tilstandsrapporten for høyere utdanning 2023

Kraftig nedgang for doktor­grader i realfag

For 10 år siden var matematikk og natur­vitenskap nesten dobbelt så store som teknologi i antall doktorgrader. I 2022 har teknologi gått forbi.

Teknologi er nå det tredje største fagområdet for doktorgrader, etter medisin/helsefag og samfunnsvitenskap. Her fra en tidligere doktorgradspromosjon ved Universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

Antallet avlagte doktorgrader i matematikk og naturvitenskap gikk betydelig ned i 2022, hovedsakelig fordi færre utenlandske statsborgere disputerte.

Fakta

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2023

Hvert år publiserer Kunnskapsdepartementet en Tilstandsrapport for situasjonen ved universiteter og høgskoler. de siste årene er den utarbeidet av HK-dir.

I rapporten trekkes det blant annet fram:

 • Avlagte doktorgrader går ned for andre år på rad, og som i fjor kan det være naturlig å se nedgangen i sammenheng med forsinkelser på grunn av pandemien. Samtidig var det forskjell mellom norske og utenlandske statsborgere. Tallet på norske statsborgere som avla doktorgrad var høyere i 2022 enn i 2021.
 • For første gang i tiårsperioden var antall publiseringspoeng for sektoren samlet lavere enn året før. Dette har trolig sammenheng med at pandemien ga mindre tid til forskning, men fordi publiseringsprosessen strekker seg over lang tid, ses effekten først i tallene i 2022.
 • utdanningsområdet ser vi en normalisering i form av nedgang i antall studenter, studiepoeng og uteksaminerte.
 • Samtidig ser vi noen varige spor av pandemien. Smitteverntiltakene bidro til å styrke arbeidet med digitalisering av utdanningene, og fleksible utdanninger ser ut til å ha fått et varig løft.
 • Tallene for utveksling nærmer seg raskt nivået fra før pandemien, og i 2022 reiste studentene i stor grad til landene som lå øverst på listen også før pandemien.

Kilde: Tilstandsrapporten 2022, HK-dir, Kunnskapsdepartementet

I 2022 var det 258 avlagte doktorgrader i Norge i matematikk og naturvitenskap, en nedgang fra 319 året før, viser Tilstandsrapporten for høyere utdanning som ble lagt fram i dag mandag.

En stor del av nedgangen skyldes at færre utenlandske statsborgere avlegger doktorgrad i disse fagene.

I 2021 sto utenlandske statsborgere bak 200 av de 319 avlagte doktorgradene, mens i 2022 sto de bak 154 av i alt 258, viser Statistisk sentralbyrås forskerpersonalstatistikk.

Totalt ble det avlagt 1559 doktorgrader i fjor, en nedgang på 42 fra året før.

Teknologi går forbi

Teknologifag har i motsetning til matematikk og naturvitenskap jevn vekst og hadde flere avlagte doktorgrader enn matematikk og naturvitenskap i 2022.

For 10 år siden var situasjonen en annen, da var matematikk og naturvitenskap nesten dobbelt så store i antall doktorgrader som teknologi.

Teknologi er nå det tredje største fagområdet for doktorgrader, etter medisin og helsefag og samfunnsvitenskap. Matematikk og naturvitenskap er nede på en fjerdeplass.

Nedgang på flere områder

Tilstandsrapporten presenterer tall for 2022 og en oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i universitets- og høgskolesektoren.

Ifølge rapporten preges høyere utdanning i 2022 av nedgang på flere områder.

— Det meste av nedgangen kan ses som en justering mot et normalt eller forventet nivå etter at mange av parameterne i tilstandsrapporten har ligget uforholdsmessig høyt under pandemien. Tallene representerer slik sett ingen dramatikk, skriver Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) .

Tallene i rapporten er hentet inn fra HK-dirs egen Database for høyere utdanning, Statistisk sentralbyrå, Forskningsrådet, Nokut, Nifu og Sikt.

Egen rapport om fleksible utdanninger

Blant områdene med nedgang, er søkertall og studenttall, studentenes tilfredshet rapportert gjennom Studiebarometeret og studiepoeng per faglig ansatt.

Samtidig har pandemien gitt oppgang på en del andre områder, blant annet satte pandemien fart på arbeidet med fleksible studietilbud.

HK-dir varsler at det vil komme en egen analyse om fleksible studietilbud i september 2023. Denne skal være en del av grunnlaget for Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmelding for profesjonsutdanninger som kommer i 2024.

Satsing stemt ned i Stortinget

Forrige uke avviste et flertall i utdannings- og forskningskomiteen Stortinget et forslag fra Høyre om en ny realfagsstrategi.

Fakta

Avlagte doktorgrader

 • Det ble avlagt 1567 doktorgrader i 2022 (39 færre enn i 2021), kvinneandelen var 51,7 prosent.
 • Den samlede nedgangen i antall avlagte doktorgrader i 2022 skyldes i hovedsak en markert nedgang innenfor matematikk og naturvitenskap, fra 319 i 2021 til 258 i 2022.
 • For fire av fagområdene ser vi en svak økning i avlagte doktorgrader i 2022.
 • For fagområdet teknologi har det vært en jevn vekst, og dette er nå det tredje største fagområdet med 18 prosent av de avlagte doktorgradene.
 • For 10 år siden var matematikk og naturvitenskap nesten dobbelt så stort i antall doktorgrader som teknologi, mens det i 2022 ble avlagt flere doktorgrader innenfor teknologi enn i matematikk og naturvitenskap.
 • Nedgangen i avlagte doktorgrader i matematikk og naturvitenskap må ses i sammenheng med nedgangen doktorgrader avlagt av utenlandske statsborgere.

Kilde: Tilstandsrapporten 2022, HK-dir, Kunnskapsdepartementet

Høyre ønsket blant annet å øke antall naturfagstimer i ungdomsskolen og stille krav til lærernes kompetanse og behov for videreutdanningstilbud, men Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte ned forslaget.

I en redegjørelse skriver komitémedlemmene fra regjeringspartiene at Høyres forrige strategi ikke førte til en merkbar endring i elevenes prestasjoner, interesse eller motivasjon for realfagene i forrige periode.

Sviktende søkning

I et innlegg i Khrono tidligee i år uttrykkte rektorene Svein Stølen ved Universitetet i Oslo og Anne Borg ved NTNU, samt NHO-direktør Ole Erik Almlid, stor bekymring for at realafagene står svakt i videregående skole.

De viste til statistikk fra Utdanningsdirektoratet som viser at 13 prosent av elevene i studieforberedende programmer velger å fordype seg i matematikk for realfag, mens 7 prosent fordyper seg i fysikk.

— Det er ikke tilstrekkelig for å fylle plassene i de realfaglige utdanningene ved universiteter og høgskoler. I 2022 var det 7250 studieplasser i Norge som krevde at søkerne hadde full fordypning matematikk for realfag, mens det bare er omlag 6200 elever som tar dette faget hvert år. Dette er kritisk, men det kan bli verre, påpekte de.

Årets søkertall til høyere utdanning gjennom Samordna opptak viser at tallet på søkere som hadde realfag (matematikk, kjemi, biologi og fysikk) som førstevalg i år gikk ned med 6,6 prosent fra i fjor.

Det er 3565 førstevalgssøkere til til 2515 studieplasser på realfagsstudiene, sammenlignet med 3815 søkere til 2649 studieplasser i 2022.

1 av 4 velger utdanninger som er fleksible eller på deltid

Det går også fram av Tilstandsrapporten at ulike former for fleksible utdanninger blir stadig mer populære. Fra 2019 til 2021 økte antall studenter på desentraliserte og nettbasert utdanninger med 33 prosent, langt mer enn den samlede studentveksten.

— Pandemien satte fart på arbeidet med fleksible utdanninger. Tallene for 2022 indikerer at slike tilbud har kommet for å bli, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule, i en pressemelding.

I 2022 gikk 25 prosent av alle studenter enten på en desentralisert eller nettbasert utdanning, eller de studerte på deltid.

Ifølge tall fra OECD er Norge blant landene med høyest andel deltidsstudenter i høyere utdanning. Det er særlig institusjoner med stort innslag av profesjonsutdanninger som har størst andel studenter på fleksible tilbud. Studentene på fleksible utdanninger er eldre enn gjennomsnittsstudenten, 7 av 10 studenter på fleksible utdanninger er over 30 år.

— Behovet for fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere og kombinere dette med jobb og familie, der de bor. Jeg tror fleksible utdanninger er en av nøklene til å få utdannet nok folk til viktige velferdsyrker over hele landet. Vi må gjøre kaka større, og nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning eller flytte for å studere, sier forsknings- og høyere utdanningsminisiter Ola Borten Moe, i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS