HR-direktør Geir Haugstveit har tett dialog med fakultetene som har tilsettingsmyndighet, for å få fortgang på rekruttering av ansatte med førstekompetanse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
HR-direktør Geir Haugstveit har tett dialog med fakultetene som har tilsettingsmyndighet, for å få fortgang på rekruttering av ansatte med førstekompetanse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA må rekruttere en med førstekompetanse i uka

HiOA må nyrekruttere over 100 med førstekompetanse innen utgangen av 2015 for å kunne sende universitetssøknad.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De nyeste tallene fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) viser at 48,3 prosent av de vitenskapelig tilsatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har førstekompetanse, mens høgskolens mål er 60 prosent innen utgangen av 2015, når universitetssøknaden etter planen skal sendes.

Det er tre forhold som spiller inn på denne rekrutteringsutfordringen:

  • HiOA vil øke fra 48,3 prosent til 60 prosent førstekompetanse som en del av veien mot universitetssøknad.
  • De nærmeste årene går opp mot 100 med førstekompetanse av med pensjon.
  • Innlemmelsen av AFI/Nova fra 1. januar 2014 vil øke antallet med førstekompetanse med 100, og vil dermed kompensere for bortfallet gjennom aldersavgang de nærmeste årene.

For å bli universitet er kravet at HiOA kommer opp på nivå med de andre nye universitetene i landet, som ligger mellom 60 og 70 prosent.

For å øke fra 48,3 til 60 prosent førstekompetanse må HiOA øke fra dagens cirka 480 årsverk med førstekompetanse til over 600 innen utgangen av 2015.

Alle plusser og minuser tatt i betraktning: Behovet for ansatte med førstekompetanse ligger godt over hundre og gir et rekrutteringsbehov, enten gjennom nyansettelse eller ved oppgradering av egne ansatte, på i gjennomsnitt en med førstekompetanse i uka fram til slutten av 2015.

Helsefag lavest

Fakultet for helsefag ligger på bunn blant fakultetene når det gjelder andel ansatte med førstekompetanse, 36 prosent ifølge NOKUT. Det går fram av fakultetets innspill til ny langtidsplan for HiOA at det oppleves urealistisk å skulle oppfylle kravene til universitetssatsingen i det tempoet som er planlagt, deriblant kravet om 60 prosent førstekompetanse. Fakultetets eget mål er å komme opp i 46 prosent i 2015.

Det skal veldig gode argumenter til for å tilsette noen uten førstestillings-kompetanse i faste uf-stillinger hos oss nå.

Nina Waaler

Dekan Nina Waaler (bildet over) sier at det er svært viktig og helt sentralt å øke andelen.

— Vi tar flere grep for å få dette til, og det er stor enighet om at dette er viktig og nødvendig, sier hun.

Noen av grepene er å oppfordre ansatte om å søke opprykk til dosent eller professor, og til å søke midler til stipendiatstillinger. Ved nyrekruttering skal kandidater med førstekompetanse prioriteres, og det skal legges til rette for internasjonal rekruttering.

— Det skal veldig gode argumenter til for å tilsette noen uten førstestillingskompetanse i faste undervisnings- og forskningsstillinger hos oss nå. Samtidig er situasjonen ulik ved de forskjellige instituttene våre, og på noen fagområder finnes det få med førstestillingskompetanse på arbeidsmarkedet, slik at vi kan være nødt til å fire på kravet. Men det skal kun skje unntaksvis, sier Waaler.

Sterke signaler ovenfra

I styringsdialogmøtene som høgskoleledelsen har hatt med fakultetene i høst,  har det kommet sterke signaler om at andelen med førstekompetanse må opp, blant annet på helsefag. Ifølge Waaler er dette også et helt sentralt tema i dialogmøtene som fakultetet har med instituttene.

Selv om andelen med førstekompetanse blant de faglig tilsatte ved fakultetet  ifølge NOKUT er på 36 prosent, sier Nina Waaler at dette tallet endrer seg hele tiden. Fakultetets mål er 38,5 prosent  2013, og deretter 42 prosent i 2014 og 46 prosent i 2015.

— Vi har ikke det eksakte tallet akkurat nå, men vi vet at vi øker og at vi gjør riktige grep for å nå disse målene, som er nødvendige og viktige forutsetninger for universitetssatsingen. Vi har også et rekordstort antall fra fakultetet som kommer til å disputere i 2014, sier hun.

På Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) var andelen førstestillingsårsverk blant de faglig ansatte i 2012 på 58,1 prosent. Selv om fakultetet ikke ligger langt unna målet på 60 prosent, er det vanskelig å få rekruttert tilstrekkelig med kvalifiserte folk. På styringsdialogmøtet fikk fakultetet tydelige signaler:

« Høgskoleledelsen forventer at det søkes etter kandidater med doktorgrad», står det i referatet fra møtet som ble holdt 24. september.

Mange blir pensjonister

En stor del av dagens ansatte med førstekompetanse nærmer seg pensjonsalderen og kommer til å slutte de nærmeste årene. Det gjelder 97 ansatte i alderen 63-70 år som blir pensjonister, pluss at noen slutter som følge av naturlig turnover.

— For å erstatte disse må vi rekruttere minst 97. Vi har en ganske lav turnover, men må rekruttere 5-10 i tillegg for å erstatte turnover, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Han legger til at dette er noe det jobbes med i dialog med fakultetene, som har tilsettingsmyndighet. Han sier i en epost at dette blant annet blir tatt opp i dialogmøter og at det følges opp i forbindelse med langtidsplaner.

Hvis man legger til aldersavgang, øker derfor rekrutteringsbehovet kraftig, selv om man ikke kan vite med sikkerhet når de ansatte som er over 63 år og har førstekompetanse har tenkt å slutte.

Rekruttering til førstekompetansestillingen kan både skje ved nyrekruttering, men også ved at nåværende ansatte tar doktorgrad eller gjør annet vitenskapelig arbeid som kvalifiserer til stillinger som førstelektor, førsteamanuensis eller professor.

Hjelp fra AFI/NOVA

På den annen side får høgskolen tilførsel av ny førstekompetanse når forskningsinstituttene AFI og NOVA fusjoneres inn fra 1. januar 2014. AFI har 20 forskere med doktorgrad, mens NOVA per i dag har cirka 60 og er i ferd med å rekruttere noen flere. Tilsammen vil derfor HiOA få inn nærmere 100 nye med førstekompetanse, noe som vil gjøre jobben med å nå universitetsmålet enklere.

Nye tall som ble lagt ut på Database for høyere utdanning (DBH) 1. november i år  viser at antall faglige årsverk ved HiOA hadde økt fra 1000 på samme tid i 2012 til 1024 nå.

Totalt har antall årsverk ved høgskolen økt fra 1673,6 til 1711,6 på ett år.

HR-direktør Geir Haugstveit er fornøyd med at det er større økning i antall faglige årsverk enn i  administrative.

— Det er positivt at vi øker innen UF-området selv om det er en moderat økning målt i prosent, og at det synes å være en riktig balanse i forhold til en noe lavere økning i de administrative funksjonene (i relative tall og i prosent), sier han, men han understreker at DBH-tallene må analyseres nærmere for å se hvor økningen er og hva dette vil si mer i detalj.

Også andre har rekrutteringsbehov

I en ny rapport Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har laget på oppdrag for Forskerforbundet kommer det fram at det over 1000 ansatte med førstekompetanse i universitets- og høgskolesektoren nå er over 65 år. Av totalt antall professorer er 21 prosent over 65 år.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad (bildet under) er bekymret for situasjonen, samtidig som han mener rekrutteringen av førstekompetanse i Norge er relativt god. Han trekker fram at utfordringen er at de unge ofte får midlertidige jobbtilbud i universitets- og høgskolesektoren, og at de dermed finner seg andre jobbarenaer.

— Hovedårsaken til denne utviklingen er at institusjonene venter for lenge med å ansette i faste ordinære vitenskapelige stillinger. Forskerforbundet mener at dagens rekrutteringspolitikk er for defensiv, sier Petter Aaslestad.

— Det er nå lederne ved institusjonene har en historisk mulighet til å rekruttere de mest talentfulle forskerkandidatene, understreker Petter Aaslestad.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS