studiebarometeret

Innkaller til møte om studentenes situasjon

Mange er fornøyd med resultatene av årets Studiebarometer, men statsråd Ola Borten Moe innkaller til møte med alle studentaktører.

— Vi trenger en bred og grundig diskusjon om hvordan vi skal rigge studentpolitikken i årene fremover, sier statsråd Ola Borten Moe (Sp).
Publisert Oppdatert

(Saken blir oppdatert)

Årets utgave av Studiebarometeret viser at studentene er mindre fornøyd enn de var i 2021 og i årene før. Resultatet i overordna tilfredshet i 2022 er 3,8, mens resultatet alle tidligere år har ligget på 4,0 og 4,1. På spørsmålene svarer man på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.

Fakta

Om Studiebarometeret

 • Studiebarometeret og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
 • Undersøkelsen ble gjennomført for tiende gang høsten 2022.
 • Om lag 28.000 studenter i andre år på bachelor og andre år på master, ¨svarer på undersøkelsen, en svarprosent på 39,5.
 • Undersøkelsen dekker ca. 1 900 studieprogram på så godt som alle norske universiteter og høgskoler, statlige og private.
 • Det er i alt X antall institusjoner som er med i undersøkelsen.
 • Resultatene fra de enkelte program kan man se på studiebarometeret.no.

Kilde: Nokut

Studentene er spurt «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studiet du går på».

Resultatene viser store variasjoner både mellom utdanningsområder og institusjonene.

Innkaller til møte

— Jeg er ikke så overrasket over disse resultatene. Det har vært noen tøffe år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Han trekker fram at mange av dagens studenter startet under pandemien, da det var strenge restriksjoner, og at man derfra gikk mer eller mindre rett over i krig i Europa, prisvekst og økonomisk usikkerhet.

— Studiebarometeret føyer seg inn i rekken av undersøkelser og tilbakemeldinger fra studentene som tydelig viser at vi trenger en bred og grundig diskusjon om hvordan vi skal rigge studentpolitikken i årene fremover. Derfor har jeg i dag invitert studentorganisasjonene, fagmiljøer og relevante aktører i sektoren og utdanningskomiteen på Stortinget til et møte om studentpolitikk og studentvelferd, sier Borten Moe, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Lise Selnes, utdanningspolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet sier at de vil se nærmere på hvorfor det er så stor forskjell mellom ulike studieretninger i opplevd kvalitet i undervisningen.

— Det synes som om det er en del profesjonsfag som har studenter som er mindre fornøyd enn andre. Våre utdanningsinstitusjoner, arbeidslivet som har behov for kompetanse og oss politikere må ta svarene vi ser i Studiebarometeret på alvor. Her avsløres strukturelle utfordringer over tid som også krever politiske svar, sier Selnes.

Samtidig trekker Selnes fram at hun er bekymret for at heltidsstudenter bruker mer tid på arbeid ved siden av studiene.

Bergen og Nord: Bra på tilbakemeldinger

Fakta

Hovedtrendene i Studiebarometeret 2022

 • Svak nedgang i tilfredsheten med studieprogrammene
 • Tilbakemelding og veiledning har blitt noe bedre etter koronapandemien
 • Det sosiale læringsmiljøet virker fortsatt å være påvirket av pandemien
 • Studentenes motivasjon har økt noe etter pandemien, men over tid har den blitt lavere
 • Studenter på heltidsprogrammer bruker mer tid på betalt arbeid ved siden av studiene sine

Kilde: Nokut/Hovedrapport Studiebarometeret

Prorektor Pinar Heggernes ved Universitetet i Bergen trekker fram at de ved UiB er glad for at årets Studiebarometer viser at studentene er mer motivert og sosialt engasjerte enn under pandemien.

— Resultatene fra UiB er sammenlignbare med de fra tidligere år, men det betyr ikke nødvendigvis at vi er tilfredse. Det er helt klart en del ting å ta tak i. Etter flere år med pandemi, begrenset fysisk undervisning og varierende tilstedeværelse som følge av nedstengninger, tar det tid før alle får etablert gode rutiner for studiehverdagene sine, sier Heggernes, i en artikkel på uib.no.

Selv om studentene jevnt over er tilfreds med studieprogrammene ved UiB, er det også områder med rom for forbedring. Dette gjelder blant annet studieprogrammenes tilknytning til arbeidslivet.

Prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk trekker fram at det er svært gledelig at studentene er mer fornøyd med tilbakemelding og veiledning i 2022 enn de foregående årene.

Ved Nord universitet har hele 52 prosent av studenten svart på årets undersøkelse, det er langt over snittet på 39 prosent, den samme svarprosenten som nord hadde i fjor. Snittet alt i alt tilfredshet for Nord universitet ligger på 3,7, et lite hakk under landsgjennomsnittet på 3,8.

Agder: Litt over snittet

Ved Universitetet i Agder er de fornøyd med at deres studenter er noe mer fornøyd enn landsgjennomsnittet. I en nyhetsmelding trekkes det fram at UiA særlig skårer bra på det sosiale og faglige miljøet samt tilbakemelding og rettledning, og dessutan på miljøet mellom studentene og de vitenskaplige ansatte.

— Vi kommer godt ut. Studentene sier de i hovedsak har det bra hos oss, både faglig og ellers. Det er godt å høre, sier UiA sin utdanningsdirektør Greta Hilding.

Hun legger til:

— Samtidig er det noe variasjon når man ser på de enkelte fagområdene og studieprogrammene. Dette gir et godt utgangspunkt for å jobbe jevnt med de områder vi ser det er potensial for bedring.

På enkeltstudier er det masterstudentene på samfunnskommunikasjonsstudiet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk som trivest best ved UiA. De gir studiet og UiA som studiested en overordnet skår på 5 blank.

Nest mest fornøgde er studentene på Faglærerutdanningen i rytmisk musikk (4,7), fulgt av sykepleiestudentene ved UiA sitt desentraliserte tilbud (4,5) bioingeniørstudentene (4,5) og masterstudentene i klinisk helsevitenskap (4,5).

Stavanger: Vil ha forbedringer

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen.

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

– Studentenes mening er viktig for oss. Studiebarometeret er derfor et verdifullt verktøy for å måle hvor fornøyde studentene våre er med kvaliteten på studiet de går på. Resultatene gir oss viktig innsikt i hva som fungerer bra og hva vi må arbeide mer systematisk og målrettet for å utvikle og forbedre, sier prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen, i en nyhetssak på uis.no.

Ved UiS trekker de også fram resultatene for bachelor i rettsvitenskap som ett av studiene som har utviklet seg spesielt positivt. Her skårer man 4,3 på overordnet tilfredshet mens resultatet i 2021 bare var 3,3 i 2021. Svarprosenten var på 82 prosent.

Fakta

Her er de mest og minst fornøyd

Tre på topp institusjoner

 • Bergen Arkitekthøgskole 4,8
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi 4,4
 • Politihøgskolen 4,4

Tre på topp utdanningsprogrammer

 • Fysikk 4,3
 • Arkeologi 4,3
 • Geologi 4,3

Fire på bunn institusjoner

 • Noroff University College 3,0
 • OsloMet - storbyuniversitetet 3,6
 • Høgskulen på Vestlandet 3,6
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 3,6

Tre på bunn utdanningsprogrammer

 • Grunnskolelærer 3,4
 • Lektor 3,5
 • Sykepleie 3,6

«Alt i alt, hvor fornøyd er du med studiet du går på», og de svarer på en skala fra 1-5. Snittet for hele landet er 3,8. Kilde: Nokut, Studiebarometer

Studieprogramleder Lana Bubalo mener det gode resultatet skyldes mange tiltak.

— Vi har studentassistenter på nesten hvert emne, kick-off ved semesterstart, og har arrangert et soft skills-prosjekt der studentene får utvikle viktige og etterspurte ferdigheter, som samarbeidsevne, empati og sosiale ferdigheter. Vi har også latt studentene trene seg på rollen som advokater i rettsalen og vi har internship som bidrar til tettere tilknytning til arbeidslivet, sier Bubalo, til uis.no.

Ås: Mest fornøyde universitetsstudentene

Tre fornøyde studenter i Ås: Solveig Øvereng Larssen , Jon Werner Nilsen og Jens Bartnes.

Studiebarometer viser at studentene ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige fakultet) fortsatt er landets mest fornøyde universitetsstudenter. De siste fire årene har de toppet lista.

Prorektor for utdanning, Elise Norberg, kunne ikke vært mer fornøyd, sier hun i en nyhetssak fra universitetet.

— Jeg er både glad, stolt og ydmyk over at NMBU i år igjen er det universitetet i landet med mest fornøyde studenter. At vi opprettholder den posisjonen er det mange som bidrar til. De som underviser og veileder studentene våre spiller selvfølgelig en viktig rolle i forhold til å levere utdanning av høy kvalitet, men vi må ikke glemme alle de andre som også bidrar, sier Norberg.

Hun fortsetter:

— Både de som jobber i administrasjonen og alle de som passer på dyrene, plantene, lokalene og parken vår er med på å skape et godt læringsmiljø. Og sist men ikke minst studentene selv! Jeg mener vi har landets fineste og mest engasjerte studenter og de er utrolig viktige i arbeidet for å sikre god studiekvalitet for alle.

Akademikerne: — Støtten må økes

Leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg sier de har stor forståelse for at det er tøft å være student nå og å få endene til å møtes.

— Studentene hadde det trangt allerede før inflasjonen satt fart, og nå er det viktigere enn noen gang at studiestøtten økes. Studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Ved å binde den til grunnbeløpet er vi sikret at den utvikles i takt med prisstigningen i samfunnet. Hadde det allerede vært slik, ville ikke studentene hatt like store økonomiske bekymringer og vanskeligheter nå, sier Randeberg.

Hun sier også at Akademikerne er bekymret for at unge mennesker ikke har råd til å studere, og velger bort utdanning eller dropper ut.

— Unge som har foreldre med høy utdanning velger i større grad å studere og får mer økonomisk støtte hjemmefra enn andre jevnaldrende. Økt studiestøtte er derfor viktig for å gi alle like muligheter og utjevne forskjellene i Norge, sier Randeberg.

NHH: — Blant de mest tilfredse

— På Norges handelshøyskole er vi opptatt av at studentene våre skal være attraktive i arbeidsmarkedet. Det gleder meg derfor å se at vi skårer høyt på tilknytning til arbeidslivet. Samtidig viser undersøkelsen at studentene våre er blant de mest tilfredse og arbeidsomme i landet, sier prorektor for utdanning, Stig Tenold, i en pressemelding.

Samtidig viser barometeret at NHH-studentene ønsker mer tilbakemelding, veiledning og diskusjon, samt mer aktiv deltakelse i undervsiningen.

— De områdene vi skårer relativt lavt på er velkjent, og er noe vi arbeider aktivt med å forbedre. Dette er tema som står sentralt i handlingsplanene våre for både bachelor og master, sier Tenold.

Endringslogg: Oppdatert 16.02.2022 kl 12:56 med kommentarer fra NHH.

Powered by Labrador CMS