Pensum-krangel

Jo Hov fått støt­te av Si­vil­om­budet i pensumkrangel på juss

Det ut­løs­te en vold­som kran­gel da pro­fes­sor eme­ri­tus Jo Hovs bok ble fjer­net fra pen­sum­lis­ta. Nå slår Si­vil­om­budet fast at en UiO-pro­fes­sor var in­ha­bil i sa­ken.

Professor emeritus Jo Hov har hatt en langvarig konflikt med Det juridiske fakultet om boka «Rettergang i sivile saker» skal være på pensum for jusstudenter eller ei.
Publisert Oppdatert

«Et­ter en sam­let vur­de­ring me­ner Si­vil­om­bu­det at fag­læ­rer pro­fes­sor Anne Robber­stad var in­ha­bil da hun ut­tal­te seg om kla­ge­rens bok til an­svar­lig fag­læ­rer Ma­ria Ast­rup Hjort». Det skri­ver Si­vil­om­bu­det i en ut­ta­lel­se 12. ja­nu­ar i år.

Vur­de­rin­gen set­ter et fore­lø­pig punk­tum for en svært be­tent sak for pro­fes­sor eme­ri­tus Jo Hov (80) og Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo (UiO).

— Det er en fag­lig opp­reis­ning, og en aner­kjen­nel­se av at boka ikke var dår­li­ge­re enn de fore­gå­en­de bø­ke­ne. Jeg er fort­satt like fag­lig sterk som jeg har vært tidlige­re, sier Hov til Khrono.

Les helen uttalelsen fra Sivilombudet her.

Nett­avi­se­ne Ad­vo­kat­bla­det og Rett24 har fulgt sa­ken over fle­re år.

Kon­flik­ten star­ter

For å for­stå kon­flik­ten mel­lom Hov, Rob­ber­stad, Hjort og Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet, er vi nødt til å gå fle­re år til­ba­ke.

Året er 2016, og Hov har ak­ku­rat le­vert inn 3. ut­ga­ve av boka si «Ret­ter­gang i si­vi­le sa­ker» til fag­an­svar­lig i si­vil­pro­sess, til pro­fes­sor Anne Rob­ber­stad. For­må­let er å få boka god­kjent som an­be­falt ho­ved­lit­te­ra­tur, også kjent som pen­sum, for fjerdeårs­stu­den­te­ne i retts­vi­ten­skap.

Hov har til­brakt en manns­al­der ved uni­ver­si­te­tet og hans bø­ker om si­vil­pro­sess og straf­fe­pro­sess har vært fast in­ven­tar på pen­sum­lis­te­ne til jusstu­den­ter si­den 1970-tal­let.

Fakta

Jo Hov (80)

Jo Hov er en norsk jurist, født 6. juli 1941 i Oslo.

Han avla sin doktorgrad 1976 med avhandlingen Rettsforlik.

I perioden 1977 til 1983 jobbet han som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Fra 1983 til 2011, da han gikk av med pensjon, jobbet han i samme stilling ved Universitetet i Oslo.

Han har blant annet utgitt Avtalerett (1980), Rettergang i sivile saker (2. utg. 1994), Avtaleslutning og ugyldighet (3. utg. 2002), Avtalebrudd og partsskifte (2. utg. 2002) og Rettergang I–III (1999–2000).

Kilde: SNL.no

Iføl­ge Hov god­kjen­ner Rob­ber­stad boka som ho­ved­lit­te­ra­tur, han tryk­ker 2000 ut­ga­ver, men et­ter et halvt år opp­da­ger den pen­sjo­ner­te pro­fes­so­ren at boka har for­svun­net fra pen­sum­lis­ta.

— Jeg fikk vite det rent til­fel­dig. Had­de Rob­ber­stad opp­trådt med et mi­ni­mum av an­sten­dig­het og kol­le­gia­li­tet, bur­de hun sagt fra hvil­ke mang­ler hun men­te fore­lå ved boka før den ble trykt.

En «ba­ga­tell­mes­sig» feil, som Hov kal­ler det, er grun­nen til at boka blir fjer­net som an­be­falt ho­ved­lit­te­ra­tur. En grunn­lovs­end­ring fra 2014 er ikke in­klu­dert i boka.

— Det med­før­te in­gen rea­li­tets­end­ring i lo­ven, og det er en feil som kunne ha blitt lett end­ret ved å leg­ge til et fly­ve­blad i boka, sier Hov.

Kon­tra­be­skjed

I sin for­kla­ring til Si­vil­om­budet fra som­me­ren 2021 har Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet en an­nen tolk­ning. De me­ner det er en ve­sent­lig svak­het i et fag som si­vil­pro­sess å over­se at Grunn­lo­ven er re­vi­dert. De på­pe­ker også at Rob­ber­stad ald­ri god­kjen­te boka før fei­le­ne ble opp­da­get.

«Po­en­get i den­ne sam­men­heng er li­ke­vel at det ute­luk­ken­de var en fag­lig begrunnel­se som lå til grunn for at boka ble tatt av pen­sum. At det­te ikke ble oppda­get tid­li­ge­re kan skyl­des Hovs opp­ar­bei­de­de re­nom­me fra gam­melt av», skri­ver fa­kul­te­tet i sin for­kla­ring.

— Jeg kjen­ner uni­ver­si­tets­by­rå­kra­ti­et og vet hvor stor makt den an­svar­lig fag­læ­rer har og hvor van­ske­lig det er å få om­gjort en slik av­gjø­rel­se, uan­sett hvor urik­tig den er. Der­for valg­te jeg å ikke krang­le, og gikk hel­ler i gang med å lage en 4. utga­ve, sier Hov.

In­nen en 4. ut­ga­ve er klar, har pro­fes­sor Ma­ria Ast­rup Hjort tatt over som fagansvar­lig i si­vil­pro­sess. Hov sen­der henne den nye ut­ga­ven av boka. Hun sva­rer i en e-post at hun har fle­re end­rings­for­slag, men at hun øns­ker å inn­stil­le boka som pen­sum.

For­melt sett er det Pro­gram­rå­det for mas­ter­ut­dan­nin­gen i retts­vi­ten­skap (PMR) som god­kjen­ner pen­sum, men Hov for­kla­rer at det i prak­sis er sjel­den at fagansvar­li­ges inn­stil­ling blir end­ret.

Professor Maria Astrup Hjort mente boka til Hov hadde betydelige svakheter.

Like før pås­ke 2019 kom­mer kontrabeskje­den - et­ter sam­ta­le med Rob­ber­stad har Hjort opp­da­get at 4. utga­ven har be­ty­de­li­ge be­hov for oppdate­rin­ger.

«Kom­pis-kor­rup­sjon»

Hov me­ner et mo­tiv for ak­sjo­nen er at Rob­ber­stad kom med en ny, re­vi­dert utga­ve av sin egen bok i fa­get, «Sivilprosess» i 2018. Si­den 2009, da Hov som fag­an­svar­lig var med å godkjen­ne Robberstads bok, har bø­ke­ne vært si­de­stilt som an­be­falt lit­te­ra­tur for jusstu­den­te­ne.

Hov me­ner også at det har vært uhel­di­ge bin­din­ger mel­lom Rob­ber­stad og Hjort i sa­ken. «Kom­pis-kor­rup­sjon», kal­te han det i et leng­re inn­legg på nett­si­den rettergangisivilesaker.no - som han har opp­ret­tet i sa­kens an­led­ning. En be­skyld­ning Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet ka­te­go­risk har av­vist over­for Ad­vo­kat­bla­det.

— Jeg me­ner at det skal være fri kon­kur­ran­se, og at bø­ke­ne kan leve fint side ved side. Det var også der­for jeg god­kjen­te boka hen­nes i 2009, sier Hov.

