karakterer

Gikk fra D til A på eksamen etter klage. Deretter ble karakteren B

– Hvordan kan samme oppgave få tre ulike karakterer, spør student Bisma Aleem ved NTNU.

Tre ulike karakterer på samme besvareelse: - Hvor mange ganger må dette skje før det gjøres noe med systemet, sier student Bisma Aleem.
Publisert Oppdatert

Aleem er forvirret og opplever det som urettferdig at det måtte enda en ny sensur til etter at hun klaget og fikk karakteren A. Da ble karakteren endret til B.

Aleem går andre året på barnevernsutdanningen og hadde før sommeren eksamen i fellesemnet ex.phil. Hun forteller at hun hadde en veldig god følelse etter å ha besvart oppgaven, som handlet om å drøfte hvorvidt man kan begrunne at mennesket har ukrenkelige rettigheter.

– Jeg ble overrasket da jeg fikk karakter D. Etter flere runder med meg selv, klagde jeg og ble vurdert av to nye sensorer. De ga meg karakteren A. Også da ble jeg overrasket over hvordan det er mulig med to så forskjellige karakterer.

Bisma Aleem er ikke den eneste som opplever store forskjeller mellom opprinnelig karakter og ny karakter etter klage.

I 2019 var det 296 studenter ved NTNU som fikk bedømmelsen justert med minst to karakterer. Året etter 496. I 2021 økte fenomenet kraftig. Da var det hele 635 tilfeller.

I 2022 har det så langt vært 224 tilfeller med avvik på minimum 2 karakterer, opplyser avdeling for studieadministrasjon.

Sprikende begrunnelser

Første sensor for Aleems ex.phil-eksamen som ga karakteren D, var ikke fornøyd med besvarelsen og skrev blant annet i begrunnelsen:

«En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet

Aleem har ikke fått begrunnelse for hvorfor to sensorer vurderte besvarelsen så god at karakteren ble A. Siden karakteren avvek så mye fra den opprinnelige karakteren, måtte det ny sensur til. Da ble utfallet B. Nå var tonen en helt annen enn i den første begrunnelsen.

«Meget god prestasjon. Kandidaten viser en meget god vurderingsevne og selvstendighet», heter det blant annet.

Tilbake sitter student Bisma Aleem og er både forvirret og oppgitt. Hvorfor kunne ikke besvarelsen få karakter A når to sensorer vurderte den til å være så god? Og hvorfor får hun ikke svar på hvordan det er mulig å gi så ulike karakterer på den samme besvarelsen?

– Vi er helt maktesløse

– Vurderingssystemet er dårlig. Dette har skjedd så mange ganger før. Hvor mange ganger må dette skje før noen gjør noe med systemet? Nå sitter jeg igjen med en følelse av urettferdighet, sier hun til Khrono.

Hun understreker at B er en god karakter. Men hun ønsker å ta en master når bacheloren er fullført siden det er et krav for å kunne jobbe i kommunale og statlige tjenester. Kravene er strengere og derfor er det nødvendig med gode karakterer. Siden det var to nye sensorer som ga besvarelsen A, burde det holdt uten at det ble enda en runde, mener hun.

– Jeg klarer ikke å forstå det. Hvordan kan samme oppgave få 3 ulike karakterer? Vi er helt maktesløse og må bare akseptere at det er slik, sier hun.

— Ikke ukjent

Astrid Hilling, leder av Studenttinget ved NTNU, sier at dette dessverre ikke er en ukjent problematikk for studentene.

— Generelt sett så må man kunne stole på at sensor har tatt en grundig faglig vurdering av oppgaven. Sensur ved klage på karakter er i dag blind etter ønske fra studentene, slik at ny sensor ikke har innsikt i karakteren studenten allerede har fått, noe som er med på å sikre en objektiv vurdering.

— Bør det skje en kvalitetssikring av sensorene?

Hvis ikke det gjøres i dag, så er det noe man absolutt burde se på, men i hovedsak burde man ha tillit til at fagpersoner er oppdaterte og bruker tid på å sette seg inn i løsningsforslag og læringsutbytte for emnet de skal være sensor i, sier Hilling.

Hva synes dere om dagens ordning, at det ved stort avvik blir en tredje sensur?

Ordningen med en tredje sensur er i dag med på å kvalitetssikre sensureringen, og er blant annet med på å sikre tilfeller hvor studenten opplever å få en dårligere vurdering på klage. Det er derimot viktig at NTNU informerer studentene om rettighetene og konsekvensene ved å klage på en eksamenskarakter, sier leder Astrid Hilling i Studenttinget.

– Mange opplever sprikende karakterer

Rådgiver Marit Elisabeth Sveø jobber med ex.phil. og rådgir blant annet under eksamen. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Når der blir avvik på karakter, så er denne karakteren, i dette tilfellet A, en foreløpig karakter. Dette er ikke en gyldig karakter eller et enkeltvedtak. Altså er det ikke mulig å be om en begrunnelse på denne foreløpige karakteren.

Sveø opplyser at når det oppstår avvik på karakter etter klage, blir den opprinnelige sensoren og de to klagesensorene, der minimum en er ekstern, innkalt til et møte hvor endelig karakter etter klage blir fastsatt.

Før 2018 ble karakter etter klage stående

Jurist Anne Marie Snekvik ved NTNU forteller at det kom et nytt avsnitt i Universitets- og høgskoleloven (UH-loven) i 2018, paragraf 5-3,6. Dette gjaldt tilfeller der karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur. Da skal utdanningsinstitusjonene foreta en ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes.

Den nye bestemmelsen heter: «Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.»

– Studenten er forvirret og usikker på hvordan hun egentlig har prestert. Skulle hun egentlig hatt A? Burde man ikke ha en skikkelig gjennomgang med studenten etter at hun har fått tre karakterer, og hvorfor det først ble D, så A og så B?

– Etter NTNUs retningslinjer skal studenten bli orientert når det foreligger vesentlig avvik og at det da skal foretas en ytterligere vurdering. Studenten kan også be om begrunnelse for den endelige karakteren, svarer Snekvik på e-post.

Et rektorvedtak ved NTNU ga i 2018 retningslinjer for behandling av vesentlige karakteravvik i kjølvannet av UH-lovens nye bestemmelse.

I notatet står det at ved en ytterligere vurdering ved vesentlige karakteravvik, skal all dokumentasjon i saken gjøres tilgjengelig for sensorene.

«Sensorene skal foreta en vurdering i samsvar med sensurkriteriene. Emneansvarlig kan ved behov konsulteres. Sensorene står fritt til å fastsette endelig karakter, og denne kan være ulik fra både ordinær sensur og klagesensur», heter det i et notat fra desember 2018.

– Burde det ikke holde med den karakteren hun fikk etter klagen siden to sensorer er involvert. Da ville studenten fått A?

– Dette var ordningen før lovendringen i 2018. Studenter som får bedre karakter etter klage vil nok mene det, mens den som får dårligere karakter med et så stort avvik etter klage, sannsynligvis vil mene at ordningene er positiv, svarer Snekvik.

Powered by Labrador CMS