nesna-saken

Rektorer protesterer mot styring fra Kongens bord

Rektorene ved universiteter og høgskoler reagerer skarpt på bruken av kongelig resolusjon som et styringsgrep i Nesna-saken. Kommer ikke til å bli vanlig praksis, ifølge Senterpartiet.

Rektorene ved universiteter og høgskoler vil ha seg frabedt instrukser fra oven som overprøver vedtak som ligger inn under styrenes fullmakter. Her fra en tidligere UHR-konferanse, siden årets konferanse 7. desember var digital.
Publisert Oppdatert

I et brev til Kunnskapsdepartementet kritiserer styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) at regjeringen tar i bruk kongelig resolusjon for å hjemle kravet om at Nord universitet skal opprette lærer- og barnehagelærerutdanning på Nesna, i strid med tidligere styrevedtak.

Brevet sendes etter at alle rektorene anmodet om det på et rektormøte etter UHR-konferansen 7. desember.

I brevet viser UHR til regjeringens pressemelding 1. desember i år, der det går fram at opprettelse av lærer- og barnehagelærerutdanning i regi av Nord universitet på Campus Nesna, skal hjemles i kongelig resolusjon, bestemt av Kongen i statsråd.

Fakta

Kongelig resolusjon

  • Kongelig resolusjon er betegnelse på et vedtak fattet av Kongen i statsråd.
  • Kongelige resolusjoner fattes i statsrådsmøter, normalt hver fredag klokken 11.00 i Statsrådssalen på Det kongelige slott i Oslo.
  • Formelt er kongelige resolusjoner Kongens egne, men reelt er de imidlertid regjeringens, eller den enkelte statsråds.
  • I henhold til Grunnloven § 28 er det saker av spesiell viktighet som skal besluttes ved kongelig resolusjon, eksempelvis utnevnelser til statlige embeter og benådninger.
  • I praksis blir alle vedtak som fattes i statsrådet omtalt som kongelige resolusjoner, deriblant nye lover, fremlegging av Stortingsmeldinger, forvaltningsklager, oppnevninger av statlige råd og utvalg.

Kilde: snl.no

UHR poengterer at denne typen overordnet instruks fra eier til styre, bryter med velbegrunnede, etablerte styringsprinsipp i sektoren.

«Tilsidesetting av styrenes beslutninger og anbefalinger kan innebære en svekking av styrenes autoritet og legitimitet, og mindre strategisk handlingsrom for institusjonenes måloppnåelse», skriver UHR i brevet.

Sunniva Whittaker har med seg alle landets rektorer på at regjeringen bryter med etablerte styringsprinsipper i UH-sektoren Her er hun i samtale med statsråd Ola Borten Moe tidligere i år.

UHR-leder: Undergraver styringsprinsippet

Styreleder i UHR, Sunniva Whittaker, understreker at det er en samlet sektor som står bak kritikken av det de påpeker er et brudd med velbegrunnede, etablerte styringsprinsipper i sektoren.

— Vi stiller ikke spørsmål ved bruken av kongelig resolusjon i sin alminnelighet, men her er det snakk om en instruks som overprøver vedtak som ligger innunder universitetsstyrets fullmakter. Det undergraver dermed det etablerte styringsprinsippet, sier Whittaker.

Frykter dere at dere kan bli overstyrt på denne måten i andre saker også?

— Regjeringen har signalisert at den vil utrede lovfesting av at beslutninger om nedleggelse av studiesteder og avvikling av visse profesjonsfag skal avgjøres politisk, heller enn av institusjonsstyret. I så fall kan det etableres en slik praksis i andre saker også, og det fraråder vi. Vi mener at ansvarsdelingen i dagens styringssystem fungerer godt og en slik lovendring ville dessuten bryte med tillitsstyringen som regjeringen tar til orde for, sier Whittaker.

Sp: Dette er en spesiell sak

Marit Knutsdatter Strand (Sp) sier at Nesna-saken er svært spesiell og at det er derfor kongelig resolusjon er tatt i bruk som styringsgrep.

— Fra regjeringens side er det viktig å ha en dialog med universitets- og høgskolesektoren og andre aktører som er involvert i denne saken. Årsaken til at kongelig resolusjon blir brukt som virkemiddel er at vi vil sikre Nesnas framtid, sier hun.

Marit Knutsdatter Strand, (Sp) sier at UHR ikke trenger å være redd for at kongelig resolusjoner skal bli vanlig i styringen av universiteter og høgskoler.

Hun sier at sektoren ikke trenger å frykte at kongelig resolusjon skal bli et alminnelig virkemiddel.

— Det krever en spesiell situasjon, og det er tilfellet her. Dette kommer ikke til å bli noen vanlig praksis framover. Vi legger vekt på å ha en god og konstruktiv styringsdialog med sektoren, sier hun.

Regjeringen har varslet at den vil utrede om det skal lovfestes om beslutninger om nedleggelse av studiesteder og avvikling av visse profesjonsfag skal avgjøres politisk, noe UHR fraråder i brevet.

— Vi er opptatt av å få til en helhet i den nye universitets- og høgskoleloven, og det arbeidet er vi allerede i gang med. Struktur blir da en del av dette arbeidet, sier Knutsdatter Strand.

Powered by Labrador CMS