Hjort har blitt fore­lagt sa­ken, men øns­ker ikke å kom­men­te­re den. Hun for­kla­rer i et brev til PMR i 2019 at hun ble gjort opp­merk­som på at boka li­der av fle­re and­re svak­he­ter et­ter at boka var trykt.

«Bo­ken mang­ler opp­da­te­rin­ger både hva gjel­der lov­end­rin­ger, ny­ere for­ar­bei­der, forsk­ning og ju­ri­disk lit­te­ra­tur ge­ne­relt. For å gjø­re bo­ken til et godt al­ter­na­tiv til da­gens ho­ved­lit­te­ra­tur, trengs det en grun­dig opp­da­te­ring av bo­ken», skri­ver hun i bre­vet.

— Frem­gangs­måten er så lu­sen, sier Hov.

— Det er rol­len til en fag­an­svar­lig å gå gjen­nom et ma­nu­skript med en lupe og kom­me med inn­spill. Jeg så på det som min plikt da jeg var fag­an­svar­lig. Og i det­te til­fel­le var det snakk mik­ro­feil. Hjort had­de over­for meg om­talt boka i me­get ro­sen­de ven­din­ger. Det er så råt­tent gjort, og det var en sterkt mo­ti­ve­ren­de fak­tor til å få meg til å ta opp kam­pen.

«Hol­der ikke tritt»

Fa­kul­te­tet er av en an­nen opp­fat­ning. Tid­li­ge­re pro­de­kan for stu­di­er, Tar­jei Bekke­dal, skri­ver i sitt brev til Si­vil­om­buds­man­nen i 2021 at selv for­mel­le ved­tak kan er­stat­tes av et nytt fag­lig be­grun­net ved­tak, og po­eng­te­rer at det er studiedekan og PMR som er or­ga­net som ved­tar.

Tidligere prodekan for studier, Tarjei Bekkedal, har i et brev til Sivilombudet ment at Hov ikke lenger holder tritt.

«Hovs læ­re­bø­ker har til sam­men­lik­ning vært på pen­sum i man­ge år tid­li­ge­re. Det kan ha gjort at man i ut­gangs­punk­tet har møtt ham med mind­re kri­tisk sans og stør­re imø­te­kom­men­het enn man­ge and­re».

Bek­ke­dal skri­ver vi­de­re:

«Hov gikk av med pen­sjon for 10 år siden. Han del­tar ikke i fag­mil­jø­et ved fa­kul­te­tet. Retts­ut­vik­lin­gen na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt går raskt på sivilprosessens om­rå­de. Ma­te­ria­let er stort. Det er en grunn til at man går av med pen­sjon. Es­sen­sen i den­ne sa­ken er at Hov har blitt møtt med stor vel­vil­je, men at noen til slutt har måt­tet bære byr­den ved å av­gjø­re at han ikke len­ger hol­der tritt».

Di­rek­te kon­kur­ran­se

Sa­ken blir be­hand­let i PMR på tre uli­ke mø­ter i 2019 og 2020. Ju­ri­disk studentut­valg er blant dem som re­age­rer på av­gjø­rel­sen om å ikke ta Hovs bok inn som pen­sum. De hen­ter inn en eks­tern ad­vo­kat til å vur­de­re boka inn­hold.

Iføl­ge Ad­vo­kat­bla­det, skri­ver le­der av Ad­vo­kat­for­en­in­gens lov­ut­valg for sivilpro­sess og vold­gift, Chris­ti­an Reusch, at boka dek­ker læ­rings­kra­ve­ne in­nen­for si­vil­pro­sess med god mar­gin, og at han ikke ser noen inn­ven­din­ger som skul­le være til hin­der for at bo­ken kan god­kjen­nes som pen­sum­lit­te­ra­tur.

Et­ter mø­tet 15. ok­to­ber 2019 blir det be­stemt at Hovs bok skal til­bys stu­den­te­ne un­der en ny ka­te­go­ri, til­leggs­lit­te­ra­tur som dek­ker læ­rings­kra­ve­ne. Men boka skal frem­de­les ikke få sta­tus som ho­ved­lit­te­ra­tur.

