Høgskolen i Oslo og Akershus har offentliggjort hovedrapporten fra Kyrre Lekve (bildet) og NIFU om høgskolens framtidige organisasjonsmodell. Lekve har ingen klar anbefaling om enhetlig eller fortsatt todelt ledelse på høgskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Små endringer kan gi stor effekt

Høgskolen vil få bedre beslutninger og færre konflikter ved å gjøre organisatoriske grep som vil koste lite og ha lav risiko.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskningsinstituttet NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har levert sin sluttrapport om administrasjon, organisasjon og ledelse på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Ved å gjøre noen organisatoriske grep mener NIFU at høgskolen kan oppnå betydelige gevinster over tid, heter det i rapporten.

«Vi oppfatter at de ulike forslagene til endring av HiOAs organisasjonsdesign innebærer neglisjerbare  kostnader og svært lav risiko. De fleste forslagene angår få personer, og handler mer om hvordan arbeidet innrettes, enn å ha karakter av store administrative omorganiseringsprosesser», konkluderer forskningsinstituttet.

Instituttet har hatt oppdraget med underveisevalueringen av HiOA, som ble vedtatt gjennomført som en følge av fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011.

Les også: 

Taler i retning enhetlig

Et av hovedfunnene fra første fase av evalueringen, som ble presentert ved påsketider, var at HiOA har en svært todelt ledelse og at det er stor avstand mellom faglig og administrativ ledelse. I sluttrapporten tar ikke NIFU stilling til om høgskolen bør fortsette med todelt ledelse eller innføre enhetlig ledelse, der rektor har både det faglige og det administrative ansvaret. Likevel sies det tydelig i rapporten at hvis målet er å minske todelingen, taler det i retning av enhetlig ledelse. I praksis kan det bety ansatt, og ikke valgt, rektor, ekstern styreleder oppnevnt av departementet og ingen høgskoledirektør. 

Dersom man ønsker (...) bedre faglig-administrativt samspill og (...) tydelig beslutnings-struktur, taler (...) erfaringer for å gå inn for enhetlig ledelse ved HiOA. 

NIFU-rapport, fase 2, side 24

De viktigste forslagene

De viktigste organisatoriske endringene NIFU foreslår er:

Hvis ledelsen fortsatt skal være todelt, foreslår NIFU at rektors ledermøte og høgskoledirektørens ledermøte erstattes av et felles ledermøte med bred representasjon. Ifølge NIFU er det nødvendig for HiOA at beslutninger om høgskolens drift fattes i et organ der de administrative og faglige styringslinjene møtes, selv om dette blir et stort organ.

«Vi mener dette vi skape økt legitimitet og klarhet i beslutninger», skriver NIFU, som ikke har tatt stilling til om studentene bør være representert i ledermøtet. Ifølge NIFU er det ulike erfaringer med dette ved læresteder som har tatt med studenter i ledermøtet.

I tillegg foreslår NIFU at hvis ledelsen fortsatt skal være todelt bør rektor få en liten administrativ stab, der de ansatte flyttes over fra andre administrative jobber internt. 

Blir det derimot bestemt at ledelsen skal være enhetlig, og rektor blir øverste faglige og administrative leder, foreslår NIFU at HiOA oppretter et ledermøte som består av rektoratet og relevante direktører. En aktuell modell er å gjøre som NTNU, der prorektorene leder sine faglige avdelinger og høgskolen ikke lenger har en egen høgskoledirektør.

Nytt topputvalg

En av de store endringene NIFU foreslår er å erstatte alle de faglige utvalgene på institusjonsnivå med et felles, strategisk høgskoleutvalg. Dette skal erstatte dagens FoU-utvalg, doktorgradsutvalg, studieutvalg og internasjonalt utvalg. På sikt mener NIFU at det også bør være et slikt strategisk utvalg også på fakultetsnivå, men ifølge rapporten er arbeidsmengden for utvalgene såpass stor at det foreløpig må være to faglige utvalg.

Blant de viktige endringsforslagene er at fakultetene skal få ansvar for den strategiske utviklingen av studieporteføljen for hele utdanningsløpet, bortsett fra phd-nivået. Det  strategiske høgskoleutvalget skal gi «utredningstillatelse», men fakultetet skal selv ha ansvaret for å utvikle tilbud, før høgskolestyret fatter en endelig beslutning.

Videre anbefaler NIFU at høgskolen bruker «schools» for å samle utdanningstilbud på tvers av institutter og fakulteter. En slik er allerede vedtatt opprettet på HiOA: School of Management, som skal samle lederutdanning fra ulike deler av høgskolen.

Ellers anbefaler NIFU at det ikke blir noen endring i antall fakulteter.

Flere endringer for instituttene

Mange instituttledere har vært opptatt av at de mangle administrativ støtte i sitt daglige virke.

NIFU er her helt konkrete og foreslår at hele høgskolen skal adoptere Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) sin modell, ved at ansatte i fakultetets administrasjon dedikeres ut til instituttene. Slik skal instituttlederne få mer administrativ støtte.

Les også: Utskjelling av lærere går utover rekruttering

I tillegg foreslår NIFU tre andre konkrete endringer på instituttnivå:

  • At det foretas en ny gjennomgang av alle forskningsgruppene med henblikk på at flest mulig knyttes direkte opp til et utdanningsområde. Dette vil bedre kunne sikre sammenhengen mellom utdanning og forskning på instituttnivå. 
  • At ledere for utdanningsområdene (enten instituttene har studieledere eller andre ledere) og lederne for forskningsgruppene er med i ledergruppa på instituttnivå. 
  • At instituttrådet legges ned og erstattes av egne råd for utdanningsområder. Det betyr at noen institutter vil ha ett råd, mens andre vil ha flere. Der det er flere råd, foreslår de at studieleder/programleder leder rådene. 

Mer ansvar for studieportefølje

Instituttleder Kristel Skorge (bilde over) ved Institutt for offentlig administrasjon og velferd er glad for at NIFU legger vekt på at fakultetene og instituttene bør ha en viktigere rolle når det gjelder utvikling av studieporteføljen.

— Jeg er opptatt av det positive som kan skje på fakultetene og instituttene hvis vi får et større ansvar for å utvikle studieporteføljen. Det er viktig at dette blir tydeliggjort, for det er vi som er i kontakt med studentene og praksisfeltet og vet hva de trenger. Det er umulig for en sentral studieadministrasjon å ha oversikt over dette. Det er viktig at vi på fakultetene og instituttene får sitte i førersetet i utviklingen, sier hun.

Skorge er ikke så opptatt av om ledelsen på høgskolen bør være enhetlig eller todelt.

— Det engasjerer meg ikke så mye. Begge deler kan fungere, og det viktige er at den faglige og administrative linjen snakker bedre sammen. Om enhetlig ledelse er svaret på dette er ikke gitt, sier hun.

Fornøyd med strategisk høgskoleutvalg

Hun synes forslaget om et strategisk høgskoleutvalg er godt.

— Det vil være bra å få et slikt utvalg som kan trekke opp de langsiktige perspektivene. I dag sitter utvalgene på institusjonsnivå ofte med rødpennen på forslagene som kommer nedenfra, og det kan virke veldig lite motiverende, sier hun.

Skorge understreker at det ikke er nok å gjøre organisatoriske grep, men at det også handler om organisasjonskultur. Dette understrekes også i NIFU-rapporten.

— Man kan sitte og tegne bokser, men til syvende og sist er det mennesker dette dreier seg om - at folk snakker sammen, tør å si hva de mener og har respekt for hverandres verdier, sier hun.

Spennende og mye å diskutere

Høgskolen ledelse har lagt opp til en bred presentasjon og debattstart av NIFUs rapport. Fakultet for samfunnsfag, med dekan Dag Jenssen (bildet under) i spissen, er det første fakultet som får presentert rapporten og mulighet til å diskutere den. Det skjer fredag 15. august. De andre sentrene og fakultetene får tilsvarende presentasjoner i løpet av august.

— Dette er en rapport med mange spennende forslag, og det synes å være mye å diskutere her, sier dekan Dag Jenssen i en kort kommentar til Khrono.

Jenssen var den første i ledelsen på høgskolen som gikk ut og signaliserte at han ønsker seg en ny og enhetlig ledelse på høgskolen.

Les også: Ønsker seg ansatt rektor og enhetlig ledelse

NIFU kommer med interessante innspill blant annet når det gjelder utvalgsstruktur, institusjonsledelse, forholdet mellom fag og administrasjon og institutter. Nå skal vi sette oss nærmere inn i den, informere og ha en åpen debatt, sier Jenssen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS