FORSKNINGSSKIKK VED LINKÖPINGS UNIVERSITET

Rektor svarer: — Dette er en grunnløs påstand

Rektor Jan-Ingvar Jönsson ved Linköpings universitet er helt overbevist om at forskere og samfunnet er trygge på at universitetet verner om den akademiske og hvert enkelt forskers frihet.

Rektor ved Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, mener universitetet har en juridisk forpliktelse til å granske om forskerne har fulgt god forskningsskikk i sitt arbeid med BRÅ-rapporten.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono har i dag fortalt historien til universitetslektor ved Linköpings universitet, Stefan Holgersson, rabalderet i svensk presse og universitetets håndtering, etter at han og hans kollegaer publiserte en forskningsrapport om det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Rektor ved Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blitt forelagt påstandene i saken. For å eliminere tvil rundt oversettelse har vi gjengitt svarene på svensk og i sin helhet, slik Jönsson valgte å sende de via e-post til Khrono.

Slik svarer Jönsson på Khronos spørsmål:

— Holgersson hevder at det skjedde politisk innblanding som førte til at ledelsen ved universitetet valgte å agere på den måten de gjorde, etter at forskningsrapporten «Går det att lita på BRÅ?» ble publisert senhøsten 2019. Han sier han har prøvd å få ut e-poster om det som har foregått i kulissene, men ikke lyktes, og lurer på om universitetsdirektør og styreleders bånd til Sosialdemokraterna kan ha noe med saken å gjøre. Hva er deres kommentar til dette?

— Linköpings universitet värnar forskningens frihet och vi har aldrig varit utsatta för politiska påtryckningar om att dra tillbaka någon forskningsrapport. Detta är ett helt och hållet grundlöst påstående. Den frihet som forskare i Sverige har är omfattande och principerna för forskningens genomförande är skyddade i lag. I en tid där forskningsresultat ifrågasätts alltmer och ersätts med synteser av nyhetsrubriker, är det avgörande att forskning genomförs med beaktande av det som främjar vetenskaplig kvalitet och säkerställer möjlighet till insyn, svarer Jönsson.

— Holgersson får ikke fri fra jobben i forbindelse med fødsel, Ossian Grahn får ikke forlenget kontrakt og Malin Wieslander er fortsatt sykmeldt etter alt som har skjedd. Hva er årsaken til dette?

— Vi kommenterar inte enskilda eventuellas sjukskrivningar eller personliga tjänsteärenden. Men självklart har våra medarbetare rätt till sin lagstadgade föräldraledighet och ledighet i samband med barns födsel. OG:s tjänst avslutades genom att han blev varslad i och med att hans tidsbegränsade anställning upphörde. Det var alla parter väl medvetna om. En tidsbegränsad anställning går inte attf förlänga per automatik. I det aktuella fallet fanns mycket oklarheter om den framtida verksamheten och i det läget gjorde arbetsgivaren dvs prefekten på institutionen bedömningen att det behövdes diskuteras fram en långsiktig lösning. Utifrån brist på långsiktighet i forskningsprojektet och avsaknad av en plan för evt. annan anställning togs beslut att inte förlänga anställningen. Enligt LiU:s rutiner gick därför arbetsgivaren ut med varsel om att den tidsbegränsade anställningen skulle upphöra.

— Universitetet velger også å initiere en granskning om forskerne har fulgt god forskningsskikk, til tross for at forskningen er gjort utenfor rammen av universitetet. Hvorfor gjør man det?

— I december 2019 kom en begäran om utlämnade av allmänna handlingar som avsåg material tillhörande Brå-rapporten. Därpå följde flera begäran om utlämnanden som avsåg e-post, vilket forskarna fick hjälp med. Med dessa ärenden följer krav på skyndsam hantering, vilket naturligtvis ställer krav på enskilda medarbetare. Att göra rätt är inte alltid bekvämt. Skyndsamhetskravet följer av grundlag, och offentlighetsprincipen är till för att allmänheten, media och andra forskare ska kunna ta del av det som görs på en statlig myndighet. En princip som brukar hållas högt i samhällsdebatten. Det framkom även oklarheter kring upplägg av projektet, vilket ligger inom universitetets ansvar att tillsammans med författarna reda ut. Det behövdes klargöras på vilket sätt projektet förhöll sig till universitetets verksamhet. Frågorna var länkade till universitetets ansvar som forskningshuvudman och myndighet, men berörde intestudiens ämnesområde, metodval, eller slutsatser som forskarna självständigt hanterar.

— Holgersson har anmeldt universitetet for inhabilitet i granskningen. Han mener det hele kjennes rettsusikkert, da de ikke har mulighet til å anke saken videre. Hva er deres kommentar til det?

— Det åligger universitetet enligt såväl högskolelag som högskoleförordning att utreda omständigheterna kring sådana situationer och ta fram en bedömning av det inträffade. Om vi inte utreder sådana potentiella avvikelser från god forskningssed som vi fått i uppdrag att bevaka skulle vi med rätta kunna kritiseras för att sopa problem under mattan. Universitetet har därför en rättslig skyldighet att utreda de aktuella omständigheterna och det är en väl etablerad ordning att dessa ärenden utreds och att beslut bereds enligt de riktlinjer som universitetet har beslutat. Det är dock viktigt att understryka att initierandet av en utredning inte på något sätt innebär att någon har gjort fel. Utredningens uppgift är att utreda om det finns någon sådan annan avvikelse från god forskningssed som universitetet ansvarar för. Det är ett rimligt sätt att hantera situationer som vid en första anblick är svårbedömda. I det här fallet har forskningen organiserats på ett sätt som är ovanligt genom att del av forskningen enligt forskarna ska ha utförts inom ramen för forskares bisyssla och en del inom ramen för anställning vid universitetet och också genom att forskningsunderlaget inte förvaras vid lärosätet utan i en forskares bisyssloföretag, det handlar också om att tillämpa nya oprövade författningar som började gälla vid årsskiftet. Kommittén kan bara kritisera eventuella avvikelser.

— Holgersson hevder at granskerne aldri har spurt om forskningsmateriale, ei heller stilt han noen spørsmål om studien i løpet av hele dette året hvor granskningen har pågått. Holgersson mener derfor at granskningen ble initiert bare for å ødelegge og svartmale forskerne. Hva er deres kommentar til det?

— Se svar ovan.

— Holgersson er redd for at hele denne saken vil føre til at forskere i fremtiden ikke vil tørre å forske eller skrive om politisk sensitive spørsmål. Hva tenker dere om det?

— Detta är ett ogrundat påstående. Jag är helt övertygad om att forskare verksamma på Linköpings universitetet och aktörer i det omkringliggande samhället känner sig trygga i att vi värnar såväl den akademiska som den enskilda forskarens frihet. Vårt universitet har inte, och kommer inte heller att göra något ställningstagande till rapportens innehåll. Den är publicerad vid LiU och har aldrig vart föremål för en diskussion om att stoppas. Universitetet har heller inte ställt orimliga krav på arbetsinsatser. Forskarna har haft tillgång till råd och stöd av högt kvalificerade tjänstepersoner som har hanterat situationen korrekt. När kontroversiella resultat väcker känslor som hotar forskningens frihet har forskaren rätt till uppbackning. Men naturligtvis har forskaren ett eget ansvar och kan inte frånsäga sig detta. Forskningens frihet byggs via ansvarstagande, transparens och respekt för regelverket. Den berättigade friheten följs av ett uppfordrande ansvar för universitetet och forskaren - en kombination som utgör förutsättning för forskning av hög kvalitet samt för lärosätenas roll som självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället.

Khrono har også stilt spørsmål ved hvorfor Holgerssons forskerprofil på universitetets nettsider ble slettet like etter at BRÅ-rapporten ble publisert, men har så langt ikke fått svar på spørsmålet.

Powered by Labrador CMS