Opptaksutvalget

Likestillingsombudet sier kjønnskvoter kan være i strid med lovverket

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener forslaget om å innføre en ordning med kjønnskvoter, er problematisk.

Martine Guntveit er jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Martine Guntveit er jurist i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

— Våre hovedbekymringer er at kjønnsfordelinga vil bli enda skjevere enn i dag ved fjerning av tilleggspoeng og at karakterer får større betydning, sier jurist Martine Guntveit.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har nettopp levert sitt høringssvar, hvor de er kritiske til flere av Opptaksutvalgets sentrale forslag.

Til Khrono sier Guntveit at det er problematisk å foreslå en kjønnskvoteordning for å kompensere for økte kjønnsforskjeller. Kjønnskvoter vil, slik de forstår det, innebære at det ene kjønn automatisk foretrekkes på bekostning av det overrepresenterte kjønn, som har bedre karakterer eller gjør en bedre opptaksprøve.

— Ombudet mener kjønnskvoter mest sannsynlig vil være i strid med § 11 i likestillings- og diskrimineringsloven om positiv særbehandling.

Økt kvinneandel

En simulering som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gjort for Opptaksutvalget, viser at forslagene til utvalget vil øke kvinneandelen på allerede kvinnedominerte studier. Derfor ønsket flertallet å kompensere denne effekten ved å innføre kjønnskvoter.

Ifølge forslaget må kjønnskvotene være store nok til å gi tilstrekkelig virkning, men flertallet i utvalget har ikke konkludert med hvor store de bør være. Det antydes imidlertid en andel på mellom 20 og 40 prosent.

— Ombudet mener at bruk av kjønnskvoter vil være veldig inngripende for dem som ikke tilgodeses gjennom disse ordningene, og som ville ha kommet inn på det aktuelle studiet dersom det ikke var kvoter for det underrepresenterte kjønn, sier Guntveit.

Ombudet mener innføring av kjønnskvoter må anses som radikal kvotering, noe som ikke er tillatt etter EUs likestillingsdirektiv.

De peker på at Opptaksutvalget ikke har diskutert hvorvidt EUs likestillingsdirektiv gjelder for høyere utdanning. Det mener LDO at utvalget burde ha gjort. De foreslår derfor at dette må utredes nærmere av Kunnskapsdepartementet.

Karakterer får mer å si

Likestillingsombudet er positive til å prøve ut et nytt system, der 80 prosent skal komme inn på karakterer fra videregående og 20 prosent gjennom en opptaksprøvekvote. Årsaken er at menn gjør det bedre enn kvinner på slike prøver i andre land.

Ifølge ombudet vil imidlertid det nye systemet føre til at enda flere kvinner kommer til å få opptak til høyere utdanning. Dette fordi karakterer vil få mer å si og fordi kvinner gjør det litt bedre enn menn på videregående.

— Eksamenskarakterene skal også få mindre vekt enn i dag, men forskning viser at menn gjør det bedre på eksamen. Ombudet mener derfor at det er uheldig å endre på dette, sier jurist Martine Guntveit i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Powered by Labrador CMS