Livslang læring

Opplever at rammeverk er inngripende og uklart

De største universitetene er gjennomgående kritiske til kvalifikasjonsrammerverket for livslang læring og effektene det har.

Blindern i Oslo ved studiestart. Universitetene i Bergen, Tromsø, Oslo og Trondheim har alle deltatt i evalueringa. Flere av de største institusjonene er kritiske til hvordan rammeverket for livslang læring fungerer.
Publisert Oppdatert

Nå er den første rapporten klar fra evalueringa av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Evalueringa viser hvordan utvalgte fagmiljø og institusjoner selv opplever bruk, effekt og nytte, skriver Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) i en pressemeldning.

Nokut har gjennomført en større, kvalitativ undersøkelse rettet mot utdanningsinstitusjoner innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og fagmiljøene ved de samme institusjonene.

Fakta

Kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

  • Et rammeverk som skal bidra til læring hele livet og på alle livets arenaer
  • Et verktøy som skal samle norske kvalifikasjoner i et felles rammeverk.
  • Studenter, arbeidsliv og storsamfunn kan lettere forstå hva de kan forvente av læringsløp, læringsutbytte og hvordan kvalifikasjonen står i forhold til de nasjonale og internasjonale.
  • Kan vise hvilke nivå ulike kvalifikasjoner ligger i forhold til hverandre.
  • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring ble innført i 2011.
  • Kilde: Nokut

— I rapporten som vi lanserer i dag, sammenstiller og presenterer Nokut selvevalueringene som kom inn i denne undersøkelsen, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i Nokut.

Administrativ øvelse

Rapporten heter «Evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), delrapport 1.»

I forbindelse med kravet om at alle akkrediterte utdanninger skal være i samsvar med NKR, er institusjonene bedt om å svare på følgende spørsmål:

«I kva grad er det mogleg, føremålstenleg og praktisk å etterleve dette kravet? Korleis løyser de eventuelle konfliktar mellom krav og andre faglege omsyn?»

Det er her de større høyere utdanningsinstitusjonene skiller seg ut og gir negative svar, ifølge rapporten.

Kritikken går ut på at kravet er uklart og at det krever stor grad av lokal tilpasning for å imøtekomme kravet. Mye av kritikken går igjen i flere svar og går blant annet ut på at NKR er en del av et større styringstrykk og at arbeidet med NKR ofte blir en administrativ øvelse.

Noen av institusjonene trekker også fram at det ikke er alle utdanninger som passer like godt inn i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Kunstfaglige utdanninger, utdanninger som ikke svarer direkte nivåene (påbygging og årsenheter) og i noen tilfeller profesjonsutdanninger med store innslag av praksis.

I rapporten heter det:

«Den overordna tendensen er at dei større høgare utdanningsinstitusjonane er meir avventande eller avmålte i svara sine enn dei mindre institutsjonane

Gjennomgående kritiske

Et flertall av institusjonene og fagmiljøene svarer at de har et overordnet positivt syn på NKR. Samtidig er det relativt gjennomgående at både institusjoner og fagmiljø opplever at rammeverket klart griper inn i flere prosesser og legger vesentlige føringer for virksomheten, særlig når det gjelde utvikling og gjennomføring av utdanningene.

«Nokre få, men store institusjonar er gjennomgåande kritiske til NKR og effektane det har», heter det videre i pressemeldinga fra Nokut.

19 universiteter og høgskoler har deltatt og 10 fagskoler. De største institusjonene som har deltatt, er: NTNU, Universitetet i Oslo, OsloMet - storbyuniversitetet, Universitetet i Bergen og UiT - Norges arktiske universitet. Det nevnes ikke i rapporten hvilke av de store som gjennomgående er kritiske.

Nokut har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Den endelige evalueringsrapporten kommer i april 2023.

Powered by Labrador CMS