Trakassering

Instruktør blei dømt for seksuell trakassering av student. No skal Elden forsvare han i Høgsterett

Kursinstruktøren blei frikjend i tingretten, dømt i lagmannsretten og anka dommen. No skal Høgsterett ta stilling til saka.

John Christian Elden med mange pressemikrofoner foran seg
John Christian Elden skal forsvare instruktøren i Høgsterett
Publisert Oppdatert

Det var i februar 2020 at kvinna, som var student ved Politihøgskulen i Stavern, var med på eit kurs i sanitet, der mannen var hovudinstruktør. Mannen som er i 30-åra, skulle mellom anna vise studentane korleis ein undersøker pasientar.

Ifølgje dommen frå Agder lagmannsrett rettleia mannen to studentar i korleis ein skal sjå etter blødningar, då han førte handa si opp og ned på insida av låra, på innsida av buksa til kvinna. Då han var ferdig, spurte han: «Føler du deg voldtatt nå?». Kvinna svarte nei til dette, og mannens respons på dette var at «da gjorde jeg ikke jobben min godt nok».

Det er primært desse utsegnene som Høgsterett no skal ta stilling til om er å rekne som seksuell trakassering eller ikkje.

Kjende seg ikkje krenka

Ifølgje Rett24 fortalte kvinna sjølv, då saka var oppe i tingretten, at ho ikkje kjende seg krenka. Derimot opplevde ho det som hende i etterkant som vanskeleg. Då vart ho oppsøkt av kursleiaren, som var blitt varsla om saka frå andre.

Kvinna skal ha ønskt å legge saka død, men Politihøgskulen valde likevel å melde saka.

Meddommarane som frikjente mannen, la vekt på påstanden om at det ikkje låg eit seksuelt motiv bak handlinga, og at kvinna sjølv ikkje hadde kjend seg krenka.

Fagdommaren meinte på si side at mannen handla «godt utenfor dagens norm for hva som kan aksepteres av adferd og uttalelser av seksualisert preg i en normal undervisningssituasjon», ifølgje Rett24.

Spesialeininga for politisaker anka saka.

I Agder lagmannsrett konkluderte dommarane samrøystes med at forholdet var straffbart, og mannen vart dømt til bot på 12.000 kroner, i tråd med aktors opphavlege påstand.

«Åpenbart seksuell tilknytning»

«Referansen til voldtekt har åpenbart seksuell tilknytning» og «kan ikke anses å være en straffri uforsiktig eller klønete opptreden», heiter det mellom anna i dommen.

No blir det altså opp til Høgsterett å trekke grensene, etter at politiinstruktøren anka dommen.

Ifølgje Rett24 har Høgsterett ein høgare terskel enn vanleg for å nekte å ta saka, fordi mannen først vart frikjend i tingretten og sidan dømt i lagmannsretten. Medlemmene i ankeutvalet kan berre nekte at saka blir fremja dersom dei er sikre på at saka ikkje vil føre fram.

Mannen sin forsvarar, Carl Henning Leknesund, har informert Khrono om at advokat John Christian Elden er oppnemnd som mannen sin forsvarar i samband med handsaminga i Høgsterett.

Khrono forsøkte fredag å kome i kontakt med Elden, uten hell. Det er også uvisst kva tid saka kjem opp i Høgsterett.

— Oppmodar til å seie frå

Khrono har vore i kontakt med Politihøgskulen, og mellom anna spurt kvifor dei valde å melde saka sjølv om kvinna fortalte at ho ikkje følte seg krenka, og at ho ønskte å legga saka død.

— Politihøgskulen har eit sjølvstendig ansvar for å vurdere saker vi får kjennskap til. Vi oppmodar studentar til å seie frå om uønskte hendingar dei opplever, og derfor ser vi det som svært vesentleg at vi faktisk tar desse sakene på stort alvor, seier pressevakt ved Politihøgskolen, Runar Kvernen.

Når det gjeld denne konkrete saka, peikar Kvernen på at det også var andre studentar som reagerte.

— Vi valde å bringa saka inn for Spesialeininga. Vi noterer oss at saka har gått gjennom rettsapparatet, og avventar no avgjersla frå Høgsterett, seier han.

Powered by Labrador CMS