Forskningsetikk

Professoren skyldte på studenter for «slurvefeil». Nå er han felt for vitenskapelig uredelighet

Det var feil i ni artikler professoren var involvert i. Universitetet i Bergen ber han om å ta et kurs i forskningsetikk.

Forfatterne erkjente at denne artikkelen er beheftet med feil i en rekke figurer, og trakk den derfor. På denne artikkelen var UiB-professoren korresponderende forfatter, som innebærer at han hadde et hovedansvar for artikkelen.
Publisert Oppdatert

Det var i mars 2021 at redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) mottok en bekymringsmelding. Det var påstått gjenbruk av data, manipulering av bilder eller mistenkelig repetisjon av statistiske data i totalt ni vitenskapelige artikler som ansatte og en tidligere ansatt ved Det medisinske fakultet hadde bidratt på.

Én professor ved universitetet var medforfatter på alle artiklene, og hadde en fremtredende rolle på fire av dem. Konfrontert med saken erkjente han feil i artiklene. Han trodde det skyldtes slurv, men mente selv at han ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Men i november konkluderte redelighetsutvalget med at han har opptrådt vitenskapelig uredelig. Denne konklusjonen har han klaget inn for det nasjonale Granskingsutvalget, så saken er ikke endelig avgjort.

Feilene handler for det meste om rot og feil med illustrasjoner i artiklene, blant annet gjenbruk, altså at forfatterne hevder at et bilde er unikt, men at det brukes flere steder til å illustrere ulike ting.

Gjenbruk er ansett som et alvorlig brudd på anerkjente vitenskapelige normer, og professoren har erkjent at det forekom gjenbruk i åtte av artiklene.

I tillegg manglet det rådata for flere av eksperimentene.

«Nesten kollapset»

Professoren forklarte seg først for fakultets redelighetsutvalg. Han «ble sjokkert» da han ble presentert for funnene, ifølge sakspapirene.

Mistankene om uredelighet var først framsatt på nettstedet PubPeer, der brukere kan legge inn anonyme kommentarer på artikler.

Professoren kjente ikke til nettstedet, men fortalte at han brukte en hel helg på å gå gjennom kommentarene.

«Han innså at dette var en stor sak, og ble så overveldet at han etter eget utsagn nesten kollapset», står det i sakspapirene.

Samarbeid med Kina

Det var studenter og ph.d.-kandidater i Kina som hadde gjort feilene, ifølge han. Disse hadde han ansvaret for å følge opp.

Forsøkene som artiklene beskrev, ble nemlig gjennomført i et laboratorium i Kina, som Universitetet i Bergen samarbeider med et kinesisk universitet om.

Professoren var veileder for ph.d.-studenter her, og hadde et overordnet ansvar for samarbeidet.

Han har delt stilling, 50 prosent i Norge og 50 prosent i Kina. Professoren forklarte at det har vært vanskelig å kombinere dette tilfredsstillende. Dette har medført ikke hadde hatt kapasitet til å se grundig nok på alle dataene. Han valgt å stole på studentene som gjennomførte forsøkene «delvis av nødvendighet, men at han nå innser at studentene var mindre kompetente enn han antok.»

Ifølge saksdokumentene skyldtes feilene etter professorens vurdering «slurv fra førsteforfattere/studenter.»

Om feil i en av artiklene sa han for eksempel at de oppstod «fordi involverte studenter og stipendiater har slurvet og tatt feil bilder fra mapper på datamaskinene sine».

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen konkluderte i november med at professoren har «brutt anerkjente forskningsetiske normer i rollene som prosjektleder, veileder og medforfatter.» De viser til at de foreligger brudd av ulik art i alle de ni artiklene.

— Kritikkverdige og uansvarlige

Bruddene framstår hver for seg som kritikkverdige og uansvarlige, og samlet framstår de som alvorlige, skriver utvalget.

«Utvalget viser til at det er et minstekrav til vitenskapelige arbeider at de ikke inneholder «slurvefeil» og at de underlegges et minimum av kvalitetskontroll før publisering. Samlet framstår avvikene i denne saken som betydelige både i innhold og omfang (...)».

Flere av feilene framstår dessuten som relativt åpenbare, ifølge det lokale redelighetsutvalget på fakultetet, som så på saken først. De mente det er overraskende at feilene ikke har blitt plukket opp av de involverte.

Her er et eksempel på en illustrasjon som ble brukt feil i en artikkel.

Det var en rekke feil i bildene og figurene i artiklene. Typisk var det at samme bilde ble brukt til å illustrere to forskjellige ting — såkalt gjenbruk — noe redelighetsutvalget mener er «et utslag av svak datahåndtering, utilstrekkelig korrekturarbeid og opplæring i god forskningspraksis».

For eksempel at samme bilde ble brukt til å illustrere angivelig ulike behandlinger av mus i et forsøk.

