psykologi

Sakkyndige sier nei til psykologi i Agder

Universitetet i Agder får nei fra den sakkyndige komiteen som har vurdert universitetets søknad om et profesjonsstudium i psykologi.

Universitetet i Agder får tommel ned fra Nokuts sakkyndige komité på søknaden om å opprette en profesjonsutdanning i psykologi. Her er UiA-ledelsen sammen med statsråd Ola Borten Moe under årets studiestart.
Publisert Oppdatert

Både Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har søkt Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om å få opprette profesjonsutdanninger i psykologi.

Fakta

Gradsforskriften

  • Gradsforskriften regulerer hvilke grader og yrkesutdanninger som kan tildeles av ulike universiteter og høgskoler, hvilke institusjoner som kan gi særlige utdanninger som gir rett til beskyttet tittel, og normert studietid for utdanningene.
  • Gjennom styringsmeldingen kom det forslag som etterhvert ble vedtatt, om endring av gradsforskriften slik at flere kan søke om å tilby studier i psykologi, teologi og rettsvitenskap. Det er ikke gjort endringer for medisin.
  • Hensynet bak gradsforskriften er myndighetenes behov for en overordnet nasjonal styring med tilbudet av ulike utdanninger i ulike deler av landet.
  • Medisin, psykologi, teologi, master i rettsvitenskap, veterinær er eksempler på utdanninger som til nå bare har blitt tilbudt på utvalgte universiteter og høgskoler. Mens UiO kan tilby teologi, kan ikke UiB gjøre det, men UiB kan tilby medisin, men det kan ikke UiS.
  • Gradsforskriften ble myket opp i 2021 ,og det er åpnet opp for at flere kan søke om å utdanne psykologer og juss-studenter. Men medisinutdanning lettes det ikke på. Det er bare UiT, UiB, UiO og NTNU som skal få utdanne leger.

Et år etter at søknaden ble sendt inn har UiA nå fått den sakkyndige komiteens vurdering og her er konklusjonen: De sakkyndige mener at utdanningen ikke oppfyller kravene til akkreditering.

UiA har fått frist til 26. oktober med å komme med et tilsvar til rapporten.

— Vi vil jobbe med tilsvaret de neste ukene og mener at vi kan svare på mye av det komiteen skriver i rapporten, sier dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

UiS har ikke fått svar

Den samme sakkyndige komiteen har også vurdert Universitetet i Stavangers psykologisøknad. Her er sakkyndiges rapport ikke klar, men skal være rett om hjørnet.

Medlemmene av komiteen er professor Therése Skoog, Göteborgs universitet, førsteamanuensis Mona Bekkhus, Universitetet i Oslo, professor Lars Wichstrøm, NTNU og psykologistudent Ane Kvarenes Baann, UiT Norges arktiske universitet.

I dag er det kun Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet og NTNU som tilbyr profesjonsstudiet i psykologi.

Fikk tommel ned for juss også

Etter at gradsforskriften ble endret i fjor vår har det vært mulig for flere å søke om å få tilby profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap. Innen fristen 15. oktober i fjor hadde UiA og UiS søkt om å få tilby psykologi, mens de samme to pluss BI søkte om å få tilby master i rettsvitenskap.

1. juli fikk Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og BI beskjed fra den sakkyndige komiteen i Nokut om at de ikke oppfylte kravene for å starte topputdanning i juss, men noen formell beslutning er ennå ikke tatt. Etter det Khrono kjenner til vil det skje i forbindelse med Nokuts styremøte 26. oktober.

Ikke bredt nok fagmiljø i psykologi

Den sakkyndige komiteen skriver i rapporten at UiA har levert en søknad «der de viser en logisk oppbygging av studiet, med interessante valgfag og med læringsutbyttebeskrivelser som er godt i tråd med de nasjonale retningslinjene for profesjonsutdannelsen i psykologi».

Likevel er det arbeid som gjenstår, påpeker komiteen. En hovedutfordring er fagmiljøets kompetanse innen hele bredden av psykologifaget, påpekes det. Komiteen mener at kompetansen må styrkes for å kunne ha et bredt og stabilt nok fagmiljø med tilstrekkelig høy kompetanse til å bære et seksårig profesjonsstudium i psykologi.

Det er for få ansatte med både klinisk spesialistkompetanse og vitenskapelig kompetanse til å sikre et stabilt fagmiljø innen de ulike kliniske fagene, ifølge komiteen. Videre er det for lite kompetanse innen tre av fem basaldisiplinene; det gjelder biologisk-, utviklings- og personlighetspsykologi.

Videre sier komiteen at for noen av emnene er det veldig mange læringsutbytter som skal dekkes, noe den mener ikke virker realistisk å gjennomføre.

Komiteen peker også på uklarheten rundt praksis, spesielt hvilke pasientgrupper studentene skal ha praksis med, og sier at det er viktig å sikre at de har hatt praksis med bredden av alders- og målgrupper og psykologiske problemstillinger på ulike nivåer.

Kritikk av fagmiljø overrasker ikke

Anders Johan Wickstrøm Andersen ved UiA er ikke særlig overrasket over at komiteen mener at fagmiljøet ikke er bredt nok.

— Det er et nytt studium som skal etableres og det ville vært en svært stor kostnad for oss å ha et operativt fagmiljø for hele det seksårige utdanningsløpet klart fra dag én, sier han.

— Men vi skal gi et tilsvar der vi argumenterer for at vi vil få et tilstrekkelig bredt fagmiljø på plass, sier han.

Wichstrøm Andersen viser også til det store regionale behovet for psykologer i Agder. Det er lovpålagt for kommuner å tilby psykologtjenester, men kommunene sliter med å rekruttere psykologer og i Agder er det underdekning i forhold til resten av landet.

— Det kom ingen studieplasser til psykologistudiet i statsbudsjettet. Hvis Nokut likevel skulle godkjenne søknaden, når kan dere komme i gang?

— Hvis regjeringen forplikter seg til å gi oss studieplasser fra høsten 2024, kunne vi kanskje klare å komme i gang høsten 2023 ved hjelp av lokale krefter, sier UiA-dekanen.

Powered by Labrador CMS