Insekter

Har kranglet om sommer­fugler og biller i over 10 år

Forskningsinstituttet Nibio har i flere år krevd å få insekts­samlingen sin hjem til Ås, men Universitetet i Oslo nekter. Foreløpig har de bare fått maurene.

Biller, veps og sommerfugler utgjør hoveddelen av samlingen til Nibio. Her er representanter for arten Engdvergmåler (Eupithecia satyrata) slik de står i Naturhistorisk museums vitenskapelige samling. I kassen befinner det seg 425 eksemplarer, og blant disse kommer omkring 60 fra den opprinnelige "Nibio-samlingen", som Nibio vil ha hjem til Ås.
Publisert Oppdatert

— Det er en gammel sak. Jeg tror nok det hadde vært greit å få avsluttet dette, sier seniorrådgiver og prosjektleder Torstein Kvamme ved det statlige forskningsinstituttet Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi).

De har en stor insektsamling på Naturhistorisk museum (NHM) på Tøyen i Oslo.

Biller, veps og sommerfugler utgjør hoveddelen av samlingen.

I over ti år har Nibio forsøkt å hente hjem hele eller deler av samlingen til Ås. Men Naturhistorisk museum, som er en del av Universitetet i Oslo (UiO), sier nei.

UiO bestrider ikke at samlingen tilhører Nibio. Men de vil ikke gi den fra seg, siden partene har avtalt at den skal være på Tøyen.

Det var i 2005 at Naturhistorisk museum og daværende Skogforsk og Planteforsk inngikk en avtale om å samlokalisere institusjonenes insektsamlinger hos Naturhistorisk museum på Tøyen. Planteforsk og Skogforsk har siden blitt til Nibio.

En samling på anslagsvis 100.000 norske insekter ble flyttet fra Ås til Tøyen. Dette er en vitenskapelig samling for forskere, insektene stilles ikke ut. Insektene, som i hovedsak ble samlet inn mellom 1950 og 1990, er nå i Naturhistorisk museums samlingsmagasin.

Partene ble også enige om å etablere et «Nasjonalt senter for insektkartlegging».

I begynnelsen var det stor aktivitet knyttet til samlingen og senteret, ifølge UiO.

Men i 2013 ble senteret nedlagt.

Fikk «helt uventet krav»

Floken er løftet opp til Kunnskapsdepartementet, som eier Naturhistorisk museum, og Landbruks- og matdepartementet, som eier Nibio.

Til Kunnskapsdepartementet skriver UiO, ved universitetsdirektør Arne Benjaminsen, at de i 2012 fikk et «helt uventet krav» fra Torstein Kvamme om eierskap til deler av samlingen.

Det førte til at samlingen av maur ble tilbakeført til instituttet.

Nibio fikk tilbake maursamlingen sin i 2012

«Likevel opprettholder Kvamme sine krav, saken eskalerer og ender i 2017 med at Nibio tilbakekaller sine samlinger. Dette kravet blir ikke akseptert av NHM, og det meste av samlingen fra Ås befinner seg følgelig fortsatt ved NHM», skriver UiO videre.

Kvamme er juridisk eier av deler av samlingen, men han opplyser at den uansett skal tilbakeføres til instituttet.

Torstein Kvamme

UiO framhever at avtalen mellom museet og Nibio tilsier at overflyttingen er permanent. Derfor vil de ikke gi insektene tilbake.

— Vi trenger materialet

— Vi har forlangt å få tilbake våre samlinger fordi samarbeidet ikke har fungert så godt. Og vi trenger også det materialet, for det er mange endringer i forskningsverdenen som gjør at vi har behov for dette materialet, sier Torstein Kvamme.

Hva som gikk galt med samarbeidet, vil han ikke utdype, og viser til at saken er til behandling i departementene.

Kvamme fortsetter:

— Vi trenger materialet som et referansemateriale. For vi skal jo ha faglig aktivitet her ute. Og vi skal ha en forskningsberedskap for å identifisere og håndtere insekter også videre i forbindelse med import, som er et stadig økende problem. Vi trenger materialet for å opprettholde beredskap og for å opprettholde kunnskap på taksonomi og artskunnskap.

— Kan dere ikke ivareta dette selv om samlingen er på Tøyen?

— Det er et problem av flere grunner. For det første har ikke samarbeidet fungert så veldig godt. Og hvis vi skal kunne jobbe effektivt opp mot de moderne standardene som kreves av laboratoriene og institusjonene som håndterer dette, så må vi ha referansemateriale i vår umiddelbare nærhet. Det er ikke så bra hvis vi må reise et sted eller få tilsendt materiale.

Nibio har også ansvar som såkalt nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere. De må de ha rask og enkelt tilgang til insektsamlingene for å kunne gi riktig ideniftikasjon av skade- og nyttedyr, forteller Kvamme.

Leide inn advokatfirma

I 2013 ble partene også enige om at Kvamme skulle få plukke ut en del biller fra samlingen på Tøyen, men det oppsto uenighet om hvilke biller som skulle tas ut, ifølge UiOs framstilling.

Nibio innkalte mot slutten av 2015 inn til møte for å bli enige, men det klarte de ikke. Og i april 2017 sendte Nibio et brev til Naturhistorisk museum der de ba om at «deres entomologiske samlinger i sin helhet blir tilbakeført til Ås».

Instituttet begrunnet kravet sitt med at de fortsatt hadde eiendomsrett til insektene.

Universitetet i Oslo bestilte en juridisk vurdering av et advokatfirma, som konkluderte med at det «er naturlig å forstå kontrakten slik at samlingen skal forbli hos Naturhistorisk museum, selv om Nibio har eiendomsretten til denne.»

Universitetet i Oslo skriver til Kunnskapsdepartementet at de har forsøkt å finne en løsning begge parter kan leve med. Men Nibio er «ufravikelig i sitt krav om tilbakeføring og ser ingen åpning for videre samarbeid før dette er realisert», skriver de om et møte i 2018.

«Hundrevis av kasser og skap»

Universitetet mener det aldri var tvil om at overflyttingen var å anse som permanent. Hadde det vært det, hadde de ikke brukt så store ressurser på overflyttingen, skriver det.

Universitetet viser til at de første årene hadde åtte personer det blant sine arbeidsoppgaver å integrere samlingen fra Ås. Samlingen ble splittet opp og fordelt på «hundrevis av kasser og skap». Registrering og reorganisering tok mye tid.

Til Kunnskapsdepartementet skriver universitetsdirektør Arne Benjaminsen at kravet er «dessuten praktisk og økonomisk krevende å gjennomføre. Kravet bør derfor avvises og Nibio må realitetsorienteres mht. de kostnadene de blir påført dersom kravet skulle gjennomføres.»

Universitetsdirektør Arne Benjaminse ni samtale med rektor Svein Stølen.

De mener også at det er viktig å ha så komplette insektsamlinger som mulig.

«Slike samlinger må på alle vis sikres for fremtiden, og være tilgjengelige for forskere i inn- og utland. Dette er kort og godt en utpreget museal oppgave», argumenterer de.

Foreslår løsning

Akkurat hva departementenes rolle er i saken, har ikke Khrono fått klarhet i.

Universitetsdirektør Benjamninsen skriver til Kunnskapsdepartementet at en mulig løsning «bør være at UiO og Nibio sterkt henstilles om å videreføre samarbeidet (...)».

I et referat* fra et møte mellom Naturhistorisk museum og Nibio i juni i fjor, står det også at Landbruks- og matdepartementet, ifølge Nibio, «har besluttet at insektsamlingene skal tilbakeføres til Ås.»

«Bakgrunnen for dette er at Nibio som et statlig forskningsinstitutt skal kunne følge opp sin nasjonale beredskaps- og rådgivningsfunksjon på viktige samfunnsoppgaver», sa en Nibio-direktør i møtet, ifølge referatet.

Men UiO mener uansett at departementene ikke har myndighet til å overprøve avtalen mellom Naturhistorisk museum og Nibio.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen hadde ikke andledning til å stille til intervju eller svare på Khronos skriftlige spørsmål før denne saken ble publisert.

*Endringslogg 1. mars 16.15. Det var Nibio som skrev referatet. NHM framhever at det ikke finnes noe godkjent referat fra dette møtet, siden NHM og Nibio hadde ulike oppfatning om hvordan møtet skulle oppsummeres.

Powered by Labrador CMS