NOKUT-undersøkelse

Lektorstudenter uforberedt på skolehverdagen

To tredjedeler av de nyutdannede lektorene sier at de er ikke forberedt på virkeligheten som møter dem ute i skolen.

Virkeligheten ute i skolen blir tøff for mange
Publisert

I en undersøkelse som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har gjort blant ferske lektorer, svarer over 60 prosent at de synes overgangen til jobb ute i skolen «i stor eller svært stor grad» har vært krevende.

Bare en av ti svarer at de ikke synes det har vært noe vanskelig.

Samtidig viser en annen undersøkelse at skolelederne mener de ferske lektorene har god faglig kompetanse, men at de ikke er godt nok forberedt på den komplekse yrkeshverdagen de møter som lærere, slik som klasseledelse, tilpasset undervisning og oppgaver som ikke er direkte knyttet til undervisningen.

Undersøkelsene inngår i Nokuts evaluering av landets 11 lektorprogrammer. Evalueringen ble satt i gang fordi en kartlegging i 2019 viste at alle programmene slet med lav gjennomføring og høyt frafall.

En studentundersøkelse, som også er en del av evalueringen, viser at andelen som sluttet underveis i utdanningen er på rundt 30 prosent, flest i løpet av det første året. Bare 30 prosent av studentene fullfører på normert tid.

De fleste vil likevel fortsette

– Samtidig som mange nye lektorer opplever overgangen mellom studier og jobb som krevende, svarer tre av fire av dem som jobber som lektor i skolen, at de ønsker å fortsette med det. Den hyppigste årsaken til at noen ikke ønsker å fortsette, er at arbeidsbelastningen er for stor, sier Inger-Lise Kalviknes Bore, Nokuts prosjektleder for evalueringen av lektorutdanningene.

Rektorer og andre skoleledere sier at de ikke venter at de nyutdannede lektorene skal være fullt utlært på alle områder, men de mener likevel at utdanningen kunne gjort dem bedre forberedt på oppgaver som samarbeid mellom skole og hjem tilpasset opplæring og på å sette i gang tiltak for elever i vanskelige livssituasjoner.

— Dette er områder de nyutdannede lektorene selv også mener de ikke har blitt godt nok forberedt på i løpet av utdanningen, sier Bore.

Mener svaret er veiledning

Politisk leder Rita Helgesen i Lektorlaget mener mye av svaret på utfordringene de nyutdannede lektorene møter i skolen er bedre veiledning de to første årene.

Rita Helgesen er leder i Norsk Lektorlag.

— Både skolelederne og lektorene selv mener at de faglig sett er gode nok, og det er bra, men begge parter sier samtidig at de nyutdannede lektorene ikke er godt nok rustet til å møte skolehverdagen. Dette gjelder nok også de andre lærerutdanningene, og handler om at både rektor og de ferske lærerne selv har forventninger om at de skal kunne klasseledelse og klare å se de elevene som trenger tilpasset undervisning, blant mye annet som møter dem i skolehverdagen. Dette er noe man faktisk må lære av å jobbe, sier Helgesen.

Hun mener at alle nyutdannede lektorer burde ha minst to år med veiledning etter at de har begynt i jobb i ungdomsskole eller videregående skole.

— I ungdomsskolen er det satt av midler til veiledning, men ikke i videregående. Jeg tror veldig mye kan løses ved bedre veiledning, særlig i videregående skole. Dette har vi også spilt inn overfor kunnskapsminister Guri Melby, sier Helgesen.

Under halvparten får nok veiledning

I Nokuts undersøkelse svarer under halvparten av de nyutdannede at de får tilstrekkelig veiledning til å gå inn i jobben som lærer. De svarer også at det er for liten sammenheng mellom det de lærer under studiene og virkeligheten ute i skolen.

Er det ikke behov for endringer i lektorutdanningen for å gjøre de nyutdannede lektorene bedre rustet til å møte skolehverdagen?

— Det er urealistisk å tro at utdanningen alene skal klare dette, men det er likevel en del man kan gjøre. Lektorstudentene påpeker at organiseringen av undervisningen er det svakeste punktet, og mye kan nok gjøres for å skape bedre sammenheng mellom teori og den virkeligheten i skolehverdagen, sier Rita Helgesen.

Lektorenes arbeidsgivere mener på sin side at utdanningene kan gjøres mer praksisnære slik at lektorstudentene blir bedre forberedt på skolehverdagen. I tillegg påpeker de at dette kan øke kunnskapsutveksling og skape et tettere faglig samarbeid mellom skoler og utdanningene.

Ferdig i 2022

Nokuts evaluering av lektorutdanningene skal være ferdig i 2022 og omfatter både studentundersøkelsen og undersøkelsene blant skoleledere og ferske lektorer. Nå skal funnene i undersøkelsene analyseres nøye, ifølge Nokut, før det kommer en sluttrapport med råd og anbefalinger for å styrke lektorutdanningene.

— Vi har oppfordret Nokut til å gjøre denne evalueringen, så det er positivt at det skjer. Det er veldig forstemmende at en så stor andel ikke fullfører studiene eller slutter etter kort tid, sier Helgesen.

Powered by Labrador CMS