Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice (t.v.), tar bort krav om masterutdanning for toppdirektør ved høgskolen. Fungerende toppdirektør for organisasjons- og virksomhetsstyring, Tore Hansen, (t.v.).
Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice (t.v.), tar bort krav om masterutdanning for toppdirektør ved høgskolen. Fungerende toppdirektør for organisasjons- og virksomhetsstyring, Tore Hansen, (t.v.).

Rice senker kompetansekrav og lyser ut toppstilling på nytt

Høgskolen i Oslo og Akershus lyser ut stillingen som toppdirektør på nytt. Nå uten krav til utdanning på masternivå. Fagforeningene protesterer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I desember skulle Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med styreleder Trine Syvertsen og rektor Curt Rice i spissen ansette ny toppdirektør på høgskolen, i stillingen som organisasjons- og virksomhetsdirektør (ORV).

Men da styret skulle behandle saken, ble det oppdaget utfordringer med kompetansekravene i forhold til en av de mest aktuelle søkerne, nemlig konstituert ORV-direktør Tore Hansen. I utlysningen sto var kravet: «høyere utdanning, minst på masternivå». Hansen har ikke master. 

Les også: 

Ny utlysning

Nå er stillingen lyst ut på nytt, med søknadsfrist 5.februar og denne gangen er masterkravet fjernet og erstattet med krav om kun «høyere utdanning».

Saken ble behandlet på et IDF (informasjons-, drøftings- og forhandlings)-møte på Høgskolen i Oslo og Akershus sist uke, og rektor Curt Rice var selv til stede og presenterte saken for fagforeningene.

Et samstemt IDF-møte ba imidlertid at rektor skulle beholde den opprinnelige utlysningsteksten, men dagen etter drøftingsmøtet med fagforeningene ble stillingen likevel lyst ut med lavere kompetansekrav enn man opprinnelig hadde krevd.

Se også: Her er den nye utlysningen

Når man lemper på kompetanse-kravene på toppen på denne måten, blir det jo vanskelige å stille høye krav nedover i
organisasjonen.

Erik Dahlgren

Det viktigste er å få godt kvalifiserte søkere, og styret vil selvsagt stå fritt til å tilsette den best kvalifiserte.

Trine Syvertsen

Gitt de uklarhetene som har oppstått, mener jeg at den beste måten å oppklare saken på er gjennom en ny utlysning.

Curt Rice

...vi håper man legger opp til en grundig prosess når man nå får et annet tilfang av søkere, og ikke bare én bestemt.

Anders Lyng

— Synd at Rice ikke hører på våre råd

Erik Dahlgren er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han satt sammen med med de andre fagforeningsledere på IDF-møtet og diskutere ansettelsessaken med rektor Curt Rice i forrige uke.

IDF var samstemte i sin anbefaling til rektor: Du må lyse ut stillingen med opprinnelig utlysningstekst.

— Når rektor nå har valgt å ikke høre på vår sterke anbefaling, må vi jo bare ta det til etterretning, sier Dahlgren, og legger til:

— Når man lemper på kompetansekravene på toppen på denne måten, blir det jo vanskelige å stille høye krav nedover i organisasjonen.

Dahlgren synes det er et dårlig signal til omgivelsene fra en høgskole som ønsker å bli universitet å på denne måten sette ned sine egne krav til kompetanse for høgskolens viktigste direktørstilling.

— Det står vel «Tore Hansen» på denne utlysningen?

— Ja, rektor var rimelig klar på dette punktet på vårt møte, svarer tillitsvalgt Dahlgren i Forskerforbundet. 

43 søkte jobben i november

Organisasjons- og virksomhetsdirektør er en av Rice’ nærmeste medarbeidere og sitter i rektorens ledergruppe.

Tidligere kommunikasjonssjef på Høgskolen i Oslo og Akershus, Tore Hansen, har fungert i stillingen siden februar i år. Stillingen er sidestilt med direktør for digitalisering og infrastruktur, Asbjørn Seim, som tiltrådte i fjor høst.

Søknadsfristen gikk ut 1. november og det var 23 menn og 20 kvinner som søkte. Tre av søkerne var interne; studiedirektør Marianne Brattland, tidligere kommunikasjonssjef Tore Hansen og HR-direktør Geir Haugstveit.

Se også: Hele søkerlisten ser du her 

Tone Irene Sandahl  ble ansatt i denne stillingen i februar i år, men døde av kreft før hun fikk tiltrådt. Den ble derfor lyst ut på nytt.

