statsbudsjettet 2024

Kutter nær en halv milliard for å finansiere satsinger

Kutt til universiteter og høgskoler for tredje år på rad, mener Universitets- og høgskolerådet. Økning på 1,6 prosent, sier statsråd Sandra Borch.

Kunnskapsdepartementet med Sandra Borch i spissen gjennomfører ulike kutt overfor universiteter og høgskoler.
Publisert

— Dette er tredje året på rad med nedgang i budsjettet, sier Sunniva Whittaker, leder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder. 

Hun mener at realnedgangen i forslaget til neste års statsbudsjett er 0,7 prosent, minst - i realiteten enda høyere.

Realnedgangen kommer som følge av flere ulike kutt. 

Da regjeringen Støre avviklet det lite populære ABE-kuttet (avbyråkratiseringskuttet), innførte de et annet upopulært direkte kutt i stedet: inndekning for satsinger, eller «satsingskutt». 

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Sandra Borch, på sin side mener at årets budsjettforslag innebærer en økning i rammen på 1,6 prosent. Men det er sammenlignet med budsjettet fra før pandemien, i 2019. 

— Etter pandemiårene er vi nå inne i en normalsituasjon, og vi må sammenligne oss med bevilgningsnivået i 2019. Årets budsjett representerer en vekst på 1,6 prosent sammenlignet med 2019, sa Borch da hun kommenterte statsbudsjettet. 

— Dette er et kunnskapsbudsjett på kladdeføre. Budsjett­forslaget legger opp til en realnedgang fra 2023 på 0,7 prosent, skriver Sunniva Whittaker, leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR) i en kommentar til budsjettet.

Fakta

Studieavgift

 • I forslag til statsbudsjett for 2023 foreslo regjeringen at det skal innføres studieavgift ved norske universiteter og høgskoler for alle studenter som ikke er på utveksling og kommer fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
 • Kunnskapsdepartementet tok utgangspunkt i at en slik avgift vil føre til at 70 prosent av de som blir rekruttert i dag ikke vil komme.
 • I juli 2023 kunne Khrono dokumnetere at resultateter at rundt 80 prosent ikke kom.
 • Kunnskapsdepartementet mente forslaget vil frigjøre 2600 studieplasser, og tok utgangspunkt i at universiteter og høgskoler til sammen vil hente inn 300 millioner i skolepenger når regelen er i full funksjon fra budsjettåret 2025.
 • Tall Khrono har hentet inn viser at det var om lag 1530 studenter i denne gruppen i norge i 2022.
 • SV, Venstre, MDG og KrF har markert seg tydelig mot forslaget, men SV ga opp kampen i budsjettforliket med regjeringen.
 • Forslaget krevde lovendring, som ble vedtatt i juni .

— I tillegg mister universiteter og høgskoler nå muligheten til å søke på midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Flere av disse ordningene har bidratt med viktige utviklingsmidler på utdanningssiden, selv om UHR har vært kritisk til enkelte av disse ordningene. I realiteten er derfor nedgangen for UH-sektoren større enn 0,7 prosent, legger Whittaker til overfor Khrono.

Kutter for å satse

Et kutt er satsingskuttet, det vil si i budsjettdokumentene står det: «Inndekning for satsinger». Kort fortalt går det ut på at man tar fra budsjettrammen til alle universiteter og høgskoler, og at man deretter deler ut noe til noen av universitetene og høgskolene som får nyte godt av satsinger fra regjeringens hånd.

Det er forskjell på ABE-kuttet og satsingskuttet. Satsingskuttet blir omfordelt i sektoren, mens ABE-kuttet var penger som i utgangspunktet forsvant i den store «sekken», men som kunne bli omfordelt, også til universiteter og høgskoler.

Satsingskuttet på statsbudsjettet for 2023 var på 0,5 prosent og 254,4 millioner kroner. I 2024 er dette kuttet doblet til 437 millioner og rundt 1 prosent av totalbevilgningen til universiteter og høgskoler.

