Svein Stølen stiller som kandidat i rektorvalget på Universitetet i Oslo. Foto: Ketil Blom
Svein Stølen stiller som kandidat i rektorvalget på Universitetet i Oslo. Foto: Ketil Blom

Klar for valgkamp

Svein Stølen, prodekan for forskning på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, stiller som rektorkandidat på Universitetet i Oslo. Her er blogginnlegget der han skriver om teamet sitt og hvorfor han stiller.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Innlegget er først publisert på Svein Stølens blogg.)

Uniforum har nå lansert mitt rektorkandidatur. Jeg har brukt tid på å sette sammen et godt team med flinke folk med komplementær kompetanse og interesser. Formelt velges rektor og prorektor, men det har vært viktig for meg å finne kandidater til et komplett rektorat som sammen kan speile mye av den store faglige bredden UiO representerer, som kan jobbe godt sammen, som kjenner universitetet fra innsiden og som vet hvordan vi som universitet fungerer på sitt beste, både eksternt og internt. Og jeg er strålende fornøyd med teamet.

Det er et engasjert team med sterk kompetanse. Det er viktig. Vi kommer ikke til å være enige om alt, men vi snakker allerede godt sammen og vi kommer til å kommunisere godt internt og eksternt, og deretter - ikke minst - evne å handle. Teamet kommer jeg tilbake til. 

Motivasjonen

Først og fremst er motivasjonen et sterkt engasjementet for UiO. UiO er et internasjonalt sterkt forskningsuniversitet, og en svært viktig utdanningsinstitusjon. Vi vet at kunnskap er fremtiden, og at UiO er Norges viktigste kunnskapsleverandør.

Dersom vi ikke er aktive og fremoverlente vil vi tape terreng. Vi må være i kontinuerlig faglig utvikling, vi må fornye oss, og ikke minst utnytte ressursene vi har til rådighet klokt.

Svein Stølen

Samtidig vet vi at vi er i en tøff global konkurransesituasjon. Vi har som mål å styrke vår posisjon internasjonalt, samtidig er det mange universiteter som ytrer samme vilje, og dermed legges lista bare høyere og høyere. Dersom vi ikke er aktive og fremoverlente vil vi tape terreng. Vi må være i kontinuerlig faglig utvikling, vi må fornye oss, og ikke minst utnytte ressursene vi har til rådighet klokt.

Dette er viktig også i en nasjonal kontekst. Kampen hardner til også nasjonalt. Vi har en heterogen universitetssektor hvor ulike institusjoner har og bør ha ulike profiler.

Et sterkt forskningsintensivt breddeuniversitet

UiO må velge sin profil og vi må ikke minst utnytte vår bredde og å dyrke vår rolle som et sterkt forskningsintensivt breddeuniversitet. Vi vet at den kompetansen, og den kvaliteten vi har fordelt over 8 ulike fakulteter, museene og de øvrige enhetene gjør oss til det faglig sterkeste universitetet i Norge i dag, men vi må ikke bli selvtilfredse. Ikke minst må vi utnytte kvaliteten i bredden ved å samhandle, ved å kommunisere godt på tvers internt i organisasjonen og ut av organisasjonen, og ved å lære av hverandre. Mange problemstillinger i forskningsfronten, mange av samfunnsutfordringene krever sammensatt kompetanse - flerfaglighet, tverrfaglighet. Sterk tverrfaglighet må baseres på sterk disiplinkunnskap - her har UiO et sterkt fortrinn. Dette må vi utnytte godt.

Dessuten er det helt sentralt å innse at hvor de neste banebrytende og helt nye tankene og ideene kommer, ikke kan planlegges - så vi må jobbe i bredden for å lage en beredskap som setter oss i stand til å håndtere det uventede, og for å fremelske nye spissmiljøer. Det blir for enkelt å fokusere ensidig på de som er aller mest fremragende i dag. Vi kan verken planlegge eller ensrette oss til gjennombrudd. Men vi kan bygge en kultur for kvalitet, og prioritere kvalitet. Dette gjelder i forskning, men også i hele universitetets aktivitet.