— Uproblematisk å ta hensyn til fungerende sin profil

Vi har kommunisert med rektor Curt Rice om den nye utlysningen og endring av kompetansekrav. Han har svart skriftlig på Khrono sine spørsmål.

— Det var 43 søkere til stillingen som ORV-direktør etter siste utlysning, var ingen av dem kvalifiserte etter den opprinnelige utlysningsteksten som krevde masterutdanning? 

— Styret har bedt meg løse en utfordring med tolkninger av de formelle kravene i den siste utlysningen. Stillingsutlysningen krevde ikke bare en utdanning på masternivå, men også en rekke andre kompetanser som er helt vesentlig for å finne den riktige personen, f.eks. erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, kompetanse innen de gjeldende områder, osv, skriver Rice og legger til:

— Gitt de uklarhetene som har oppstått, mener jeg at den beste måten å oppklare saken på er gjennom en ny utlysning.

— Tore Hansen er konstituert i stillingen, han har ikke masterutdanning ennå. Er denne utlysningen nå spesialsydd til Hansen? 

— Jeg ønsker ikke å kommentere dette konkrete spørsmålet. Men på prinsipielt nivå mener vår styreleder Trine Syvertsen at det er uproblematisk å ta hensyn til profilen til en som fungerer godt i stillingen og lyse ut uten at vedkommende blir ekskludert på formelt grunnlag. Jeg er enig i hennes vurdering på dette punktet, og det er dessuten tradisjon for slik tenkning ved HiOA, f.eks. da det ble bestemt at det ikke var krav om doktorgrad for å være dekan, noe som jeg har stor forståelse for utfra en helt konkret situasjon som jeg finner sammenlignbar, skriver Rice.

Styreleder kommenterer

Siden rektor henviser til styreleder på dette punktet har vi bedt Syvertsen om en kommentar konkret knyttet til denne beskrivelsen. Hun skriver til Khrono:

— Det er rektor som fastsetter utlysningsteksten til stillingen. Det er riktig at jeg på prinsipielt grunnlag har gitt uttrykk for det synspunktet som refereres, men dette er bare ett av mange momenter som må inngå i en helhetsvurdering. Det viktigste er å få godt kvalifiserte søkere, og styret vil selvsagt stå fritt til å tilsette den best kvalifiserte, skriver Syvertsen og legger til:

— Jeg har ingen øvrige kommentarer, styret vil først få saken til behandling etter at det er gjennomført en ny søknadsrunde.

Ikke bekymret for lave kompetansekrav

Khrono stilte videre følgende spørsmål til rektor Curt Rice:

— Høye kompetansekrav gjelder i en rekke andre stillinger ved HiOA (f.eks doktorgrad og førstekompetanse i vitenskapelige stillinger) - hvorfor er det ikke like viktig med høye kompetansekrav til en av de to øverste direktørstillingene ved HiOA? 

— Det er viktig med høye kompetansekrav i alle stillinger ved HiOA, og det er jeg opptatt av. Men jeg klarer å se at det er nyanser som gjelder f.eks. i noen tilsettinger av vitenskapelige ansatte og i noen tilsettinger i andre lederstillinger.

— Vil lavere kompetansekrav nå også kunne gjelde i andre lederstillinger ved høgskolen?

— Jeg forstår ikke dette spørsmålet. Lavere enn hva?

Dagens Næringsliv har i det siste omtalt en sak vedrørende tilsettingsprosess av direktør i Husbanken som har fått mye kritikk.  Der ble også utlysningsteksten endret underveis i prosessen. Ser du parallellen mellom den saken og ansettelse av organisasjons- og virksomhetsdierktør på HiOA?

— Jeg er ikke kjent med den saken og har ikke grunnlag for å sammenligne dem, svarer Rice

Har vært flere utlysninger

— I drøftingsmøte med fagforeningene ønsket fagforeningene at den opprinnelige utlysningsteksten skulle gjelde. Hvorfor følger du ikke rådene/synspunktene til fagforeningene? 

— Den opprinnelige utlysningstekst som jeg tok til fagforeningene kort tid etter at jeg begynte hadde ingen krav om en ferdig mastergrad, slik at jeg er litt usikker på hva du legger i begrepet «opprinnelige». Det er forsåvidt ikke riktig at fagforeningene snakker med én stemme i denne saken, men det er riktig at det var flere hos IDF som var opptatt av dette. Jeg setter stor pris på det rådet jeg har fått fra dem, hvilket jeg anser som både profesjonelt og i tråd med et felles ønske om å gjøre det beste for HiOA, og jeg har tatt det rådet med meg i en helhetsvurdering av saken, skriver Rice.

NTL også bekymret

Anders Lyng er hovedtillitsvalgt for NTL, LO-forbundet Norsk Tjenestmannslag, på HiOA. Vi spør ham hvorfor IDF er samstemte i sin motstand til at kompetansekrav med tanke på utdanning senkes i denne utlysningen.

— Vi har hele tiden ment at det er viktig at de som sitter så høyt oppe på høgskolen har høy utdanning. Da den først ble utlyst var det kun med høyere utdanning, så da ba vi om å få med mastergrad, svarer Lyng og fortsetter:

— Så skjedde det noe i innstillingen og styremøtet, men hva vet jeg ikke, sier han.

— Er det så viktig at en direktør har master?

— Det viktigste er at vi er en høgskole, en høyere utdanningsinstitusjon. Vi synes det er rart hvis de som er på nest høyeste nivå ikke har hovedfag/høyere utdanning, mener Lyng.

— Er det ikke viktigere å kjenne organisasjonen godt? En høgskole er jo en noe annerledes virksomhet enn andre bedrifter?

— Det er flere krav i utlysningen, inkludert kjennskap til sektoren, kunnskap om avtaleverket, men også dette med utdanning, sier Lyng og legger til:

— Vi vet ikke hva som skjedde i styremøtet og hvem som var innstilt, men vi håper man legger opp til en grundig prosess når man nå får et annet tilfang av søkere, og ikke bare én bestemt.

— Én bestemt?

— Det var én som tydeligvis ble innstilt til stillingen, og så ble saken trukket og utlyst på nytt. Jeg håper endringen er for å få et bedre tilfang av søkere, i motsetning til at det er for å få med én bestemt søker. Når stillingen skal lyses ut på nytt må prosessen gjennomføres på nytt med utgangspunkt i nye søkere, sier Lyng.

Bekymret for omdømmet

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Erik Dahlgren, er bekymret for HiOAs omdømme i forlengelse av denne saken.

— Hvordan opplever du denne tilsettingsprosessen?

— I tillegg til det rent faglige, er jeg bekymret for konsekvenser for omdømmet vårt. Det klinger ikke særlig godt når landets største høgskole lemper på sine egne faglige krav på denne måten. Vi hadde 43 søkere i første runde. Jeg har ikke sett CV-en til disse, men det ville forundre meg mye om ikke ganske mange av dem faktisk fylte de kompetansekravene som ble stilt ved første utlysning.

— Man har vel opplevd før at en utlysning er skreddersydd til én person?

— Det skjer, men jeg har aldri opplevd at utlysningen eller premissene for de faglige kravene deretter har blitt endret underveis slik det har blitt gjort her.

— Må en direktør nødvendigvis ha master for å være en god direktør?

— Jeg er ikke blant dem som vil underslå at praktisk erfaring kan oppveie for mye. Man kan lære mye i livets skole, som man nødvendigvis ikke får på skolebenken. Men dette kunne man ha løst i utlysningen ved å kreve masternivå, samtidig som man presiserte at særlig relevant praksis kunne kompensere for manglende oppfyllelse av dette kravet, understreker Dahlgren.

(Foto: Henriette Dæhli)

Hansen tar master på BI

Konstituert direktør for organisasjons- og virksomhetsstyring, Tore Hansen (bildet), opplyste til Khrono rett før jul at Høgskolen i Oslo og Akershus nå betaler ham for å ta en deltids masterutdanning i strategisk ledelse ved Handelshøyskolen BI

Hansen hadde opprinnelige sagt opp stillingen sin ved HiOA og skulle etter planen sluttet 1.august 2016 for å bli daglig leder for organisasjonen for landets kommunerevisorer. Men i juni trakk han tilbake oppsigelsen sin for å fortsette som direktør på HiOA. 

Hansen har cand mag- grad, satt sammen av et toårig studium i økonomi og administrasjon og et toårig studium i journalistikk. Begge fra det som i dag heter Nord universitet. Han har i flere år jobbet i pr-og informasjonsbransjen. Han drev blant annet sitt eget pr-byrå, Agendum, inntil det gikk konkurs i 2012. Da ble han hentet inn som kommunikasjonssjef ved Høgskolen i Oslo og Akershus av daværende kommunikasjonsdirektør Anne Christel Johnsgaard og har siden fungert i ulike lederstillinger, både som kommunikasjonsdirektør og direktør for organisasjons- og virksomhetsstyring. 

Les også: 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS