korona

Regjeringen inndrar millioner av studentkroner

Koronamidler ment for studenter, kanskje så mye som 70 millioner, er inndratt til statskassen.

Samskipnader, universiteter og høgskoler har ikke klart å bruke opp koronapenger gitt til studenttiltak. Nå er de inndratt.
Publisert Oppdatert

Totalt bevilget Kunnskapsdepartementet i løpet av 2021 288,5 millioner kroner til ulike studentrelaterte ekstratiltak i forbindelse med pandemisituasjonen.

Fakta

Koronabevilgningen fra departementet

 • Tilskuddsbrev datert 15. januar til studentsamskipnadene om 10 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud
 • Tilskuddsbrev datert 4. mars til studentsamskipnadene om 50 mill. kroner til å lønne studenter,
 • Tilskuddsbrev til studentsamskipnadene datert 22. juni om 40 mill. kroner til tiltak for studiemiljøet. Midlene er bevilget som del av krisetiltakene og med forutsetning om at de skulle brukes i 2021.
 • 20 mill. kroner til sosiale lavterskeltilbud
 • 8,5 mill. kroner til psykiske helsetilbud
 • Tildelings-/tilskuddsbrev til statlige og private universiteter og høyskoler datert 4. mars om 140 mill. kroner til å lønne studenter for å følge opp studenter faglig -
 • Tilskuddsbrev til private høyskoler datert 21. juni om 20 mill. kroner til tiltak for studieprogresjon

Kilde: Kunnskapsdepartementet

I september rapporterte universiteter, høgskoler og samskipnader til Kunnskapsdepartementet om hvor mye av midlene som sto ubrukt. Khrono ba om innsyn og det så ut til at det ville være drøyt 70 millioner kroner ubrukt ved årets slutt. Samtlige har bedt om at pengene blir overført til neste år, men nå har regjeringen bestemt seg: Svaret er «nei».

Gjennom stortingsproposisjon 22S som gikk gjennom statsråd fredag 26. november heter det at universiteter og høgskoler og samskipnader skal tilbakebetale de pengene de har fått og som det ikke er laget forpliktende avtaler om.

— Dette er veldig synd

Tuva Todnem Lund er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

— Dette er veldig synd, og det er penger studenter kunne hatt stor nytte av, sier Lund i en første kommentar.

— Vi skjønner godt at det har vært vanskelig for både samskipnader og universiteter og høgskoler å planlegge slik at de fikk brukt pengene, men det finnes mange gode formål som ville kommet studentene til gode. Og vi er ikke spurt, men ville gjerne vært med på en idedugnad slik at de pengene Stortinget har vedtatt at skal tilfalle studentformål faktisk kommer til studentene, sier Lund til Khrono.

— Det er synd man her ikke klarer eller ikke får mulighet til å se etter andre løsninger, legger hun til.

— Vi skjønner at du har pekt på strømregningen som et slikt behov?

— Strømregningen er helt klart en konkret regning studenter sliter med å betale, men det er jo bare ett forslag. Vi skulle gjerne vært med i en dialog rundt dette. Psykisk helse og studenter er jo et annet formål der vi vet det også kreves innsats, legger NSO-lederen til, og avslutter:

— Det er ikke noe tvil om at dette er penger studentene hadde hatt bruk for.

Måtte rapportere ubrukte midler

Av bevilgningene fra regjeringen var 90 millioner var rettet direkte til samskipnadene for å lønne studenter og for tiltak for studiemiljøet.

140 millioner ble gitt til universiteter og høgskoler, private som statlige, for å ansette studentassistenter. Ytterligere 38,5 millioner ble gitt til lavterskeltilbud og tiltak for psykisk helse.

I september ba Kunnskapsdepartementet om rapport fra alle mottakerne om hvordan det hadde gått med pengebruken.

