ny UH-lov

Regjeringen vil avskaffe professor II-stillingene

Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å ha stilling som professor II og førsteamanuensis II ved universiteter og høgskoler. Forslaget møter motbør.

Tony Burner er professor II ved Universitetet i Stavanger og tidligere ved OsloMet. Han ser bare fordeler med slike stillinger og ønsker heller å utvide ordningen.
Publisert Oppdatert

Regjeringen vil avskaffe ordningen med professor II, førsteamanuensis II og andre «toerstillinger» for vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. Det går fram av forslaget til ny universitets- og høyskolelov som er på høring nå.

Toerstillingene er opptil 20 prosents midlertidige stillinger med varighet to til seks år, der medarbeideren som regel har fast hovedstilling et annet sted. Stillingene blir ikke utlyst, men aktuelle kandidater med den ønskede kompetansen blir «hentet inn».

I 2021 var det 2633 personer som hadde slike stillinger i Norge, ifølge regjeringens tall.

Vil stramme inn på midlertidighet

Avvikling av disse stillingene er et av tiltakene som foreslås for å stramme inn på bruken av midlertidige stillinger og er et helt nytt forslag som etter det Khrono kjenner til har kommet overraskende på sektoren.

Forslaget er et av mange som Kunnskapsdepartementet sendte ut på høring tidligere i sommer med høringsfrist 14. oktober.

Planen er å fremme et forslag om ny lov for universiteter og høgskoler for Stortinget i 2023. Blant andre forslag er at opprettelse og nedleggelse av studiesteder skal være under politisk kontroll og ikke underlagt styrene som i dag. Et annet forslag er å gi Felles klagenemnd mulighet til å vedta en strengere reaksjon enn det opprinnelige vedtaket i fuskesaker.

Motbør i Forskerforbundet

Forslaget om å avskaffe toerstillingene, eller bistillinger som de kalles i lovteksten, møter motbør i Forskerforbundet. Leder Guro Lind sier at de ønsker å videreføre dagens ordning.

— Vi mener at dagens ordning i hovedsak fungerer bra og er et gode både for arbeidstakere, institusjonene og samfunnet. Den gir institusjonene mulighet il å hente inn spisskompetanse, både fra andre universiteter og høgskoler og fra arbeidslivet ellers. Samtidig kan det være fruktbart for vitenskapelig ansatte å være tilknyttet ulike forsknings- og undervisningsmiljøer, så det er mye bra med ordningen, sier hun.

Guro Lind sier at Forskerforbundet er mot å avvikle toerstillingene og sier at ordningen fungerer godt.

Guro Lind påpeker at toerstillingene ikke er en del av midlertidighetsstatistikken i dag, og at avvikling av ordningen vil ha liten effekt for å få ned midlertidighetstallene.

— Jeg vil rose regjeringen for at den jobber for å få ned andelen midlertidige stillinger ved universiteter og høgskoler, men å avvikle bistillingene tror vi ikke at har noe for seg. Det er viktig å heller sette inn støtet der det virkelig betyr noe, for eksempel når det gjelder forskere på eksternt finansierte prosjekter og ansatte i åremål i kunstutdanningene, sier hun.

Foreslår små, faste stillinger i stedet

Adgangen til å ansette vitenskapelig ansatte i toerstillinger er gitt gjennom § 6-6 i universitets- og høyskoleloven. Denne paragrafen forslår regjeringen nå å fjerne i den nye loven.

I forslaget til lovendringer vises det til at regjeringen har som mål å stramme inn regelverket for bruk av midlertidige stillinger. Derfor foreslås flere regelendringer, blant annet å fjerne særregelen som gir adgang til å ansette i bistillinger, eller toerstillinger som de vanligvis kalles.

I drøftingen av forslaget peker regjeringen på at bistillingskategorien er uklart definert og kan skape utfordringer for ansattes rettigheter blant annet ved sykdom, permisjoner, pensjon, omorganiseringer. Videre at det er problemer med rapportering siden stillingen er uklart definert.

Som erstatning for dagens bistillinger foreslås det at man kan ha små faste deltidsstillinger, der stillingene må lyses ut og en ordinær ansettelsesprosess vil gjelde.

«Fungerer veldig godt»

Professor Tony Burner ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har en professor II-stilling ved Universitetet i Stavanger og har tidligere hatt tilsvarende stilling ved OsloMet.

Han er overrasket over å høre at regjeringen foreslår å avvikle toerstillingene og mener ordningen fungerer veldig godt.

— Den viktigste fordelen med toerstillingene er at man kan hente inn spisskompetanse på områdene der man trenger det uten utlysning. Selv har jeg spisskompetanse på utdanning av ph.d.-veiledere, som er noe jeg har jobbet med på USN i mange år. Nå får jeg bidratt med min kompetanse ved Universitetet i Stavanger (UiS), og det er bra både for meg og for UiS, sier Burner.

Han påpeker at toerstillingene bidrar til internasjonalisering, fordi man også kan hente inn spisskompetanse fra utenlandske akademikere. Dessuten at de bidrar til å styrke institusjonens nettverk nasjonalt og internasjonalt på en fleksibel måte.

Tony Burner

— Det handler om å utnytte folks kompetanse best mulig, og det bidrar toerstillingene til, sier han.

Har du opplevd noen problemer rundt disse arbeidsforholdene, slik departementet påpeker?

— Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har bare opplevd fordeler, blant annet så er det fint å delta i et annet arbeidsmiljø og se hvordan ting fungerer der og skape nye nettverk. I tillegg får man jo en bi-inntekt som kan være kjærkommen, sier han.

Burner mener at man heller burde vurdere å utvide ordningen enn å avvikle den.

— Jeg synes at man burde åpne for mer enn 20 prosents stilling for de som har kapasitet til det, sier han.

Vil fortsette med små stillingsbrøker

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde sier at fagmiljøene ved høgskolen har veldig stor nytte av ordningen med professor II og andre bistillinger. De har spesielt tatt disse stillingene i bruk når de skal utvikle nye studieprogrammer, forteller han.

Steinar Kristoffersen, rektor Høgskolen i Molde.

— Men vi tror ikke dette endringsforslaget kommer til å få veldig stor betydning for oss, i og med at vi kan ansette i små deltidsstillinger gjennom ordinære ansettelsesprosesser, sier han.

Også rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole tror at de kommer til å fortsette å knytte til seg ansatte i små stillingsbrøker, selv om særregelen om bistillinger oppheves og disse stillingene må lyses ut og det blir en ordinær, fast ansettelse.

Ikke vært debattert

Fra universitetenes og høgskolenes interesseorganisasjon, UHR, får Khrono opplyst at de foreløpig ikke har noe å melde om forslaget om å avvikle toerstillingene.

— Temaet har ikke vært debattert. Vi kommer sterkere tilbake i høringen, skriver generalsekretær Nina Sandberg i en e-post.

Powered by Labrador CMS