Det står videre:

«Samlet sett vurderer utvalget at antall og typer feil som et markert og alvorlig avvik fra god forskningsskikk. I noen av artiklene kan feilene muligens forklares som et hendelige uhell, mens det for andre er både typer og omfang av feil merkverdig og betydelige, noe som gjør det vanskelig å forklare dem med uforsiktighet og slurv.»

Grovt uaktsomt

Utvalget skriver at de ikke har opplysninger som tilsier at professoren har opptrådt forsettlig, men mener han har opptrådt grovt uaktsomt, og dermed vitenskapelig uredelig.

Det er sjelden forskere blir felt for vitenskapelig uredelighet eller brudd på vitenskapelige normer. I 2020 skjedde det bare i tre saker, ifølge årsrapporten til det nasjonale Granskingsutvalget.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at professoren ved UiB, ifølge en samarbeidsavtale, har et ansvar for den daglige driften av laboratoriet i Kina der forsøkene ble gjort. Dette medfører at han hadde et «et særskilt ansvar for kvaliteten på det vitenskapelig arbeidet som ble lagt frem i de ni vurderte artiklene.»

Utvalget skriver også at «manglende systemer og rutiner» ved laben Kina, sammen med «slurv», har muliggjort at feilene kunne skje. Laben har hatt en svært rask vekst i antall unge ansatte, men har få veiledere og erfarne forskere.

Undersøkelsen avdekket at det i en av artiklene ikke kunne legges fram rådata, og for flere av de andre var rådataene kun på enkeltforskeres PC-er i Kina. Utvalget mener dette er et avvik, og minner om at etterprøvbarhet av forskningsresultater er helt avgjørende for tilliten til forskningen.

«Denne saken har avdekket at på tidspunktet artiklene ble publisert forelå manglende rutiner for kvalitetskontroll og backup-systemer for data ved laben.»

Ifølge fakultetet og de involverte forskerne er rutinene bedre i dag.

Slik svarer professoren

Professoren, som for tiden er i Kina, skriver i en e-post til Khrono at han er uenig i at han har opptrådt vitenskapelig uredelig. Han innrømmer feilene, men de var ikke gjort med hensikt, sier han.

— Jeg har virkelig lært en lekse av denne saken og har gjort alt i min makt for å unngå fremtidige feil.

Han forteller at rådata nå blir lagret på dedikerte servere og at et eget, eksternt panel ved universitetet skal sjekke alle manuskripter og figurer i detalj før innsending.

— Siden stempelet vitenskapelig uredelig vil ha store konsekvenser for en enkeltperson, mener jeg at jeg fortjener en sjanse til å lære av mine feil for å kunne fortsette min vitenskapelige karriere, skriver han.

Ber han ta kurs i forskningsetikk

Dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet forteller at de har fulgt opp saken med professoren.

— Vi har påpekt, ut fra de konklusjonene redelighetsutvalget har trukket, at vi ønsker at han skal ta et kurs i forskningsetikk. Og at han de neste to årene ikke kan være hovedveileder for ph.d.-kandidater, sier han.

— På det generelle plan kommer vi til å ha mer fokus på forskningsetikk. Vi kommer til å ha krav om disse kursene for alle hovedveiledere.

Anbefaler å evaluere samarbeidet

Samarbeidsavtalen mellom UiB og det kinesiske universitetet inneholder få forskningsetiske forpliktelser, ifølge redelighetsutvalgets framstilling.

Utvalget «mener denne saken viser at UiB ikke i tilstrekkelig grad har hatt et system som har sikret at forutsetningen i avtaleverket om at forskningen skal følge anerkjente forskningsetiske normer har blitt etterlevd.»

De anbefaler fakultetet å evaluere samarbeidet, samt sørger for at samarbeidets ph.d.-studenter gis tilstrekkelig opplæring. Men utvalget mener likevel ikke at det er systemfeil ved det forskingsetiske arbeidet.

Tre andre forskere ble renvasket

Professoren og kollegene har i ettertid gjort en stor innsats for å rette opp feilene i artiklene. Én er allerede trukket tilbake. Redelighetsutvalget anbefaler ikke at flere artikler bør trekkes. Og selv om utvalget mener professoren har opptrådt vitenskapelig uredelig, har de «ikke funnet grunn til at dette bør medføre vurderinger av hans ansettelsesforhold ved UiB».

Tre av de andre artikkelforfattere ble også gransket av redelighetsutvalget. Men her konkluderte utvalget at ingen av dem har utvist vitenskapelige uredelighet. Disse hadde bare bidratt på én artikkel hver.

Fakultet har samarbeidet med kineserne i mange år, og fakultetet vurderer nå om denne saken skal får noen konsekvenser for dette.

— Men vi kan ikke si at alle kinesiske er skurker, selv om denne saken har kommet opp, sier dekan Per Bakke.S

På spørsmål om hva han egentlig tror skjedde i Kina i denne saken, sier han:

— Det blir jo bare spekulasjoner. Men man kan jo tenke seg at det er en knallhard konkurranse der nede, om publisering og posisjoner. Og så har en tydd til sånne metoder for å komme seg fram, og så har det vært for slapp kontroll med det.

Powered by Labrador CMS