Vi vil videre være opptatt av å bruke kunnskap om vår egen institusjon og vår egen sektor for å trekke opplinjene for UiO fremover. Det er viktig for en bedre forståelse av de spesifikke rammebetingelsene vi har, men vi skal også ha et videre blikk og se hvordan andre forskningsintensive universiteter i Europa forholder seg til sine rammbetingelser nasjonalt og internasjonalt.

De menneskelige ressurser

Universitetet er i sum et mangfold av kunnskapsrike ansatte med sterkt engasjement og faglig stolthet og integritet. Det gjelder både de vitenskapelig ansatte og de administrativt og teknisk ansatte og mange av studentene våre. Det å kunne bidra til å videreutvikle det kollektive i institusjonen basert på alle disse sterke enkeltmenneskene er en viktig motivasjon. 

Teamet

Teamet vårt er sterkt. Jeg er veldig glad for at Gro Bjørnerud Mo vil teame opp med meg. Prorektorkandidat med ansvar utdanning og læringsmiljø. Gro er professor i fransk litteratur og har dessuten betydelig erfaring som leder ved HF og et spesielt sterkt engasjement for utdanning, med åtte år som studiedekan på HF bak seg.

Gro og jeg er deretter svært fornøyde med å bli komplettert av Per Morten Sandset og Åse Gornitzka. Per Morten er professor ved institutt for klinisk medisin og i dag også Direktør for forskning, innovasjon og utdanning i HelseSørØst. Ved en eventuell valgseier, så vil Per Morten gå over i full stilling ved UiO og får ansvar for forskning og innovasjon. Når det er sagt, så vil teamet, til tross for at rektoratets medlemmer vil ha ulike roller og ansvarsområder, være sammen om helheten, og ansvarsområdene er sterkt overlappende. Per Mortens bakgrunn gjør ham svært kvalifisert i en periode hvor livsvitenskap inkludert nybygget og samspillet med Oslo Universitetssykehus blir viktig. Samtidig må Per Morten og teamet totalt ivareta forskning i bredden av hele institusjonen.

Åse Gornitzka vil være viktig i denne dimensjonen, men også i forhold til vårt samspill eksternt mer generelt. Åse som er professor i statsvitenskap får tittel viserektor for forskning og internasjonalisering. Hun har stor kompetanse på kunnskap- og utdanningspolitikk og -organisasjoner ikke minst i et Europeisk perspektiv. Denne kompetansen skal vi utnytte bredt i vårt team. Internasjonalisering og nasjonalt samarbeid innen både forskning og utdanning er oppgaver som vil gis betydelig oppmerksomhet, og hvor Åse vil ha hovedrollen.

Sammen vil vi dekke også formidling, som jo er et tema som står mitt eget hjerte nær. 

Studentene er fremtiden

Alle i dette teamet brenner for undervisning! UiO har et fantastisk bredt og godt studietilbud, mange veldig gode og høyt kvalifiserte undervisere og studenter. 

Vi mener vi gjennom godt samarbeid kan få mer ut av dette mangfoldet. Det er grunnen til at vi vil legge ansvaret for hele utdanningsvirksomheten ved UiO til Gro som prorektor og at jeg selv vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle studietilbudet. 

Gro går inn i denne valgkampen med et brennende engasjement for alt som har med studier å gjøre. Vår erfaring er at det er mange på UiO som er opptatt av å gi god undervisning og som er svært engasjert i spørsmål knyttet til undervisning.

Gro har jobbet i mange år med satsninger på tvers av UiO og med tverrfaglighet og internasjonalisering av studier, og er overbevist om at mer kan og bør gjøres for å utnytte den kunnskapen og det engasjementet som allerede finnes:

Vi har mye å lære av hverandre! Mye kan utrettes ved å arbeide bedre sammen. Det er nødvendig at vi får til dette. Dagens og framtidens arbeidsliv, både innenfor og utenfor akademia, ser etter kandidater som har høy fagkompetanse og som kan jobbe sammen og på tvers, som reiser ut og blir der, eller som kommer tilbake. Vi skal vite at de ser UiO fra sin beste side.

Vi vil jobbe mer på tvers av fakulteter og fag, vi vil kople nivåene tettere sammen, lære mer hverandre. Vi vil kort og godt sette utdanning mye tydeligere på UiOs dagsorden. Studenten er framtiden i all kunnskapsutvikling. De er ikke bare neste generasjons forskere, de representerer også framtiden for UiO og for samfunnet i stort. Vi vil arbeide for at UiO får landets mest fornøyde studenter. Og at langt flere av UiOs studenter skal være svært fornøyd med den utdanningen de får hos oss. 

Vi er glade for at universitetsstyret på sitt siste møte vedtok at UiO nå skal ha en viserektor for utdanning. Vi er mange som har arbeidet for at ansvaret for studier blir tydeliggjort. I vårt team vil ansvaret for studier og utdanning legges til prorektor. På den måten vil vi markere at vi ønsker å styrke innsatsen på UiO for hele dette området. 

Styrke relasjonene til og øke samhandling med eksterne aktører

Samspillet med samfunnet rundt UiO er svært viktig, kanskje viktigere enn noen sinne. Kompetansen, perspektivene, spørsmålene som finnes eller målbæres i samfunnet er, og må være, sentrale også for institusjonens egen tenking og videre utvikling. Samspillet er ikke minst viktig for at vår kunnskap blir tatt i bruk. Denne delen av samfunnsoppdraget skal også dekkes, og om vi lykkes godt kan vi bli betydelig bedre.

Konkret må vi utvikle faglige synergier med andre regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Regionalt og nasjonalt er samspillet med OUS og arbeidet med Livsvitenskapsatsingen inkludert Livsvitenskapsbygget en dimensjon. Men vi har andre viktige grenseflater feks mot HiOA, og mot NMBU som bør utvikles, og tilsvarende mot etablert og nytt næringsliv, og mot kommunal og offentlig sektor, mot skolen Denne vekselvirkningen er et sentralt element i vårt samfunnsoppdrag. Vår innovasjonsevne, hvor vi må bruke et bredt innovasjonsbegrep og ikke et instrumentelt innovasjonsbegrep, er i ikke ubetydelig grad knyttet opp mot denne typen vekselvirking ut av organisasjonen. Det er på denne måten vår kunnskap og våre tanker utnyttes - og da ikke minst gjennom kandidatene vi utvikler.

Vi vil også vie internasjonaliaering av UiO spesiell oppmerksomhet - de internasjonale forbindelseslinjene i UiOs forskning og utdanning er en av universitetets grunnpillarer. Det er en pillar vi må røkte og videreutvikle.

Søkekomiteen

Vi er i dialog med søkekomiteen, og vil forholde oss til søkekomiteen frem mot offentliggjøring av vår universitetspolitiske plattform. 

Veien videre

I tiden som kommer vil spesielt jeg benytte mye tid til å bli enda bedre kjent med bredden av organisasjonen. Jeg har allerede invitert meg til samtaler med flere enkeltpersoner ved ulike institutter og enheter for å høre hvilke utfordringer de står overfor. Dette er viktig kunnskap i arbeidet med å ferdigstille plattformen vi går til valg på.

Valgkamp

Deretter gleder vi oss til valgkamp. Diskusjonen om hvordan UiO skal utvikles videre som forsknings- og utdanningsinstitusjon er viktig - og slike diskusjoner er vel nettopp styrken i lederrekruttering basert på valg. Det må vi som institusjon utnytte godt. Vi vil jobbe for et universitetsdemokrati hvor politikk utvikles i en universitetskultur preget av åpenhet og gjensidig respekt for ulike perspektiver og ideer. Dette bør prege også valgkampen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS