Første møte med NIFU: Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø i samtale med assisterende direktør på Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Kyrre Lekve. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA mer todelt enn andre institusjoner

HIOA framstår som mer «todelt» en andre institusjoner man kan sammenligne seg med heter det i ny rapport.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen har lagt seg selv under lupen. Nå foreligger første rapport fra gjennomgang av organisasjonen. I rapporten heter det blant annet:

«Utifra intervjuene og sammenlikninger med andre UH-institusjoner, framstår HiOA som “mer todelt” enn andre høgskoler og universitet som har todelt ledelse».

«Vi konkluderer med at det er utfordringer knyttet til styringslinjer og beslutningsstruktur ved HiOA.

«…det faglige-administrative samarbeidet kan forbedres.»

«Vi har sett i arbeidet med fase 1 at det kan være trekk ved HiOAs organisasjonsdesign som bidrar til at HiOA ikke når sine mål.»

Vi har sett i arbeidet med fase 1 at det kan være trekk ved HiOAs design av organisasjon som bidrar til at HiOA ikke når sine mål.

NIFU-rapport, fase 1, april 2014

Noen utfordringer er litt mer tilspisset på høgskolen.

Kyrre Lekve

Fase 1 fra NIFU

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ga NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i oppdrag å gjennomføre en underveisevaluering av høgskolen i februar 2014.

HiOA ønsker en vurdering av i hvilken grad den strukturen som er valgt etter fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011, understøtter høgskolens strategi, profil og egenart. HiOA er landets største statlige høgskole med ca. 17000 studenter og ca. 1850 tilsatte.

Underveisevalueringen er delt i tre faser, og i rapporten som presenterer den første fasen, har NIFU kartlagt og identifisert utfordringer ved dagens organisasjonsstruktur som rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling, samhandlings- og koordineringsmekanismer.

Les også:

Forbedre faglig-administrativt samarbeid

NIFU foreslår at den faglige organiseringen kan gjennomgås nærmere, og at det faglig-administrative samarbeidet kan forbedres.

NIFU konkluderer med at det er utfordringer knyttet til styringslinjer og beslutningsstruktur ved HiOA. Dette gjelder særlig oppgavefordeling og rolleforståelse. Forskerne foreslår at den faglige organiseringen kan gjennomgås nærmere, og at det faglig-administrative samarbeidet kan forbedres.

— Mange av våre funn ved gjennomgangen på HiOA er kjent fra andre institusjoner, men noen problemstillinger er litt mer tilspisset på høgskolen, sier prosjektleder og assisterende direktør på NIFU, Kyrre Lekve (bilde over), til Khrono.

Mer todelt

Lekve trekker fram at høgskolens ledelse framstår som mer todelt enn andre institusjoner som har todelt ledelse, og at høgskolen har en jobb å gjøre for å en bedre samkjøring av den faglige og administrative ledelsen.

— Vi ser også at høgskolen har lagt ned mye og bra arbeid i å utarbeide styringsdokumenter. Likevel oppfattes endel av dette uklart «der ute». Vi foreslår at dette blir ett av tre sentrale punkt i fase 2 av evalueringen, sier Lekve.

NIFU har som grunnlag for sin første rapport intervjuet 80 tilsatte ved høgskolen, de fleste individuelt. Det er intervjuet ledere på alle nivåer, vanlige tilsatte og både tilsatte med faglig og administrativ tilknytning. Også eksterne representanter har vært med.

I tillegg har de gjennomgått omfattende mengder dokumenter fra før fusjonen og fram til i dag. NIFU har også hentet informasjon fra en stor spørreundersøkelse blant vitenskapelige tilsatte ved alle universitet og høgskoler (fra 2013), der 437 UF-tilsatte fra HiOA har svart.

Valgt eller ansatt rektor

NIFU skriver at deres intervjuobjekter opplever at den administrative ledelsen har blitt profesjonalisert og mer opptatt av strategisk ledelse. Den administrative styringslinjen er preget av ønske om høy gjennomføringsevne, mens den faglige er mer preget av behov for forankring, der legitimitet står sentralt. 

— Det er flere som ser problemer med at høgskolen har todelt ledelse og mener det kan føre til uklare myndighetsforhold, skriver NIFU i sitt sammendrag, og de legger til:

— Det er likevel få som signaliserer tydelige preferanser for valgt eller tilsatt rektor.

NIFU poengterer at deres intervjuobjekter har en klar overvekt av ledere, og at flertallet her heller mot at de ønsker tilsatt rektor. Samtidig sier de samme personene at de tror flertallet på av de tilsatte på høgskolen ønsker seg en valgt rektor. 

NIFU trekker fram at det mens man før fusjonen var bekymret for å ha tilsatt rektor og ekstern styreleder, fordi disse to nødvendigvis ikke ville ha kjennskap til de to høgskolene som skulle slå seg sammen, men legger til:

— Vi kan ikke se at dette argumentet har spesielt sterk vekt i dag.

Ekstra blikk på Fakultet for helsefag

NIFU skriver i sin rapport at de har sett i arbeidet med fase 1 at det kan være trekk ved HiOAs organisasjonsdesign som bidrar til at HiOA ikke når sine mål. 

De bemerker at det er stor ro rundt fakultetsstruktur på tre av fire fakultet, men om fakultet for helsefag skrives det:

«Ved Fakultet for helsefag (HF) er det fremdeles uløste strukturelle utfordringer i den faglige organiseringen. Dette er særlig knyttet opp mot at sykepleierutdanning ligger under to forskjellige institutter. En eventuell løsning på dette må balanseres opp mot de mindre, helsefaglige utdanningene som også finnes innenfor fakultetet.»

Dette følges også konkret opp når NIFU gir anbefalinger til fase 2 av prosessen:

«Løse de strukturelle utfordringene ved HF og undersøke forskjellene mellom fakulteter og institutter.»

Dekan Waaler ikke bekymret

— På HF har åpenbart ikke strukturen satt seg helt, sier Lekve. Han trekker fram forhold som at det er store forskjeller på instituttenes størrelser, og at det faktum at det er to sykepleierutdanninger på ett fakultet. Han antyder at man enten kan tenke seg en mulighet der sykepleieutdanningen går ut som et eget fakultet, men peker mer i retning av å få til dets amme som de har gjort ved universitetet i Tromsø der de helsefaglige miljøene spiller sammen.

Khrono snakket med dekan Nina Waaler (bildet over) bare timer etter at rapporten ble offentliggjort fredag før påske. Hun hadde ikke rukket å lese rapporten, men hennes første reaksjon er at hun ikke er bekymret for det som skrives om hennes fakultet i rapporten.

— Det understøtter egentlig bare det arbeidet vi allerede er godt i gang med. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på en mulig sammenslåing av våre to sykepleieutdanninger. En annen gruppe vurderer om fagmiljøet rundt Facility Management skal knyttes til Fakultet for samfunnsfag. Sånn sett støtter NIFUs rapport opp under noen utfordringer vi har sett siden fusjonen og som vi selv har satt på dagsorden og er godt i gang med å løse, sier Waaler i en rask kommentar.

Vil sammenligne med andre

— I fase 2 av evalueringen foreslår vi at det foretas en sammenlikning av HiOA med andre universitet og høyskoler både nasjonalt og internasjonalt for å klarere beskrive utfordringene HiOA står overfor, sier prosjektleder Kyrre Lekve.

NIFU poengterer også at situasjonen på fakultet for helsefag (HF) må være ett av tre sentrale punkter i fase 2. 

Og de anbefaler følgende for arbeidet med universitetsambisjonen:

— HiOAs arbeid for å bli universitet må legges opp i to hovedspor. Det ene handler om å oppfylle de formelle kravene forvaltet av NOKUT. Her er HiOA i full gang. Det andre handler om det politiske sporet. Vi anbefaler at det foretas en vurdering av hva HiOA kan lære av sammenlikninger med andre relevante høgskoler og universitet nasjonalt og internasjonalt, sier Lekve, og legger til:

— Det kan videre være aktuelt å gjøre en vurdering av de politiske rammebetingelsene og den samfunnsmessige konteksten HiOA arbeider innenfor og gi vurderinger av hensiktsmessige tiltak for å nå fram til politiske myndigheter.

(Fra møtet mellom NIFUs prosjektgrupper og høgskolens ledelse i begynnelsen av mars.)

Spent på rådene

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø ønsker ikke å kommentere rapporten mens evalueringen bare er halvveis, men sa til Khrono i forkant av arbeidet at hun var spent på evalueringen og rådene NIFU ville komme med. 

— Jeg har levd lenge i akademia, og har arbeidet i virksomheter både med enhetlig ledelse  som innebærer ekstern styreleder og med todelt ledelse. Begge modellene har sine styrker og svakheter. Det som er viktig å ha med seg fra mitt ståsted er at vi forvalter ca 1,9 mrd kr av skattebetalernes penger og har et budsjett i 2014 på i overkant 2 mrd kroner. Det forplikter, og krever profesjonell ledelse og god styring i alle ledd i virksomheten, sa Wedø, i forkant av prosessen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS