - 13.01.21
 • Orientering om ***** ***** ***** Unntatt offentlighet
 • Rektors muntlige orientering Unntatt offentlighet
Powered by Labrador CMS