sommar i khrono

Krev opprydding i autorisasjonar for dei som har studert i utlandet

ANSA-president Sine Schei håpar det vert enklare å koma raskt i arbeid etter å ha studert i utlandet.

Sine Schei er president i ANSA.
Publisert

— Kva er det viktigaste du har gjort dette studieåret?

Fakta

Sommar i Khrono

I sommar kan du bli kjend med ulike folk som er knytte til universitets- og høgskuleverda.

Khrono har stilt alle dei same spørsmåla om politikk og kvardag, utfordringar og ferie.

  • I dag møter du Sine Schei, som er president i ANSA – Samskipnaden for norske studentar i utlandet

— Det viktigaste var å jobba for å betra dei økonomiske vilkåra for utanlandsstudentane, og eg håpar det vert endå meir synleg når statsbudsjettet for neste år vert lagt fram.

— Elles har det vore veldig fint å få leia ANSA i denne perioden der vi har bevega oss tilbake til normalen etter pandemien, og det har vore ein enorm aktivitetsauke i lokallaga våre ute i heile verda.

— Kva er dei største utfordringane på arbeidsplassen din neste studieår?

Vi ser dessverre framleis at mange som har teke profesjonsutdanning i utlandet slit med både turnusplassar og autorisasjon når dei kjem tilbake til Noreg. Eg håpar difor verkeleg at dette blir ordna opp i, slik at dei som vel å koma tilbake til Noreg med viktig internasjonal kompetanse, raskt får koma ut i arbeidslivet og bruke utdanninga si slik dei ynskjer. Elles trur eg hele studentrørsla må stå sterkt saman for å sikra betre økonomiske vilkår for studentane.

— Kor mykje er du på heimekontor no etter pandemien?

— Det er veldig sjeldan! Det er ikkje så mange dagar der det passar å sitja heime. Og så synest eg rett og slett at det er veldig hyggeleg å dra på kontoret og møte kollegaene mine, og eg føretrekkjer alltid fysiske møte framfor dei digitale.

— Kva var det første du ville ha gjort om du var forskings- og høgare utdanningsminister for ein dag?

— Eg ville ha auka studiestøtta! Det er så viktig for å sikra at studentar får høve til å fokusera på utdanninga si, og at alle skal ha fridom til å velja kvar og kva dei vil studera. Lik rett til utdanning inneber at studentar må sikrast økonomiske rammevilkår som gjer det mogleg å gjennomføre eit studium i utlandet utan eigenfinansiering.

— Kva skal du gjera sommar?

— Neste veke vert det ein ferietur heim til Sandnes. Etter det vert det litt jobbing fram til generalforsamlinga vår siste helga i juli. I slutten av august flytter eg til Sveits for å halda fram studiane, så eg gler meg veldig til å bli utanlandsstudent igjen!

— Kva bør Khrono verte betre til?

— Eg synest det er veldig viktig at de tek kontakt med studentar i dei sakene som også gjeld oss. Vi har stort sett alltid lyst å uttala oss, og eg meiner at kvaliteten på sakene aukar betrakteleg dersom studentstemmene også er med.

Powered by Labrador CMS