styremøte

Hva skal avgjøre hvilke studier som tilbys? Det er tema på HVL-styremøte

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har styremøte torsdag og fredag. Den såkalte studieporteføljen skal granskes.

Endelig skal de fleste fra styret samles fysisk på styremøtet til HVL til Bergen, torsdag og fredag denne uken. Her fra det første styremøte for det sittende styret i august 2019. Siden den gang har de fått ny rektor, Gunnar Yttri har erstattet Berit Rokne.
Publisert Oppdatert

(Lenke til direktesendt møte nederst i saken, både for torsdag og fredag.)

En arbeidsgruppe har gjennomført en periodisk evaluering av studieporteføljen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). De trekker fram at et overordna tema har vært det de kaller gjennomgående utdanningsløp. Det vil si utdanninger der man kan starte på bachelor, søke seg videre til master og ende opp med å ta doktorgrad — alt på HVL.

Fakta

Høgskulen på Vestlandet - antall studietilbud

 • Høgskulen på Vestlandet har 339 aktive studieprogram innen 31 utdanningsområder fordelt på 5 campus.
 • En stor del av studietilbudet til høgskolen er profesjonsretta utdanninger.
 • Med 15.338 registrerte studenter våren 2021 ligger HVL på sjuende plass blant de statlige universitetene og høgskolene rangert etter studentantall.

Kilde: HVL-rapport

To av sakene på dagsorden til styremøtet ved HVL denne uka er nettopp knyttet til hvilke studier som tilbys, den såkalte studieporteføljen, og utviklingen av denne. Gjennomgående tema for sakene er universitetsambisjonen og økonomisk bærekraft.

Universitetsambisjonen er viktig

Og rapporten viser at de aller fleste studentene som starter på bachelor ved HVL har en slik mulighet, men det er stor variasjon om masterprogrammene er profesjonsretta eller har en bredere innretning,

Arbeidsgruppen anbefaler at man har klart fokus på rekrutteringsgrunnlag for doktorgradsprogrammene når man legger ned eller etablerer nye studietilbud ved høgskolen.

— Det er sentralt for universitetsambisjonen at det er god kobling mellom ph.d.- utdanningene og program på høyere nivå når det gjelder å uteksaminere tilfredsstillende antall kandidater. Dette handler også om å sikre et godt samspill mellom FoU- og utdanningsvirksomheten ved HVL, heter det i rapporten.

Arbeidsgruppen trekker også fram at man må vurdere økonomisk bærekraft i sitt arbeid med studieporteføljen.

De trekker også fram at undersøkelser viser at den viktigste årsaken til at studenter søker seg til HVL er at de er blitt anbefalt det av andre. Noen studieprogram ved HVL har dårlig rekruttering, og i rapporten heter det at man også må se på om årsaken ikke bare ligger i for lite markedsføring, men at årsaken faktisk kan ligge i at tilgangen til studenter innenfor fagene er liten.

Etterlyser nasjonal avklaring

I rapporten er man tydelige på at det er et stort problem at regjeringen ennå ikke har avklart hvordan man skal finansiere studietilbud i lys av livslang læring.

I en av konklusjonene heter det derfor:

«Dei same vurderingane må gjerast knytt til å svare på forventningar om å tilby utdanning i lys av livslang læring. Det er ei målsetjing å svare på regionale utdanningsbehov, men vi må i vurderingane også ta omsyn til økonomisk berekraft og tilstrekkeleg tal studentar. Det gjeld både om det er eksternt eller internt finansierte tilbod. Vi ventar og på avklaring nasjonalt om finansiering av denne reforma».

Kombinert undervisning til høsten

På styremøtet vil styret også bli orientert om koronasituasjonen og planene for studiestart og høstens undervisning.

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik, forteller at de har lagt opp en timeplan for høstsemesteret som kombinerer både digital og fysisk undervisning.

— Vi er innstilt på, og håper at vi kan åpne mer i løpet av semesteret, sier hun til Khrono.

Hun forteller at det er lagt opp til at alle de nye studentene blir tatt imot på campusene fysisk i august.

— Hvis det blir helt normalt til høsten, har dere da anledning til å droppe den digitale undervisningen?

— Ja, det er en-metersregelen som setter begrensinger for hvor mange vi kan ha på rommene våre. Auditoriene er særlig rammet av den regelen. Men uansett vil det ikke bli sånn at ingenting vil være digitalt. Vi har en del fag som går på tvers av campuser. Noe undervisning skjer på laboratorier og gjennom simulering og ferdighetslæring. Det må stort sett skje på campus, sier hun.

— Ja, dere er jo en flercampus-institusjon. Hvor mye digital undervisning har det vært under pandemien sammenlignet med ellers?

— Vi har en del fleksibel-, samlingsbasert og nettbasert utdanning. Da skjer mye digitalt. Vi har også mye utdanning som skjer på tvers av campuser og fag. Her har det også vært en del digital undervisning. Dette er den måten vi kan ha flere fag og flere utdanninger på mange campuser, sier Selvik.

Dagsorden styremøte 10-11. juni

Vedtakssaker

 • Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
 • Oppnevning/godkjenning av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalgt ved HVL (01.08.21-31.07.22)
 • Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet
 • Etablering av Avdeling for samfunnskontakt - arbeidsliv og livslang læring
 • Periodisk evaluering av samla studieportefølje ved HVL våren 2021
 • Søknad om utredningstillatelse for master i kunstfag ved fakultet for lærarutdanning, kunst og idrett
 • Søknad om utredningstillatelse for Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Søknad om utgreiingsløyve for Master i anvendt datateknologi
 • Søknad om utgreiingsløyve - Bachelor i HMS - FIN Haugesund
 • Søknad om utgreiingsløyve for bachelor i nautikk med integrert praksis
 • Forlenging av midlertidig forskrift om studium og eksamen ved HVL
 • Forsøksordning for lærarkvalifisering
 • Løypemelding: Utvikling av studieporteføljen ved HVL - førebelse innmeldingar av endringar for studieåret
 • Gjennomgang og eventuell justering av HVL-strategi 2019-2023
 • Styrets evaluering av eget arbeid

Orienteringssaker

 • Løypemelding Campusutviklingsprosjektet
 • Status søkertall pr. 15. april
 • Tilstand for høyere utdanning - Hovedtall og tendenser for HVL
 • Regnskap 1. tertial 2021
 • Oppstart budsjett 2022 med langtidsplaner
 • Handlingsplan for bærekraft ved HVL- Bærekraft 2021+

Faste orienteringar

 • Orienteringar frå rektor – styremøte 04/21
 • Referatsaker 04/21
 • Revisjonsberetning for 2020 (skriv og meldingar)

Følg styremøtet torsdag 10. juni her

Følg styremøtet fredag 11. juni her

Powered by Labrador CMS