Et­ter run­de­ne i pro­gram­rå­det vel­ger Hov å kla­ge sa­ken inn for Si­vil­om­budet.

Den­ne uka kom kon­klu­sjo­nen: Anne Rob­ber­stad var in­ha­bil i sa­ken.

Si­vil­om­bu­det vi­ser til at det fore­lå en di­rek­te kon­kur­ran­se­si­tua­sjon mel­lom Anne Rob­ber­stad og Hov, og at av­gjø­rel­sen Rob­ber­stad til­ret­te­la grunn­laget for, had­de ve­sent­lig be­tyd­ning for kon­kur­ran­se­for­hol­det.

«Ef­fek­ten på kon­kur­ran­se­for­hol­det må også an­s­es for å ha helt nærlig­gen­de øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser, he­ter det i om­bu­dets avgjørel­se.

Det øko­no­mis­ke ta­pet

Khrono har fore­lagt sa­ken og Hovs ut­ta­lel­ser for Rob­ber­stad. Hun øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken, og vi­ser til sine ut­ta­lel­ser til Ad­vo­kat­bla­det og Forskerforum tid­li­ge­re den­ne uka. Her sier hun at hun er uenig i Sivilombudets vur­de­ring.

Fakta

Anne Robberstad (70)

Født 16. juli 1951 i Oslo.

Hun ble cand.jur. (tilsvarende mastergrad i dag) i 1976.

I 1994 ble hun ansatt som universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo.

Hun tok sin doktorgrad (dr. juris) i 1999 med avhandlingen "Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling".

I 2001 ble hun postdoktor før Robberstad ble utnevnt til professor ved Institutt for offentlig rett i 2006.

Hun har skrevet «Sivilprosess», som første gang kom ut i 2009. Hun har revidert boka flere ganger, og kom i 2021 med en 5. utgave. Hun har i tillegg skrevet boken Bistandsadvokaten (3. utg. 2015).

Kilde: Juridika.no

Til Ad­vo­kat­bla­det sier hun at frem­gangs­måten i den­ne sa­ken, at en fag­læ­rer som selv har skre­vet læ­re­bok, yt­rer seg om and­re for­fat­te­res læ­re­bø­ker, er i sam­svar med lang­va­rig prak­sis ved fa­kul­te­tet.

Hun me­ner også at det er en feil­slått tolk­ning at det er øko­no­misk mo­ti­vert, og me­ner at det var ute­luk­ken­de fag­lig mo­ti­vert.

— Det er man­ge må­ter ju­ri­dis­ke pro­fes­so­rer kan skaf­fe seg eks­tra­inn­tek­ter på, men læ­re­bø­ker ut­gitt på or­di­næ­re for­lag er ikke en av dem. Når læ­re­re hos oss ut­gir bø­ker på eget for­lag, som vi har sett en del eks­emp­ler på, er det ut fra øko­no­mis­ke mo­ti­ver, da kan det være mye å tje­ne. For de fles­te av oss, som ut­gir bø­ke­ne på ikke egen­ei­de for­lag, er ge­vins­ten svært li­ten sam­men­holdt med ar­beids­meng­den, sier Rob­ber­stad til Ad­vo­kat­bla­det.

Hov mener insinuasjonene om økonomiske motiver er en avsporing.

— Robberstad prøver å gi inntrykk av at jeg skriver bøker for pengenes skyld, mens hun selv gjør det av idealisme. Det er selvsagt tøv. Og hvordan skal dette kunne rettferdiggjøre at hun prøver å skyve min bok ut av pensumlista, mens hun selv prøver å få monopol?

Hov har tryk­ket bø­ke­ne på eget for­lag. Han an­slår den øko­no­mis­ke kost­na­den til å være i over­kant av 300.000 kro­ner. 190.000 kro­ner for å tryk­ke 2000 eks­em­pla­rer av den 3. ut­ga­ven, 108.000 for å tryk­ke den 4. ut­ga­ven. I til­legg kom­mer lagerkost­na­der, for­sik­rin­ger og ma­ku­le­rings­kost­na­der på cir­ka 20.000 kroner.

4. ut­ga­ven har vært til salgs i bu­tik­ker, og et es­ti­mat fra høs­ten 2020 vi­ser at Hov har solgt i un­der­kant av 200 ut­ga­ver av boka.

Hov frem­he­ver imid­ler­tid at han ikke an­ser det øko­no­mis­ke ta­pet som så vik­tig, og at det er langt mer frust­re­ren­de at det om­fat­ten­de ar­bei­det med bø­ke­ne opp­le­ves som bort­kas­tet.

— Jeg skrev bø­ke­ne for­di jeg øns­ket at de ble lest. Det er egent­lig mye su­re­re.

Et prin­sipp­spørs­mål

Uten­fra kan det sik­kert opp­le­ves som en ba­ga­tell­mes­sig sak, sier Hov.

— Du kan spør­re hvor­for jeg har lagt så mye tid og ar­beid i det, og det er av tre grun­ner. For det før­s­te har jeg hatt et godt ryk­te som ju­ri­disk for­fat­ter, og jeg ville nø­dig at mitt et­ter­mæ­le skul­le være at, ja, han var gan­ske god, men på slut­ten mis­tet han gre­pet.

Den and­re be­grun­nel­sen Hov vi­ser til, er må­ten Rob­ber­stad, Hjort og fa­kul­tet har opp­trådt på, som han me­ner er ure­de­lig. Han me­ner fa­kul­tet har for­sømt sin plikt ved å ikke be­ly­se sa­ken på best mu­lig måte, og ved å bry­te en rek­ke etis­ke og retts­li­ge nor­mer.

For det tred­je me­ner han sa­ken har en prin­si­pi­ell side.

— Jeg øns­ker også en prin­si­pi­ell de­batt om hvor­dan pen­sum blir plukket ut. In­gen vil si det, men det gir aka­de­misk pre­sti­sje å være for­fat­ter av en pen­sum­bok. Man blir reg­net som fa­gets nes­tor, fa­gets roc­ke­stjer­ne. Når den som har skre­vet en bok også har kom­pe­tan­se til å au­to­ri­se­re den som pen­sum, har vi en helt klas­sisk buk­ken og havresek­kensi­tua­sjon.

Han ut­dy­per po­en­get yt­ter­li­ge­re på sin nett­si­de:

«Det bur­de være en selv­føl­ge at en for­fat­ter ikke på egen hånd kan au­to­ri­se­re sine egne bø­ker. Og det bur­de også være en selv­føl­ge at en læ­re­bok­for­fat­ter var in­ha­bil til å be­døm­me kon­kur­re­ren­de bø­ker».

Khrono har fore­lagt sa­ken for da­gens le­del­se ved Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet. De­kan Ragn­hild Hen­num skriver i en e-post at de ikke har be­hand­let Si­vil­om­budets ut­ta­lel­se ennå.

– Fa­kul­te­tet vil sva­re ut Si­vil­om­bu­det in­nen fris­ten 28. feb­ruar, og sva­ret vil bli gjort til­gjen­ge­lig for pres­sen når det er sendt. Jo Hovs brev er mot­tatt, og han vil få et svar når fa­kul­te­tet har be­hand­let sa­ken, ut­ta­ler de­kan Ragn­hild Hen­num.

Tak­ker stu­den­te­ne

Av­slut­nings­vis vil Hov takke stu­den­te­ne for støt­ten han har fått de siste åre­ne.

— Jeg vil gi en stor takk til stu­den­te­ne for den opp­munt­rin­gen og var­me støt­ten jeg har fått. Det har gitt meg på­gangs­mot i den­ne sa­ken. Av­gjø­rel­sen be­tyr stu­den­te­ne trygt kan lese boka, sier Hov.

Endringslogg: Khrono beklager at den opprinnelige tittelen på denne saken var misvisende. Tittel er endret 10.februar 2022.

Powered by Labrador CMS