nokut

Rapport viser at flere lektor­studenter fullfører studiene

Lektorutdanningene er under evaluering. Sluttrapporten kommer til høsten.

Inger-Lise Kalviknes Bore i Nokut snakker om frafall og fullføring på normert tid i lektorutdanningene.
Publisert Oppdatert

I en fersk rapport fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kommer det frem at omtrent én av fire lektorstudenter hopper av studiene i løpet av den normerte studietiden. Det er en stor nedgang i frafallet sammenlignet med opptakskullene fra 2008 til 2010, da mer enn én av tre sluttet, kommer det fram av en pressemelding fra Nokut.

Fakta

Lektorutdanningene

De femårige lektorutdanningene ble introdusert i 2003 og fikk ny rammeplan i 2013. Denne rammeplanen skulle legge til rette for et sterkere samspill mellom studiefag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksisopplæring og for at lektorstudentene skulle utvikle en felles profesjonsidentitet.

Lektorutdanningen for trinn 8–13 kvalifiserer kandidater for arbeid som lektor i ungdomsskolen og i videregående skole.

Opptakstallene har steget jevnt i mange år, og i 2018 begynte nesten 1 300 nye studenter på lektorutdanningen.

Det er nå ca. 4900 lektorstudenter i Norge. Utdanningen tilbys ved ni norske universiteter og ved to høgskoler.

Lektorutdanningene utgjør 300 studiepoeng og inkluderer to studiefag, profesjonsfag og praksis. Lektorstudenten tar også ofte Examen philosophicum. Studiefagene skal gi undervisningskompetanse på trinn 8–13, og studenter skal ta minst 160 studiepoeng i fag 1 og minst 60 studiepoeng i fag 2.

Masteroppgaven skrives i fag 1 og kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsfaget inkluderer minst 30 studiepoeng i fagdidaktikk og minst 30 studiepoeng i pedagogikk. Studenter har 100 dager praksis, men dette gir ikke studiepoeng.

Kilde: NOKUT

Nokut framhever også at samtidig er det, på siste opptakskull som har studert i fem år, i underkant av 45 prosent som fullførte studiet på normert tid. Både fullføring og frafall er høyere om man ser på normert tid pluss ett år.

Les også: Hele rapporten her

Våren 2020 startet Nokut en omfattende evaluering av de femårige lektorutdanningene for trinn 8–13. I en ny rapport analyseres fullføring, forsinkelser og frafall i utdanningen.

— Lektorutdanning gis ved elleve høyskoler og universiteter. Fra den spede starten i 2003 med under 400 studenter, er antall studenter nå godt over 5000. Hensikten med evalueringen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag slik at vi kan bidra med råd om hva som kan gjøres for å utvikle utdanningen videre, sier Nokut-direktør Kristin Vinje, i pressemeldingen

Slutter for å starte på en annen utdanning

I rapporten og den foreløpige evalueringen kommer det fram at den vanligste grunnen til at studenter slutter underveis er at de vil bytte til en annen utdanning eller har mistet motivasjonen for studiet. Samtidig er det også en del som peker på at den praktiske organiseringen av studiet var for dårlig eller at de følte svak tilhørighet til lektorutdanningen.

— De aller fleste som slutter gjør det tidlig i studieløpet og før det tredje året. Nesten 80 prosent starter da på en annen utdanning. De fleste av disse går over til disiplinstudier, noe de er kjent med fra lektorutdanningen, forteller Inger-Lise Kalviknes Bore, prosjektleder for evalueringen, i samme pressemelding.

Bore trekker fram at det kan tyde på at det ikke var dårlige opplevelser med studiefagene som gjorde at de valgte å slutte, kanskje snarere tvert om, at de opplever studiefagene som så interessante at de heller vil fortsette på en disiplinfaglig vei videre.

Fakta

Sluttrapport fra evalueringen til høsten

  • Rapporten om frafall og gjennomføring baserer seg på registerdata og data fra spørreundersøkelser blant tidligere og nåværende lektorstudenter.
  • Spørreundersøkelsene ble gjennomført i februar 2021.
  • Evalueringen av lektorutdanningene avsluttes til høsten.
  • Da vil det komme en sluttrapport med blant annet råd og anbefalinger som skal bidra til å styrke lektorutdanningene. Sluttrapporten lanseres på et eget arrangement i oktober.

Kilde: nokut.no

— Det er en del variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene når det kommer til frafall og gjennomføring. For oss har det også vært interessant å se hvordan utdanningene jobber med disse spørsmålene. Det vanligste tiltaket er mentorordninger. Et annet mye brukt tiltak er ulike arrangementer for studentene, disse kan både være faglige og sosiale, sier Bore.

Powered by Labrador CMS