Fordelingen av de minst 71,9 millioner kroner ubrukte bevilgningene fordelte seg slik:

 • Universiteter 31,8 mill
 • Statlige høgskoler 5,74 mill
 • Vitenskaplige høgskoler 2,1 mill
 • Private høgskoler3,1 mill
 • Samskipnader (13 av 14) 26,7 mill
 • Andre organisasjoner, private aktører 2,5 mill

— Skal sørge for å bruke mest mulig

Einride Berg er direktør for Samskipnaden i Ås. I en kort kommentar til Khrono sier han:

— Jeg er jo litt overrasket over at pengene må returneres. Vi skal sørge for at den sjekken blir høvelig tynn.

Hans Erik Stormoen er styreleder i samskipnadsrådet.

— Disse midlene har gitt samskipnadene en unik mulighet til å skape mer aktivitet og flere sosiale møteplasser for studentene. Det er fortsatt studenter som kjenner på konsekvenser av tiltakene mot koronaviruset, og vi har planer om å fortsette å skape aktivitet for studentene også i 2022, skriver han i en epost til Khrono.

Kom gjennom statsråd

I statsråd sist fredag, 26. november, gikk Prop. 22 S (2021–2022) Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet igjennom. Og det er her det framkommer at de ubrukte midlene ikke overføres til neste år.

 • «I 2021 tildelte Kunnskapsdepartementet 124 mill. kroner til statlege universitet og høgskular til ei mellombels ordning for å løne studentar for fagleg oppfølging av andre studentar, jf. Innst. 233 S (2020–2021) og Prop. 79 S (2020–2021). Departementet foreslår at midlar som er ubrukte og som institusjonane ikkje har inngått forpliktande avtalar for ved utgangen av 2021 som er øyremerkte dette tiltaket, går tilbake til statskassa. »

Det er tilsvarende formulering for de private høgskolene.

Når det gjelder samskipnadene heter det:

 • «Kunnskapsdepartementet tildelte til saman 118,5 mill. kroner i 2021 til studentsamskipnadene til sosiale tiltak for studentar, jf. Innst. 233 S (2020– 2021) og Prop. 79 S (2020–2021), og Innst. 600 S (2020–2021) og Prop. 195 S (2020–2021). Departementet foreslår at midlar som er ubrukte og som samskipnadane ikkje har inngått forpliktande avtalar for ved utgangen av 2021 som er øyremerkte desse tiltaka, går tilbake til statskassa.»

Flere studenter kan miste jobben

Universitetet i Oslo (UiO) som rapporterte om at de ville ha størst sum gjenstående ved årsslutt. De fikk 13,3 millioner, og ville ha ubrukt ca 8 millioner.

Viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker, mener midlene har vært svært viktige for UiO.

— Å bruke studenter som læringsassistenter er noe vi tenker både kan være en meningsfull jobb for dem og de kan i tillegg ha en veldig positiv effekt på å styrke kapasiteten på undervisningen, sa Stensaker til Khrono i oktober.

En av årsakene til at universitetet har slitt med å få brukt opp alle pengene, er fordi de har hatt vanskeligheter med å rekruttere studenter til assistentstillingene.

— Hvorfor er vi usikre på. Vi tenker jo at dette må være en drømmejobb. Så spørsmålet er om vi har vært for dårlige til å markedsføre. Men vi har stor tro på denne ordningen og markedsfører nå ganske heftig rundt om på fakultetene. Mange av fakultetene har også tatt studentassistenter i bruk i stor skala, sier Stensaker.

— Så det vil være svært uheldig dersom Kunnskapsdepartementet skulle dra inn disse ubrukte midlene? Flere studenter vil miste jobbene sine?

— Ja, eller de vil ikke få jobb til neste år. Det ville vært svært uheldig. Vi tenker at studenter fortsatt har behov for å jobbe ved siden av studiene. Det beste hadde vært om de kunne jobbe ved universitetet hvor de studerer. Dessuten er det pedagogiske grunner til at det vil være fornuftig å kunne overføre disse midlene, sa Stensaker til Khrono i oktober.

Endringslogg

30.11.2021, kl 22.30: Oppdatert med kommentar fra Samskipnaden i Ås og samskipnadsrådet.

Powered by Labrador CMS