Les også: Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høgskoler

— Direkte kutt er upopulære i sektoren fordi de ikke kan styres eller tilpasses av institusjonene selv, men blir tatt direkte av departementet, sier Whittaker.

Varig rammekutt knyttet til studieavgift

Da regjeringen gjennom forslag til statsbudsjett for 2023, på tvers av Hurdalsplattformen og egne partiprogram, innførte studieavgift fra og med høsten 2023 for studentene utenfor EU/EØS, regnet de med at om lag 70 prosent av disse utenlandske studentene ville forsvinne. 

Men de beregnet samtidig at 30 prosent ville komme og betale studieavgift, og de kuttet i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler med 74,4 millioner.

I forslag til statsbudsjett for 2024 kutter de 155,4 millioner kroner. Summen er doblet fordi universiteter og høgskoler nå skal få inn studieavgift for to semestre. 

I tillegg er det ventet et nytt kutt i 2025 på rundt 75 millioner kroner.

Totalt blir det varige rammekuttet for universiteter og høgskoler på rundt 300 millioner kroner. Kuttene er ulikt fordelt med tanke på hvor mye departementet forventer at de enkelte klarer å få inn i studieavgift. 

Fakta

Slik opplever Universitetet i Stavanger forslag til statsbudsjett for 2024

 • Såkalla inndekning for satsinger (tidligere ABE-kutt) blir doblet, noe som betyr et kutt på 20 millioner kroner i 2024. Dette utgjør om lag en prosent av UiS-budsjettet.
 • Pris- og lønnskompensasjon er sett til 4,4 prosent. Dette er 0,3 prosent lavere enn det Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn, noe som tilsvarer et kutt på seks millioner kroner for UiS.
 • Regjeringa endrer finansieringsmodellen ved å flytte penger fra forskingsproduksjon til resultatfinansiert utdanningsproduksjon. Det rammer UiS, som har hatt en svært god utvikling innenfor forsking, men nå blir mer avhengig av å produsere studiepoeng.
 • Regjeringa trekker tilbake 16 rekrutteringsstillinger som ble gitt under covid-pandemien. Dette betyr et kutt på 8 millioner kroner i 2024, som øker til 24 millioner i 2025.
 • I 2024 kommer også første heilårseffekt av kuttene som ble innført i samband med skolepenger for studenter utenfor EØS. Dette utgjør om lag 15,7 millioner kroner i 2024.

(Se oversikt nederst i artikkelen).

Bare en klarer å hente inn kuttet

Nå foreligger regnskapet per andre tertial. Det viser at de statlige universitetene og høgskolene bare har hentet 13 millioner kroner totalt på studieavgifter. Ikke alle har fått inntektsført alt de har fått inn, men det gir en tydelig pekepinn om at universitetene og høgskolene blir trukket langt mer enn de klarer å hente inn i studieavgift, dog med ett unntak. 

Så langt ser det ut til at NMBU klarer å få inn studieavgift tilsvarende de kutt de opplever. Det er som den eneste institusjonen av de 32 som blir kuttet. 

Norges idrettshøgskole har ikke aktuelle studenter i denne gruppen og er de eneste som ikke får kutt av alle de statlige og private institusjonene.

I tillegg til at universiteter og høgskoler får rammekutt, får heller ikke universiteter og høgskoler uttelling for studiepoengene studenter utenfra EU/EØS leverer. 

Regjeringen jobber nå med å få på plass en stipendordning for internasjonale studenter fra utenfor EU/EØS. I 2022 var det rundt 1530 studenter i denne gruppen i Norge. Tallet har skrumpet med 80 prosent i år, til 233 studenter. Regjeringen ser for seg en stipendordning som gir rom for 200 studenter, forslaget er på hastehøringsrunde med svarfrist 18. oktober.

UiS: Blir kutta, får lite tilbake

Universitetet i Stavanger (UIS) er en av institusjonene som rammes av de nye kuttene.

— Budsjettet innebærer en liten reduksjon for sektoren som helhet, men nedgangen rammer UiS hardere enn andre. Vi får alle kuttene, men får ikke noen av de kompenserende tildelingene. Dette betyr at vi må øke intensiteten i den økonomiske omstillingsprosessen ved universitetet, sier rektor Klaus Mohn, i en nyhetsmelding på uis.no.

På styremøtet i forrige uke advarte han også styret sitt:

— Utdanningsvirksomheten har implikasjoner for de økonomiske rammene våre, og det er vi nødt til ta innover oss. Hvis vi ikke gjør noe med dette i tiden framover, kommer vi til å seile mot store underskudd i årene som kommer, og riset bak speilet er at vi blir satt under administrasjon, sa Mohn til styret. 

Lever av universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, i vandrehallen på stortinget da statsbudsjettet ble presentert.

— Stramt og uten ambisjoner

— Regjeringen viderefører et kunnskapsbudsjett uten de store ambisjonen. Regjeringens forslag til statsbudsjett er stramt, skriver leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), Sunniva Whittaker, i kjølvannet av framlegging av statsbudsjettet for 2024. 

Whittaker trekker fram at pandemien, et krigsutbrudd i Europa og en påfølgende dyrtid har vist at samfunnet må være rustet til å håndtere plutselige og uventede situasjoner og kriser. 

— Det innebærer at vi trenger en kunnskapsberedskap som bygges opp med faglig bredde og internasjonale fagmiljøer i verdensklasse. Samtidig skal Norge omstille seg. Det krever et næringsliv som er mer forskningsintensivt og at vi bygger ny kompetanse som kan skape nye jobber og løse dagens utfordringer på en grønnere og mer effektiv måte, understreker hun.

Av punkter hun er opptatt av trekker Whittaker blant annet fram:

 • Budsjettforslaget legger opp til en realnedgang fra 2023 på 0,7 prosent. Dette er tredje året på rad med nedgang i budsjettet.
 • Regjeringen oppretter en stipendordning for noen utenlandsstudenter. Denne ordningen er likevel sterkt begrenset og må utvides kraftig om den skal fungere godt.

Kutt grunnet studieavgift og såkalt satsingskutt, samt inntekter fra studieavgift per 2. tertial (alle tall i 1000 kroner)

Statlige Inntekter registrert 2. tertial* Kutt i 2024** Satsingskutt
Universitetet i Oslo11862672457512
Universitetet i Bergen14331369545019
UiT Norges arktiske universitet25051089142056
NTNU1201487468923
Universitetet i Stavanger01575419396
Universitetet i Agder1072523519662
NMBU3835612214221
Nord universitet0480219046
OsloMet0877627580
Universitetet i Sørøst-Norge0959622583
Høgskolen i Molde014513788
Norges musikkhøgskole7608924016
Arkitekt og designhøgskolen i Oslo08751923
Norges handelshøyskole90033227943
Norges idrettshøgskole002050
Kunsthøgskolen i Oslo2477273095
Samisk høgskole01041292
Høgskolen i Volda09505562
Høgskulen på Vestlandet320303422584
Høgskolen i Østfold6023368019
Høgskolen i Innlandet735313215971
Totalt13173133292412241
PrivateInn 2. tertial*Kutt i 2024**Satsingskutt
BI41365774
MF vitenskaplig høyskole24721551
VID vitenskapleige høgskole16834661
Barrat Due48403
Bergen Arkitekthøgskole177200
Dronning Maud Minnes Høgskole171555
Fjellhaug Internasjonale høgskole1102215
Høgskolen for teologi og ledelse138040
Høyskolen Kristiania1044773
Lovisenberg Diakonale Høgskole1321279
NLA Høgskolen5833644
Steinerhøgskolen226181
TOTALT1206024992

*Ikke alle har fått inntektsført innbetalingene i andre tertial. Tallene for de private er ikke tilgjengelige. Og også en halvårsvirkning, kun for ett semester. Kuttet i 2023 var på 74,4 millioner kroner **Helårsvirkning, to semestre. Kutt 155,3 millioner. Kilde: Orienteringer om statsbudsjettet for universiteter og høgskoler og 2. tertialrapporter.Powered by Labrador CMS