musikkhøgskolen

Foreslår kutt i stillinger og undervisningstid

Kuttforslag på 25 millioner ble lagt fram på Norges musikkhøgskole onsdag. Oppsigelser og mindre undervisning kan bli resultatet.

Norges musikkhøgskole ligger på Majorstua i Oslo. Onsdag var det allmøte der kuttplaner ble presentert.
Publisert Oppdatert

En arbeidsgruppe ved Norges musikkhøgskole (NMH) har levert forslag til hvordan musikkhøgskolen kan kutte de årlige kostnadene sine med 25 millioner kroner.

Kuttlisten ble presentert på et allmøte på høgskolen onsdag ettermiddag og skal behandles i styret 9. mars og 8. juni.

Bakgrunnen for kuttforslagene er at budsjettet for 2023 ble vedtatt med et underskudd på 27,6 millioner kroner, avsetningsnivået er kraftig redusert, og i likhet med andre universiteter og høgskoler får NMH diverse kutt som følge av statsbudsjettet for 2023.

Blant annet blir 70 studieplasser som høgskolen fikk under pandemien utfaset, og som andre sliter Musikkhøgskolen med høye strømregninger.

I 2023 har høgskolen en bevilgning på 314 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet.

Presenterer kuttliste

Blant arbeidsgruppens forslag er å kutte 6,9 årsverk faglige- og veiledningsstillinger, noe som vil medføre kutt i undervisningsmengden tilsvarende 8,3 prosent per år.

Et annet forslag er å kutte 8 årsverk administrative og tekniske stillinger, samt å redusere høgskolens investeringer med inntil 5,2 millioner.

I alt presenterer arbeidsgruppen kuttforslag på 28,2 millioner kroner, slik at det skal være mulig i noen grad å velge mellom tiltak.

Ingen gledens dag

— Dette var ingen gledens dag, sier rektor Astrid Kvalbein etter allmøtet onsdag.

Hun forteller at det kom mange spørsmål på møtet, der hensikten var å informere om arbeidsgruppens forslag.

— Nå er arbeidsgruppens rapport grunnlaget for å forberede en sak for styret. Så vil vi også forsøke å holde et nytt allmøte, der vi kan gå litt grundigere inn i forslagene, sier hun.

— Hva tenker du er det vanskeligste å kutte i?

— For meg er det å kutte i undervisningmengden. Lærerne våre må gi like god undervisning på kortere tid. Det blir det mest krevende, og de spør med rette om hvordan vi da kan sikre oss at studentene får den modningen og kompetansen de trenger, sier hun.

Kvalbein påpeker at Musikkhøgskolen er en liten høgskole og derfor blir kuttene så merkbare.

— Vi har ingen steder å gjemme bort kuttene, slik som man kanskje kan i en større organisasjon, hos oss rammes enkeltinstrumenter og små fagområder veldig direkte, sier hun.

Rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole.

Kan bli oppsigelser

Ifølge arbeidsgruppens rapport vil oppsigelser sannsynligvis bli nødvendig, selv om en del kan spares inn ved å redusere omfanget av midlertidige stillinger, slik som timelærere og gjestelærere.

Videre kan en del stillinger holdes ledige når åremål går ut, ansatte går av med pensjon eller de sier opp jobben, heter det.

«Slik arbeidsgruppen vurderer situasjonen, er oppsigelser et tiltak som sannsynligvis vil være nødvendig for å kunne nå innsparingsmålene innenfor det tidsrommet som er tilgjengelig», står det i rapporten.

Rammer undervisning

Et av forslagene er at mengden undervisning som studentene får, kuttes. Arbeidsgruppen sier at den har indikasjoner om at NMH ligger relativt høyt i undervisningsmengde i forhold til sammenlignbare utdanninger i Norge.

For de fleste kuttes undervisningstiden fra 22-24 uker, men på hovedinstrument foreslås å kutte fra 29 til 27 uker, og på akkompagnement kuttes 10 prosent av tiden, ifølge forslaget.

Samlet kan man spare 5,5 millioner kroner i året på disse kuttene.

Det foreslås også noen endringer i tiden ansatte har til forskning, blant annet at universitetslektorer får kuttet sin forskningstid fra 15 til 10 prosent av arbeidstiden. For de som har førstekompetanse eller er professor eller dosent, foreslås ingen kutt.

Dette skjermer de

Arbeidsgruppen ønsker ikke å kutte i hele studietilbud ved NMH. Som et eksempel navnes dirigering, som er en kostnadskrevende utdanning, men som NMH er alene om å tilby på dette nivået og med denne innretningen. Ifølge rapporten anses denne utdanningen som en helt vesentlig del av NMHs samfunnsoppdrag.

Det foreslås heller ikke å kutte ut enkelte instrumentgrupper, men arbeidsgruppen peker på at det kan tenkes en nasjonal arbeidsdeling der NMH ikke nødvendigvis må gi undervisning på alle de samme instrumentene som i dag. I så fall vil NMH måtte erstatte dette med økt innsats på andre områder, slik at det ikke blir noen innsparing likevel.

I budsjettet for 2023 vedtok styret ved NMH å sette en stopp for opptak av nye stipendiater, og det blir bare tatt opp 3 mot normalt 8 i år.

Arbeidsgruppen mener at det er svært viktig for NMH som en vitenskapelig høgskole å opprettholde volumet på begge ph.d-programmene og foreslår ikke kutte i antall stipendiatstillinger. NMH har to ph.d.-programmer, et vitenskapelig og et kunstnerisk, med i alt 24 stipendiatstillinger finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Sterkt bekymret

Fagforeningene ved musikkhøgskolen har vært representert i arbeidsgruppen og vil jobbe tett på prosessen framover.

— Vi er spesielt opptatt av at det blir sterk medvirking og medbestemmelse blant de ansatte i denne viktige prosessen frem mot NMHs styremøte senere i vår, hvor det skal vedtak tiltak, sier leder i Creo-klubben, Roger Arntzen.

Creo er den største fagforeningen på NMH med 190 medlemmer.

— Creo er sterkt bekymret for den økonomiske tilstanden vi nå befinner oss i, og ser også at en stor del av årsaken til innsparingene skyldes de nå inndratte, midlertidige studieplassene som NMH ble tildelt i 2020, under pandemien. Det er svært uheldig at man har håpet på at skolen fikk beholde dem, men altså nå i stedet opplever at 12,5 millioner er borte fra beregningene, sier Arntzen.

— Fra Creos ståsted håper vi først og fremst på stor åpenhet og stor medbestemmelse for de ansatte, og at vi får forankret omstillingen bredt blant de ansatte, og at de ikke går så langt som at det må bli aktuelt med oppsigelser for å få disse kuttene i havn, sier han

Prisjustering kan hjelpe litt

Rett før arbeidsgruppen skulle levere sine kostnadsbesparende tiltak, varslet regjeringen fredag at den vil foreslå at statsbudsjettet blir justert for langt kraftigere prisvekst enn forutsatt. Dette vil vil skje i forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram for Stortinget i mai.

I statsbudsjettet som ble vedtatt i Stortinget før jul er det forutsatt en prisvekst på 2,8 prosent, mens Statistisk sentralbyrås prognoser for prisveksten i 2023 er på 4,9 prosent.

Arbeidsgruppen ved NMH har ikke tatt høyde for dette i sitt kuttforslag, men påpeker at innsparingsbehovet kan bli noe lavere hvis høgskolen får kompensert at prisveksten i statsbudsjettet er feilberegnet. Uansett vil det være et betydelig behov for kostnadskutt, påpeker arbeidsgruppen i sin rapport.

Rektor Astrid Kvalbein sier at de med glede tar imot en eventuell prisjustering.

— Det kan lette litt på noen av kuttene, men det vil fortsatt være behov for betydelige kostnadsreduksjoner, sier hun.

(Saken er oppdatert torsdag med kommentarer fra fagforeningen Creo)

Powered by Labrador CMS