flyt­ting

Ord­fø­re­re re­age­rer på Bergens stu­dent­­stunt: ­
— Vel­dig ag­gres­siv po­li­tikk

Det er uti­dig at Ber­gen skal tap­pe dis­trikts­kom­mu­ner for ung­dom­mer, me­ner ord­fø­rer Jen­ny Føl­ling i Sunn­fjord kom­mu­ne.

Kulturbyråd i Bergen, Eduardo 'Doddo' Andersen, leiar av Velferdstinget Vest, Ida Lutro og ordførar i Bergen Rune Bakervik
Kulturbyråd i Bergen, Eduardo Andersen, leder av Velferdstinget Vest, Ida Lutro, og ordfører i Bergen kommune, Rune Bakervik, ønsker at flere av studentene i byen skal melde flytting til Bergen.
Publisert Oppdatert

— Jeg ten­ker at den en­kel­te stu­dent selv må få vel­ge det som er rik­tig for vedkommende, uten at det skal fø­res en vel­dig ag­gres­siv po­li­tikk fra kom­mu­nen for å på­vir­ke hvor man skal være mann­talls­ført, sier ord­fø­rer i Sunn­fjord kommune, Jen­ny Føl­ling (Sp), til NRK.

Det Føl­ling sik­ter til er ny­he­ten som Khrono meld­te om for­ri­ge uke, Bergen kom­mu­nes utspill der de lok­ker de som stu­de­rer i byen, men som li­ke­vel er folkeregistrert i and­re kom­mu­ner, til å mel­de flyt­ting til Bergen.

2000 kro­ner

De 1000 før­ste stu­den­te­ne som gjør det­te, blir pre­mi­ert med et ga­ve­kort på 2000 kro­ner som kan bru­kes på en rek­ke bu­tik­ker.

— Det vil på man­ge må­ter være uti­dig der­som verts­kom­mu­ner for ut­dan­ning skal tap­pe dis­trikts­kom­mu­ner for ung­dom­mer, sier Jen­ny Føl­ling.

På spørs­mål fra NRK om det ikke er man­ge for­de­ler med å mel­de flyt­ting til der man fak­tisk bor, sva­rer Sunn­fjord-ord­fø­re­ren at det nok fin­nes si­tua­sjo­ner der det kan være for­del­ak­tig å end­re ad­res­se.

— Men det­te må være den en­kel­te stu­dents eget valg, po­eng­te­rer Føl­ling.

En an­nen ord­fø­rer som re­age­rer, er man­nen som har kje­det rundt hal­sen i Ullensvang kom­mu­ne, nem­lig Ro­ald Aga Haug (Ap).

— Jeg var ikke klar over at Ber­gen slet sånn med fol­ke­tal­let at det skul­le være nødvendig å lok­ke stu­den­ter til å end­re ad­res­se, sier Haug til NRK med en sarkastisk un­der­to­ne.

I en debatt på Dagsnytt 18 tirsdag kveld lovet Haug at Ullensvang skulle doble pengesummen Bergen tilbyr studentene.

— Vi skjønner at når Bergen går offensivt til verks, må vi også gjøre det. Vi er nødt til å ta opp konkurransen. Til de som nå blir tilbudt gavekort fra Bergen, skal vi gi et gavekort som monner.

— Bur­de være en raus sto­re­bror

Han tror at Bergens stu­dent­stunt nok kan pro­vo­se­re en god del av de mi­ndre kommunene som sen­der unge men­nes­ker av går­de til stor­by­en for å stu­de­re.

— Ber­gen bur­de være enn raus sto­re­bror hel­ler enn å ivre sånn et­ter å få til­flyt­ting på den­ne må­ten.

— Hvis stu­den­te­ne ikke mel­der flyt­ting, vil ikke kom­mu­nen din da ha mas­se fiktive inn­byg­ge­re?

— Nei, fik­ti­ve er de ikke. De har jo ret­tig­he­ter og plik­ter i hjem­kom­mu­nen, og mange stu­den­ter bru­ker de of­fent­li­ge tje­nes­te­ne som vi har i kom­mu­nen, sva­rer Haug.

— Men de flyt­ter jo til en an­nen plass?

— Ja, de flyt­ter for å stu­de­re i en li­ten pe­ri­ode av li­vet sitt, er­kjen­ner Haug.

Kul­tur­by­råd i Ber­gen, Eduar­do Andersen bryr seg ikke nev­ne­ver­dig om kri­tik­ken fra ord­fø­rer­ne.

— Jeg re­pre­sen­te­rer Ber­gen! po­eng­te­rer «Dod­do» over­for NRK.

Endringslogg: Oppdatert 21.3, kl. 18.46: Lagt til kommentar fra Dagsnytt 18.

Powered by Labrador CMS