Depositum

Samskipnader skylder studentene 63 millioner

Studentsamskipnadene frykter det vil gå utover tilbudet om alle krever forsinkelsesrenter. — Virker som de ikke vil at studentene skal be om pengene sine, sier studentleder.

Studenter som har bodd i Studentsamskipnaden i Oslo sine boliger, slik som dette gamle spinneriet i Nydalen, kan ha rett på forsinkelsesrente. Totalt skylder de åtte samskipnadene 63 millioner koner.
Publisert

Som Khrono har skrevet tidligere, har åtte studentsamskipnader hatt en ulovlig depositumspraksis når de har leid ut studentboliger. Det kommer til å koste dem dyrt.

Ikke bare betaler de tilbake depositumene til studentene, tilsvarende minst 160 millioner kroner. De er også nødt å betale forsinkelsesrenter. Og disse er betydelig høyere enn den vanlige renta. Men studentene må selv ta kontakt for å få pengene.

Totalt skylder studentsamskipnadene rundt 63 millioner kroner i forsinkelsesrenter til nåværende og tidligere leietakere, viser Khronos beregninger (se faktaboks).

Fakta

Slik har vi regnet

Samskipnadene rapporterer hvor mye de har stående i depositum for studentboliger i årsregnskapet.

Regnskapene for 2021 viser at de åtte samskipnadene omfattet av denne saken til sammen hadde drøye 245,8 millioner kroner i depositum stående på bok ved utgangen av 2021.

Tallet for 2020 er noe lavere. Vi har for enkelhets skyld antatt at beløpet for 2022 vil være omtrent tilsvarende mye høyere, og brukt 2021-tallene som et gjennomsnitt for den treårsperioden en kan fremme krav for. Foreldelsesfristen for krav om forsinkelsesrenter er nemlig tre år.

Dette tallet har vi lagt inn i regjeringens kalkulator for forsinkelsesrente, og satt perioden til å gjelde fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022, for å finne ut hvor mye samskipnadene skylder totalt.

Vil gå på bekostning av tilbudet

Ved Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) hadde de snaue 38,5 millioner stående i depositum ved utgangen av 2021. Ifølge Khronos beregninger skylder de i overkant av 9,85 millioner kroner i forsinkelsesrenter. Det utgjør rundt regnet fem prosent av samskipnadens årsresultat for 2021.

— Hvilke konsekvenser vil det ha hvis alle som har krav på forsinkelsesrenter leverer et krav?

— Det vil gå på bekostning av resultatet vårt, og vi må regne det inn i måten vi driver virksomheten på. Den store konsekvensen er at det går av de samme pengene som vi skal bruke til studentvelferd. Går vi med underskudd, må vi enten spise av egenkapitalen, kutte i velferdstilbudet eller øke prisene våre, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit.

Per Kristian Knutsen, som er administrerende direktør i Samskipnaden på Vestlandet, sier det er vanskelig å spekulere over konsekvenser.

— Dersom det skulle bli et høyt beløp, vil det selvsagt påvirke bedriften vår på en negativ måte, sier han.

Audhild Kvam er direktør for Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Norges arktiske studentsamskipnad skylder ifølge Khronos beregninger 4,7 millioner kroner i forsinkelsesrenter.

Kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo sier de jobber med å undersøke hvilke konsekvenser dette kan få for dem.

— Alle samskipnadens inntekter går til å drifte og utvikle vårt tjenestetilbud til det beste for studenten. Og en uforutsett utgift som forsinkelsesrenten, vil potensielt kunne påvirke dette, sier hun.

NSO: Ikke forståelse for argumentasjonen

Men den måten å argumentere på faller ikke i god jord hos Maika Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Hun har liten forståelse for samskipnadenes frykt for velferdskutt og høyere priser.

— Dette er jo ikke penger samskipnadene skulle fått i utgangspunktet. Så at de mener går utover den ordinære driften deres, har jeg ikke forståelse for. Med slike svar, virker det som om de ikke vil at studentene skal be om å få tilbake pengene sine. Det er bekymringsverdig, sier hun.

Maika Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon.

— Vi forventer fortsatt at de klarer å utbetale alle disse pengene, uten at det går på bekostning av det som er samskipnadenes oppgave, nemlig å levere gode velferdstjenester.

NSO mener forsinkelsesrentene burde vært utbetalt uoppfordret.

— Vi forventer selvfølgelig at alle disse pengene betales ut. Da har samskipnadene, slik vi ser det, to valg. De kan enten sende ut informasjon, som er lett tilgjengelig for alle studenter, hvor de faktisk forklarer hvordan man får tilbake pengene. Eller så kan de jo bare utbetale dem. Jeg vil jo mene at det siste kanskje er det enkleste, sier hun.

— Så du mener de bare bør betale dem ut, og ikke vente på at det kommer krav?

— Ja, jeg mener det bør være det enkleste for studentene og samskipnadene. Alternativt mener vi de har et ansvar for å gjøre det lettest mulig for studentene å be om disse pengene, ved å sende ut informasjon til alle deres studenter, sier hun.

Informasjon på vei ut

Bakgrunnen for saken er at førsteamanuensis Marius Storvik i høst fikk publisert en vitenskapelig artikkel der han hevdet at 8 av landets 16 samskipnader hadde en ulovlig depositumspraksis fordi de krevde at depositumet for studentboliger ble satt inn på en konto som samskipnadene selv kontrollerte. Loven sier at pengene skal settes inn på en konto som en nøytral tredjepart kontrollerer.

Artikkelen førte til at samskipnadene sluttet med depositum og tilbakebetalte depositumspengene til leietakerne. Men studenter har etter husleieloven også krav på å få tilbakebetalt forsinkelsesrenter fra den dagen depositumet ble ulovlig innbetalt.

Ved samskipnaden Sit sier de at de synes det er ryddigst å forholde seg til lovverket, og at det derfor ikke er aktuelt å betale ut skyldig forsinkelsesrente uten at det først fremmes et krav om det.

Boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås i Sit forteller at de i løpet av uken vil sende ut informasjon om avvikling av depositumsordningen til alle nåværende leietakere.

Fakta

Slik går du frem for å få det du har krav på

Her er advokat Yngve Gran Andersens tips til fremgangsmåte for å få utbetalt det du har krav på:

Det viktigste er at det kommer frem hva man krever og hvorfor. Det er også lurt å informere utleier om at man vil ta rettslige skritt dersom kravet ikke betales innen en rimelig frist (14 dager).

Hvis man vil være ordentlig ryddig, sender man et brev i påkravs form, hvor man:

1) Informerer om de faktiske forholdene som er relevante for kravet (når depositumet ble innbetalt og til hvilken konto).

2) Det rettslige grunnlaget (Husleieloven § 3-7, jf. § 3-5).

3) Kravets størrelse

4) 14 dagers betalingsfrist.

5) Tvistevarsel.

Det er ingen krav om at man har sendt tvistevarsel før man kan klage en sak inn for Husleietvistutvalget, så man kan også sende klage dit først som sist. I klagen må man opplyse om de faktiske forholdene som er relevante for kravet, fremlegge dokumentasjon på de faktiske forholdene som er grunnlaget for kravet og man må informere klart og tydelig hva det er man krever.

Mer informasjon om dette finnes på Husleietvistutvalgets nettsider.

— Der vil vi også informere at dersom man ønsker å fremme krav om forsinkelsesrente, så må det skje som et eget krav.

— Hva med tidligere leietakere?

— Vi sender ikke informasjon til andre enn de som bor hos oss nå, også legger vi ut informasjonen på våre nettsider.

— Hvorfor sender dere ikke til tidligere leietakere?

— Utgangspunktet er sånn at vi ikke har noen plikt til å sende ut informasjon om dette. Dette er et krav man kan fremme dersom man mener man er berettiget, og vi vil ikke oppsøke tidligere leietakere for å informere om det. Men vi synes det er ryddig å informere de som bor hos oss nå, så de vet det.

Legger ut søknadsskjema på nett

Også ved Norges arktiske studentsamskipnad vil det denne uken komme mer informasjon om forsinkelsesrenter. De vil legge ut informasjon på sin nettside, med et søknadsskjema. Så langt har ni personer tatt kontakt med samskipnaden for å få forsinkelsesrenter på depositumspengene, opplyser kommunikasjonssjef Reibo mandag ettermiddag.

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark sier at også de vil betale ut forsinkelsesrenter hvis det kommer krav om det. De 40 leietakerne de har fikk tilbakebetalt depositumene sine, totalt 145.000 kroner, i starten av november. Forsinkelsesrentene vil komme på drøye 37.000 kroner dersom alle leverer krav.

— Det er ikke store summer, så det går nok mer ressurser til å beregne og betale tilbake enn hva summen blir på. Men det er jo penger som må tas fra budsjettet og studentene, sier direktør Ole Anders Skum.

Norges største samskipnad, SiO i Oslo, opplyser i en e-post til Khrono at de vil informere studentene om muligheten til å rette et slikt krav på sine nettsider. De kan sende inn kravet ved å fylle ut et skjema på nettsiden.

Derimot lover de at utbetaling av forsinkelsesrenter ikke vil svekke tilbudet.

— Jeg vil forsikre studentene om at dette ikke skal gå utover tilbudet. Alle våre midler går til studentvelferd, og dette vil først og fremst berøre den langsiktige økonomien til SiO. Det er for tidlig å si hva de fremtidige tapene som følge av avviklingen av depositumsordningen vil bli, sier administrerende direktør Andreas Eskelund i en skriftlig kommentar.

SiO skylder leietakere over 32 millioner kroner i forsinkelsesretner, ifølge Khronos regnestykke.

Dette skylder samskipnadene

Samskipnad Beløp i 2021 Forsinkelsesrenter tre år
Sit38 494 0009 854 000
Studentinord10 360 0002 652 000
SiMolde1 988 000509 000
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark145 00037 000
Studentsamskipnaden i Østfold8 174 0002 092 000
Sammen40 163 00010 281 000
Norges arktiske studentsamskipnad21 417 0005 482 000
Studentsamskipnaden SiO125 232 00032 058 000
Totalt245 973 00062 965 000

Khronos beregninger (se faktaboks). Alle tall rundet av til nærmeste tusen.

Leieboerforeningen: Kravet foreldes fortløpende

Advokat Yngve Gran Andersen i Leieboerforeningen forteller at foreldelsesfristen for slike krav er på tre år.

— Dette er krav som foreldes fortløpende. Du har krav på forsinkelsesrenter for den perioden depositumet har stått på samskipnadenes konto de siste tre årene, men renter som er påløpt for mer enn tre år siden er foreldet. Foreldelsesfristen kan avbrytes ved å klage saken inn for Husleietvistutvalget.

For eksempel vil forsinkelsesrentene på et depositum innbetalt 15. januar 2020 foreldes dag for dag fra 16. januar 2023. Ved klage til Husleietvistutvalget innen 16. januar 2023, vil ikke rentene foreldes.

— I en rettslig prøving i Husleietvistutvalget må man vokte seg mot å skade sin egen sak. La det være opp til motparten å anføre at deler av kravet er foreldet. Ikke ta det opp på eget initiativ, heller ikke ved å skrive at kravet ikke er foreldet, sier Andersen.

— Bør samskipnadene være mer aktive her for å sørge for at så mange som mulig blir klar over hva de har krav på?

— I en ideell verden bør utleier informere, men det er jo naivt å tenkte at en som utleier vil sabotere for seg selv ved å gjøre det all den tid en ikke har plikt til det.

Kunnskapsdepartementet opplyser i en e-post til Khrono at de forventer at samskipnadene forholder seg til gjeldende regelverk for beregning og betaling av forsinkelsesrenter og har ingen kommentarer utover det.

Powered by Labrador CMS