NTNUs styremøte

NTNU har hatt for mye på bok, men nå skjer det noe

Foreløpig status er at NTNU greide å bygge ned avsetningene med 73 millioner kroner i 2022.

Rektor Anne Borg og direktør Bjørn Haugstad har et dilemma: Få opp tempoet på investeringene, men ikke ende opp med varige økte utgifter.
Publisert Oppdatert

NTNU har slitt med å få fart på investeringene for å komme ned på et avsetningsnivå som Kunnskapsdepartementet godtar. Koronaperioden gjorde det ikke lett å bruke ekstra penger og avsetningene hopet seg opp.

En felles investeringsplan for 2022-2026 ble vedtatt fra 2022 og begynner nå så smått å gi utslag.

Fakta

NTNUs styremøte

NTNUs styre møtes 24. januar.

Tema på dagsorden er blant annet:

 • Status for NTNUs campussamling
 • Styrets beretning
 • Samarbeidsavtale mellom NTNU og NTNU TTO
 • Periodisert investeringsplan
 • Rektors orientering med blant annet gjenoppretting av arbeidsmiljøet ved de to historiker-instituttene
 • Lukket møte: Stillings- og resultatkrav i rektors arbeidsavtale 2023. Og foreløpig vurdering av resultatoppnåelse i 2022.

På NTNUs styremøte tirsdag 24. januar får styremedlemmene en orientering om status og forslag til nye investeringer. (se faktaboks for andre styresaker).

Her kan du følge styremøtet fra kl. 08.00 - 11.30.

Investert for 64 mill.

Kunnskapsdepartementet stiller som krav at statlige universiteter og høgskoler ikke skal ha et avsetningsnivå over 5 prosent av det de får årlig bevilget fra Kunnskapsdepartementet. Er nivået høyere enn dette, kan pengene bli inndratt. Så drastisk trenger det ikke å bli, så lenge avsetninger utover 5 prosent er konkretisert i en investeringsplan.

I styrenotatet står det at NTNU går ut av 2022 med et samlet avsetningsnivå på 810 millioner kroner. Dette innebærer at universitetet har greid å bygge ned avsetningene med 73 millioner i løpet av dette året. Det er 9 millioner mer enn hva de budsjetterte med, som var 64 millioner kroner.

Eksakte tall blir klart når endelig årsresultat foreligger.

5 prosent av bevilgningsinntekta for 2022 utgjorde om lag 368 millioner kroner. Resterende beløp på 443 millioner kroner må inngå i en investeringsplan vedtatt av NTNU-styret. De 73 millionene de har redusert, er ikke mye sammenliknet med nivået på avsetningene, men nå hoper i hvert fall ikke pengene seg opp lenger.

I tillegg til disse investeringene har NTNU andre investeringer som ikke er berørt av kravet fra departementet.

— Ikke svi av penger

— Vi har for store avsetninger, men vi må være forsiktige med å øke bindingene. Pådrar vi oss varige økte utgifter, kan det slå tilbake på oss når vi senere må spare inn, sa direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad på styremøtet til NTNU i september.

Fakta

Krav til avsetninger

 • Går institusjonene over dette nivået, kan det overskytende beløpet bli inndratt.
 • Institusjonene unngår dette ved å vedta en investeringsplan som angir hvilke investeringer som skal foretas i en periode.
 • NTNU har vedtatt en slik investeringsplan, som revideres på styremøtet i mars.
 • Foreløpige tall for 2022 viser at NTNU har greid å redusere avsetningene med 64 millioner gjennom sine investeringer.
 • NTNU har også andre investeringer som ikke omfattes av investeringsplanen.

Selv om NTNU har et press på seg for å få ned avsetningene, mante Haugstad til forsiktighet.

— Vi skal ikke bli beskyldt for å svi av penger for å svi av penger. Denne forsiktigheten er helt grunnleggende for universitetet, vi bygger opp avsetninger fordi det er en forsiktighetskultur, la Haugstad til.

Noen investeringer utgår

Den allerede vedtatte investeringsplanen er totalt på om lag 509 millioner kroner fra 2022 til 2026. Noen av investeringene er realisert, mens andre har blitt forsinket som følge av lengre leveringstid.

Investeringer som videreføres er:

 • Rehabilitering av kjemiblokk 5, der standarden er så dårlig at flere laboratorier er ikke i bruk
 • Campustorg/Sundebygget (student-og flerbrukshus) ved Campus Ålesund: Her skal det etableres et campustorg og få sikret en god integrering av Sundebygget i bygningsmassen på campusen.
 • Flere av fakultetenes investeringer

Noen investeringer i den vedtatte investeringsplanen vil ikke bli videreført. Den ene gjelder nye formidlingsarealer til Vitenskapsmuseet som var planlagt bygd over dets magasiner, som igjen skulle bli finansiert av campusprosjektet. Det blir de ikke lenger og nye formidlingsarealer blir tatt ut av investeringsplanen og havner inn i det NTNU kaller for Masterplan for bygg- og eiendomsutvikling.

Ut av investeringsplanen er også en ny ankomst til byen fra Campus Gjøvik med trapp. Investeringskostanden var budsjettert med 4 millioner kroner, men vil bli betraktelig dyrere som følge av prisstigning. Derfor ønsker Rektor å avvente dette prosjektet.

Noen kommer inn

Når noen investering går ut, må nye inn i investeringsplanen for å få ned avsetningene tilstrekkelig. Disse er foreslått inn i investeringsplanen for perioden 2023 til 2026.

- Betale kjøp av Grensen 10A og 10B og to utbygde parseller. Grensen er et område med eldre bebyggelse langs veien fra Studentersamfundet opp til Gløshaugen.

- IKT-investeringer

- Brukerutstyr Helgasetr, som er et nytt bygg der NTNUs helse- og sosialfag og Sits idretts- og serveringstilbud samles.

Forslag til reviderte investeringsplan for perioden 2023 til 2026, blir styrebehandlet på møtet 6. mars.

Endringslogg 24. februar kl. 15.00:

På NTNUs styremøte ble det lagt fram oppjusterte tall. NTNU budsjetterte med reduserte avsetninger på 64 millioner i 2022, foreløpige tall viser at de er redusert med ytterligere 9 milloner, altså er den totale nedbygginga på 73 mill. Tallene er derfor endret i artikkelen.

Powered by Labrador CMS