styremøte ved uib

Har delt ut millionar frå klimafond

Tildelingar frå klimafondet, tilsetjing av dekanar og organisering av lektorutdanninga er nokre av sakene når det sitjande styret ved Universitetet i Bergen har sitt siste møte.

Studentrepresentant Gard Skulstad Johanson (til venstre) har ivra for klimafond. Her saman med Bjørn K. Haugland og Jørgen Melve.
Publisert Oppdatert

Det siste styremøtet i denne fireårsperioden vert digitalt. Styret ved Universitetet i Bergen samlar seg framfor skjermane 17.juni klokka 9, til det som er det siste møtet deira i denne fireårsperioden.

Møtet kan du sjå direkte her.

Har brukt av klimafondet

Ei av sakene styret får til drøfting, er UiB sitt klimafond. I samband med budsjetthandsaminga for 2021 vart det sett av fem millionar kroner til dette fondet. No er omlag halvparten av midlane fordelt, heiter det. Pengane skal gå til reiser og arrangement, tiltak for gjenbruk og rydding og nyskapande og innovative idear.

Styret skal òg få ei orientering om status for covid-19, dei skal tilsetja dekanar ved Det medisinske og Det matematisk-naturvitskapelege fakulteta og direktør for Bjerknessenteret, og dei skal handsama sak om organisering av lektorutdanninga. Denne saka har vore debattert i Khrono sine spaltar.

Her er heile sakslista

66/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
67/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.05.2021
68/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
69/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
70/21 Riksrevisjonens beretning for 2020
71/21 Økonomirapport per 1. tertial 2021
72/21 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2021
73/21 Klimanøytralt UiB
74/21 UiB FRAM - Rammer for kvalitet i forskning
75/21 Meritteringsordning for fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved UiB
76/21 Organisering av lektorutdanningen ved UiB
77/21 Forslag om justering i UiBs grads- og studieforskrift
78/21 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften
79/21 Nytt navn på Det psykologiske fakultet
80/21 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene
81/21 Revisjon av Si fra-systemet - oppfølging av revisjonsrapporten
82/21 Studentombudets årsrapport for perioden 01.08.19 - 30.09.20 og endring i mandatet for ombudet
83/21 Personvernombudets årsrapport til universitetsstyret for 2020
84/21 Fondsplasseringer for stiftelser
85/21 Ansettelse av direktør (1475 instituttleder) ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Unntatt offentlighet
86/21 Senter for SFI Mediafutures - ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
87/21 Ansettelse av dekan ved Det medisinske fakultet - Unntatt offentlighet
88/21 Ansettelse av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Unntatt offentlighet
89/21 Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1013 professor i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Orienteringer
Eventuelt

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS