styremøte UIT direkte

Seks nye dekaner og kanskje en ny toppdirektør

UiT-styret skal ansette dekaner og bestemme om UiT skal opprette én felles direktørstilling, slik som på NTNU.

Ubrukte midler er en av sakene på UiTs styremøte torsdag. Her er rektor Dag Rune Olsen og styreleder Marianne E. Johnsen .
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal ansette dekaner ved alle de seks fakultetene ved universitetet på styremøtet torsdag. Dessuten skal styret ansette direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Møtet kan følges direkte nederst i denne saken fra kl 9.

Det har meldt seg i alt 17 søkere til de sju lederstillingene. To av dagens dekaner står på søkerlistene. Det er Arne Smalås som søker nytt åremål ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Jørgen Berge ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Dessuten søker Lena Aarekol, som er direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), en ny periode som direktør.

Vil ha «superdirektør»

En annen sak er hvordan administrasjonen skal organiseres etter at UiT gikk over fra en modell med valgt rektor og todelt toppledelse til en modell der den ansatte rektoren både er faglig og administrativ toppleder.

Rektor Dag Rune Olsen ønsker at UiT skal opprette en fast stilling som administrasjonsdirektør. Dette blir en slags superdirektør, slik som NTNU-styret har opprettet, og som har totalansvaret for hele administrasjonen, men som rapporterer til rektor. Flere andre universiteter med ansatt ledelse har samme ledermodell.

NTNU har også styremøte torsdag og skal ansette administrasjonsdirektør. Der er tidligere statssekretær Bjørn Haugstad en av søkerne.

I saksframlegget viser Olsen til at UiT har flere fellestrekk med NTNU, som er det breddeuniversitetet som har lengst erfaring med ansatt rektor og enhetlig ledelse. Derfor mener han det er ekstra relevant å se på NTNUs erfaringer og spesielt legge vekt på fordelene ved at én direktør kan se utvikling og drift av hele administrasjonen i sammenheng.

Usikkerhet om ubrukte midler

UiT-styret får også en orientering om den økonomiske situasjonen slik den var ved utgangen av andre tertial.

Tallene viser at UiT hadde avsetninger til drift på 286,5 millioner ved utgangen av andre tertial, noe som utgjør 7,94 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. I dette tallet er øremerkede bevilgninger blant annet til utstyr og oppgradering av bygg tatt med. Ifølge det nye reglementet fra Kunnskapsdepartementet skal avsetninger til drift som overstiger 5 prosent inndras, mens for avsetninger til investeringer er det ikke noe tak.

Ifølge UiTs prognose er det usikkert om avsetningene til drift vil overstige 5 prosent ved utgangen av året, men ifølge saksframlegget er dette en situasjon som vil bli overvåket nøye for å unngå inndragning av midler.

På sakskartet:

 • Ledelse av UiTs administrasjon
 • Organisering av strategiprosessen ved UiT
 • Forskningsmelding 2020
 • Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til Statsbudsjettet for 2023
 • Ansettelse av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) (unntatt offentlighet)
 • Ansettelse av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-Fak) (unntatt offentlighet)
 • Ansettelse av direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) (unntatt offentlighet)
 • Ansettelse av dekan ved Det juridiske fakultet (Jurfak) (unntatt offentlighet)
 • Ansettelse av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) (unntatt offentlighet)
 • Ansettelse av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) (unntatt offentlighet)
 • Ansettelse av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (unntatt offentlighet)

Orienteringssaker:

 • BOTT økonomi og lønn - status for prosjektet og innføring ved UiT
 • Søker- og opptakstall høsten 2021
 • Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2021
 • Virksomhetsplan 2022 UiT Norges arktiske universitet
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.09.21- 11.10.2021
 • Rektors muntlige orientering (unntatt offentlighet)
 • Styrets halvtime (unntatt offentlighet)
Powered by Labrador CMS