Hva nå, HiOA?

Personlig har jeg mye sans for en «skolemodell» fordi den så klart viser at vi er en arbeidslivs- og profesjonsorientert institusjon, skriver tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus og professor Jan Grund, i denne kronikken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

HiOA er inne i en spennende periode.  Det skal gjennomføres en høringsprosess om ulike omorganiseringsforslag fra NIFU, blant annet. om å slå sammen alle nåværende utvalg til et strategisk utvalg og om å desentralisere makt og ansvar ved å gi fakulteter og institutter større ansvar.  Det må besluttes om vi skal ha valgt eller tilsatt rektor og om de to sykepleieinstituttene bør slåes sammen og om det da bør opprettes et femte fakultet.  

Åge Johnsen har fremmet et interessant forslag om at HiOA i stedet for å organisere seg i fakulteter og institutter kunne bruke høgskolens tradisjonelle struktur med skoler. I stedet for store universitets- og disiplinorienterte fakulteter ville vi da organisert oss gjennom litt mindre og svært arbeidslivsorienterte skoler, og vi ville klart oss med to styringsnivåer.  Kravene fra politikerne til universitetene og høgskolene er blitt tydeligere. Mange politikere er bekymret over at mange høyskoler prioriterer arbeidet med å få universitetsstatus framfor å lage bedre studier.

Kunnskapsministeren har invitert alle landets Institusjoner til å komme med innspill til hvilke strategiske samarbeid de vil satse på for å styrke sine faglige satsinger. Høyskoler vil ikke få sine universitetssøknader behandlet før Kunnskapsdepartementet har evaluert strukturen og det er nå i gang prosesser i alle regioner der institusjoner diskuterer alternative samarbeidsformer. Bl.a. har rektor ved NTNU reist debatt om NTNU bør «overta» høyskoler og ta det faglige overordnede ansvaret for «campus Narvik» og «campus Gjøvik»     

Ved å slå sammen høyskolene i Oslo og Akershus har vi tatt et viktig strukturgrep. Vi har et klart samfunnsoppdrag.  HIOA skal være det nasjonalt ledende akademiske fagmiljøet når det gjelder profesjoner - og arbeidsliv. Vi skal både være internasjonalt orientert og lokalt forankret med en hovedstadsregion i sterk vekst. HIOA skal kjennetegnes ved å levere undervisning, forskning og formidling av høy kvalitet og relevans. Det skal leveres både kvalitativt gode bachelor- og masterprogrammer og utføres FoU virksomhet av høy akademisk kvalitet og praktisk relevans og derved bl.a. bidra til at landets velferdspolitikk blir kunnskapsbasert.

For å ivareta dette samfunnsoppdraget på en best mulig måte har vi slått NOVA (med sin kompetanse om velferdsbehov) og AFI (med sin kompetanse om arbeidsmåter og arbeidsorganisering) sammen med Høgskolen (med sin akademiske kompetanse og utdanningsansvar for velferdsstatens yrker). Hvorvidt en slik institusjon skal ha betegnelsen universitet eller ikke, bør vi ikke bruke mye ressurser på å diskutere nå. Vi bør konsentrere oss om å skape stolthet rundt vår faglige profil og gå inn i dialoger med omkringliggende institusjoner som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet mv. for å avklare om vi kan etablere en bedre arbeidsfordeling mellom institusjonene i vår region. Det er viktig at institusjonene på Østlandet tar utspillet fra Kunnskapsministeren like alvorlig som de andre regionene.

Ikke lag et fakultet for sykepleie, vurdèr skolemodellen, ansett rektor og ekstern
styreleder.

Jan Grund

Når det gjelder valg av organisasjonsmodell er det nå først og fremst viktig at de ansatte engasjerer seg i høringsprosessen slik at administrasjonen og styret får et best mulig beslutningsunderlag for de viktige vedtak som skal treffes på styremøte i desember. På den måten kan det skapes forankring og legitimitet rundt den modellen styret til slutt vil gå inn for.  Det virker å være stor grad av enighet om at NIFU har gitt en god beskrivelse av dagens situasjon og kommet med noen klare forslag til organisatoriske forbedringer.

I høringsprosessen vil det helt sikkert komme fram at det er uenigheter om hvordan makt og ansvar bør fordeles mellom ulike enheter og ledere. Det er ingen enkel oppgave å bli enige om hva som er den riktige arbeidsfordeling mellom rektor, prorektorer, direktører, dekaner og instituttledere og hvordan samspillet skal være mellom disse lederne og det foreslåtte rådgivende strategiske utvalget som skal fungere som et slags HiOAs overhus.   HiOA er en stor og kompleks organisasjon som er avhengig av at det utøves godt lederskap på mange nivåer, og det er viktig at grenser for ansvar mellom ulike ledere og organisatoriske enheter er så klare som mulig.  

Personlig vil jeg begrense meg til å gi to organisatoriske råd:  

  • Ikke lag et eget sykepleiefakultet. I helsepolitikken er det nå et svært viktig mål at yrkesgrupper må lære seg å samarbeide så tidlig som mulig og for å få det til er det viktig at sykepleierne har sin plass i et Helsefakultet sammen med andre helseprofesjoner om vi da ikke er så dristige at vi vurderer å organisere oss i skoler heller enn i fakulteter og institutter. Personlig har jeg mye sans for en «skolemodell» fordi den så klart viser at vi er en arbeidslivs- og profesjonsorientert institusjon, og jeg håper høringsinstanser vil forholde seg også til denne modellen, selv om den ikke er utredet.      
  • Velg enhetlig ledelse og tilsett rektor og innfør en ordning med ekstern styreleder. La ikke rektor og styreleder være samme person. Min erfaring fra ulike leder- og styreposisjoner er at organisasjoner og ledere trenger et utenfra blikk og at vi trenger en styreleder som kan få styret til å fungere som et godt kollegium og som kan gi institusjonens daglige og sentrale leder -  rektor -  klare bestillinger og autoritet til å ta det helhetlige lederansvaret.

Jeg er enig med Steinar Stjernø både i at vi vil få et bredere rekrutteringsgrunnlag ved tilsetting enn ved valg og i de krav han stiller til rektor.  Gjennom en tilsettingsprosess er det lettere å sikre seg at lederkandidater har de ferdigheter og kompetanse som kreves for å lede en institusjon som har nærmere 2.000 ansatte, 20.000 studenter  og et budsjett på 2 milliarder kroner og som skal posisjonere seg som landets fremste profesjons- og arbeidslivsrettede akademiske institusjon. Rektor må både ha faglig kompetanse og autoritet og relasjonelle og administrative ferdigheter slik at vedkommende både er i stand til å posisjonere HiOA og mobilisere organisasjonens ledere og ansatte og klare å treffe tøffe (og upopulære) beslutninger når det er nødvendig.

Jeg foreslår at det på styremøte i desember blir vedtatt å nedsette en nominasjonskomite med representanter fra styret, studentene og de ansatte som får i mandat å komme med forslag til ny rektor som ansettes av styret i løpet av våren 2015.  Valg av ansatte representanter i en slik komite, bør komme gjennom en valgprosess slik at komiteen og dens forslag, og styrets beslutning, får den nødvendig interne legitimitet.         

.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS