Norges idrettshøgskole

Økonomisk smell etter at Statsbygg overtok

Som en eneste institusjon måtte Norges idrettshøgskole gi fra seg eierskapet til sine bygg. Det fikk konsekvenser.

Lars Tore Ronglan, rektor ved norges idrettshøgskole.
Publisert

Norges idrettshøgskole måtte som eneste institusjon gi fra seg eierskapet for sine bygg til Statsbygg i 2020. Det skjedde etter en prosess som startet med en områdegjennomgang i 2018, og endte i Stortinget våren 2020.

Det har fått negative økonomiske konsekvenser for høgskolen. Per 31.12 2022 hadde de negative avsetninger på 8,5 millioner kroner, en sum som utgjør 4 prosent av deres bevilgning.

Fakta

Konsulentenes anbefalinger fra 2018

Capgemini Invent utarbeidet i 2018 på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement en områdegjennomgang med tittelen: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Noen av anbefalingene som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019:

  • Modellen med selvforvaltende lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.
  • Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.
  • Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltende lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.
  • De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltende lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mente konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Rektor ved Norges idrettshøgskole (NIH), Lars Tore Ronglan trekker fram at ved forvaltningsoverføringen har Statsbygg overtatt forvaltningsansvaret for selve bygningsmassen på campus.

— Derimot er alt såkalt brukerutstyr fortsatt NIHs ansvar, det vil si alle spesialanlegg, laboratorier og annen infrastruktur som gjør NIH til en idrettshøgskole. Drift og vedlikehold av svømmehall, friidrettsanlegg, oppvarmet kunstgressbane, idrettshaller og så videre krever en fortsatt stor eiendomsavdeling på høgskolen. Den årlige leiekostnaden NIH betaler til Statsbygg er langt høyere enn våre mulige innsparinger som følge av forvaltningsoverføringen, sier Ronglan til Khrono.

— Konstruktiv dialog

— Dere advarte mot denne overtakelsen i forkant. Opplever dere at realitetene tatt på alvor i departementet?

— Vi opplever forståelse i Kunnskapsdepartementet for at en liten spesialinstitusjon som NIH har en spesielt ressurskrevende campus. Dialogen med Kunnskapsdepartementet i etterkant av forvaltningsoverføringen har vært konstruktiv.

— Har dere bedt om bedre kompensasjon?

— På bakgrunn av den krevende situasjonen vi havnet i, argumenterte vi for økt kompensasjon av leiekostnaden. Departementet kom oss delvis i møte, noe vi er glad for. Den økte kompensasjonen er avgjørende for at NIH kan skjerme kjernevirksomheten og unngå dramatiske kutt.

— Det pågår et utredningsarbeid der man ser på de andre selvforvaltende institusjonene og deres forhold til egne bygg. Hva vil dere si til de andre selvforvaltende som slapp unna i første omgang?

— Før overføringen argumenterte NIH for at selvforvaltning både ville være best for institusjonen, og samfunnsøkonomisk fornuftig. Det mener vi fortsatt. Når forvaltningsoverføring nå er gjennomført for vår del, er vi opptatt av å gjøre det beste ut av den situasjonen, understreker Ronglan.

Forklarer underskuddet

Direktør ved høgskolen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, peker på styreprotokoller fra 2022 når underskuddet i 2022 skal forklares. I mars 2002 het det i styrepapirene at høgskolens kostnader vil øke betydelig fra 2022, først og fremst fordi eierskap og drift av NIHs bygg overføres til Statsbygg.

Det medfører en husleie som er adskillig høyere enn hva høgskolen sparer som følge av at vedlikeholdsansvar for byggene som overføres.

— Det viktigste for NIH nå er å snu underskuddet og gjenvinne økonomisk stabilitet. Det er alltid en fordel å ha et lite «nøttelager». Det gir jo et handlingsrom, understreker Grasmo-Wendler overfor Khrono.

Kunnskapsdepartementet opplyser om til Khrono at NIH ble kompensert for økte husleiekostnader ved forvaltningsoverføring av bygget til statens husleieordning.

Departementet viser også til statsbudsjettet for 2023 hvor bevilgningen til NIH ble økt med 10 millioner kroner i 2023.

Statsbygg: — Sikrer vedlikehold

Hege Njaa Aschiem forklarer den høye husleien for Idrettshøgskolen med at Statsbygg legger til grunn en plan for vedlikehold for hele leieperioden på 30 år i beregningene for husleien. Det gir en høyere årlig husleie til Statsbygg, og sikrer samtidig et godt vedlikehold og en god drift i hele perioden.

— Hvem er det som bestemmer husleien, og hvilke komponenter består den av?

— I Statens husleiemodell beregnes kostnadsdekkende husleie etter flere faktorer. Eiendommens verdi er kjøpesum eller inngangsverdi, og Statsbygg beregner en antatt restverdi for investeringen etter endt leietid. I tillegg legges det inn et avkastningskrav, som er satt av Finansdepartementet, på fire prosent, svarer Aschiem.

Hun klegger til at Statsbygg legger så til grunn en vedlikeholds- og utskiftningsplan som strekker seg over hele leieperioden på 30 år.

— Dette en årsak til at eiendommen ble ønsket overført til Statsbygg fra departementet sin side: statens husleieordning sikrer midler til fremtidig vedlikehold og oppgradering gjennom beregning av kostnadsdekkende husleie, svarer Aschiem.

— Vi er kjent med at departementet nå utreder problematikken rundt eierskap igjen. En modell som drøftes er å etablere en slags Universitetsbygg ( a la "Nye veier"). Hva tenker Statsbygg om en slik løsning?

— Dette har vi ikke noe synspunkt på nå, sier Aschiem.

Powered by Labrador CMS