rettssak

Nekter ham å bli fysio­terapeut på grunn av tidligere underslag

Mannen har blitt dømt for økonomisk underslag to ganger. Da han ville starte på nytt og utdanne seg til fysioterapeut, ble han utestengt fra studiet.

Hordaland tingrett, tidligere Bergen tingrett, behandlet saken i desember.
Hordaland tingrett, tidligere Bergen tingrett, behandlet saken i desember.
Publisert

Høsten 2020 begynte en mann i 50-årene på en bachelorgrad i fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Da studieåret begynte leverte han inn sin politiattest, som er påkrevd i utdanninger som fysioterapi.

Politiattesten hadde en merknad. I 2019 ble mannen dømt for et underslag fra en ideell organisasjon han var daglig leder for på over 700.000 kroner. Forbrytelsen ledet til en fengselsstraff på seks måneder og samfunnsstraff på 100 timer for mannen.

Underslaget var ikke første gang mannen ble tatt for økonomisk utroskap. I 2013 ble han også dømt for underslag - denne gangen var summen på 6,8 millioner kroner.

De tidligere domfellelsene gjorde at den faglige ledelsen ved HVL foreslo å utestenge mannen fra studiene. De mente at mannens straffehistorikk gjorde at det var uforsvarlig å sende ham ut i praksis, både av hensyn til sikkerheten til pasientene og tilliten til helsetjenesten.

Felles klagenemnd skrev i sin beslutning at det var en risiko for at mannen ville stjele fra pasienter i deres egne hjem.

Mannen på sin side mente at underslaget han ble dømt for i 2019 ble gjort mot en organisasjon, ikke mot enkeltindivider. Å påstå at han er en tyv som vil stjele fra pasienter, var derfor feil.

Fakta

Universitet- og høyskoleloven § 4-9

Utestenging grunnet straffbare forhold – politiattest

1) I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan institusjonen kreve at studentene legger fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til og underveis i studiet. I tillegg gjelder særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning.

2) Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i denne forbindelse.

3) Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven § 39 første ledd eller i politiattester i medhold av første ledd, kan midlertidig utelukkes fra praksisstudier eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt, hvis dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse.

4) Institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, avgjør, etter uttalelse fra institusjonen, om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Kilde: Lovdata.no.

Tapte søksmålet

Mannen saksøkte Kunnskapsdepartementet for å få omgjort vedtaket til Felles klagenemnd. Rettssaken gikk i Hordaland tingrett før jul, og nå er dommen klar. Staten frifinnes.

Dommeren skriver i sin vurdering at «de typisk faglige vurderingene som ellers ofte gjøres på utdanningsfeltet er ikke så fremtredende i denne saken».

Lovverket, i dette tilfelle Universitet- og høyskoleloven, sier at studenter kan utestenges fra praksisstudier dersom det vurderes som uforsvarlig at studenten kommer i kontakt med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre.

Praksisopplæring på bachelorstudiet i fysioterapi utgjør 45 studiepoeng og er fordelt på 30 uker. På andre studieår skal fysioterapistudentene ha en praksisperiode på 11 uker i kommunehelsetjenesten, der studentene blant annet skal behandle pasienter i sine private hjem.

Felles klagenemnda og tingrettsdommeren vektla i sin vurdering at sårbare grupper blir beskyttet ved å utestenge studenten, «selv om vern mot økonomisk kriminalitet ikke ligger i kjernen for hva politiattestreglene skal ivareta».

Begge instansene mener mannen må vise stabilitet over en lengre tidsperiode enn han har gjort hittil. De viser til at mannen sonet ferdig sin straff i mars 2020, og begynte på studiene fem måneder senere, i august.

Merknaden på politiattesten vil bli stående i ti år, til 2030.

Slitt med spillavhengighet

Studenten har ment at et viktig prinsipp i saken er hans ønske om resosialisering.

Mannen har forklart at han har slitt med, og fått behandling for, spillavhengighet. Behandlingen ble avsluttet i februar 2020, men helsemyndighetene som behandlet ham, skrev i sin vurdering at «pasienten er sårbar for tilbakefall i situasjoner der han kjenner seg økonomisk presset».

Retten mener derfor at mannens ønske om resosialisering i samfunnet må vike for pasientenes sikkerhet. Dommeren legger til at mannen har tonet ned sin egen rolle i underslagene i sin forklaring for retten.

Det blir også bemerket i dommen at underslaget i 2019 ble gjort mot en ideell organisasjon. Dommeren mener derfor at underslaget førte til at sårbare grupper ble skadelidende, selv om det ikke ble begått direkte mot enkeltindivider.

HVL dekker studentens saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS