Psykologistudenter

Sju år etter kalddusjen kan studentenes sak fortsatt ende i EFTA-domstolen

Det er flere år siden EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet sak mot Norge etter at psykologistudenter utdannet i Ungarn fikk nei til autorisasjon. Hos ESA arbeider de fortsatt med saken.

Alexander Lundgreen da ELTE-saken var oppe i Oslo tingrett.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): For snart sju år siden sendte psykologistudent Alexander Lundgreen en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel. Noen måneder tidligere, i september 2016, hadde han selv og nær 50 andre norske studenter fått avslag på søknaden om å kunne jobbe som psykolog i Norge etter endte studier i Ungarn.

Fakta

ELTE-saken

  • I juni 2018 gikk tidligere psykologistudenter ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn til gruppesøksmål mot staten etter å ha fått avslag på søknader om lisens og autorisasjon i Norge.
  • Det skjedde etter at Helsedirektoratet i 2016 endret praksis og ga psykologer utdannet ved universitetet avslag på søknader om lisens. Før dette hadde en master i klinisk- og helsepsykologi fra ELTE gitt rett til å jobbe på lisens ett til to år i Norge, for deretter kunne søke og få innvilget autorisasjon.
  • Våren 2018 ble det også kjent at Eftas overvåkingsorgan ESA innledet sak mot Norge, fordi de mente norske myndigheter hadde brutt EØS-reglene ved å nekte studentene fra Ungarn autorisasjon.
  • 163 tidligere ELTE-studenter står bak gruppesøksmålet. De tapte da saken var oppe i Oslo tingrett i 2019, men anket saken. De tapte også ankesaken i Borgarting lagmannsrett, men anket dommen til Høyesterett. I september ble det klart at Høyesterett ikke tar anken.

Til tross for at norske myndigheter i årevis hadde godkjent denne utdanningen, fikk studentene nå blankt nei. Tidligere hadde de fått autorisasjon etter ett år med praksis i Norge. Over natta hadde Helsedirektoratet endret praksis, uten varsel. 

Kalddusjen fra Helsedirektoratet skulle bli starten på det som er kjent som ELTE-saken, etter universitetet i Budapest der de norske studentene utdannet seg. 

Men saken er ikke over

163 norske psykologistudenter gikk til sak mot den norske staten etter å ha fått nei på søknader om lisens og autorisasjon for å kunne jobbe i Norge. De tapte først i Oslo tingrett og deretter i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket til Høyesterett, men for drøyt to år siden ble det klart at Høyesteretts ankeutvalg avviste anken. 

Saken er likevel ikke over.

Parallelt med at saken har gått gjennom det norske rettsvesenet, har ESA hatt saken liggende på sitt bord. 

Overfor Khrono gjør ESA det nå klart at de ikke har landet hva de gjør i denne saken. Samtidig etterlyser advokat Per Andreas Bjørgan, som har ført ELTE-studentenes sak i retten, fortgang fra ESA.

— Dette er en klage som gjelder unge menneskers fremtidige yrkeskarriere, og det gjelder ganske mange. Om det er noe ESA burde prioritere så er det akkurat denne type saker. Her står det om noe svært viktig for mange mennesker som helt på starten av sin yrkeskarriere har ventet lenge på en avklaring fra ESA, sier han til Khrono. 

Bjørgan legger til at han i lys av dette synes det er veldig negativt at dette tar så lang tid. 

— Om ESA hadde lukket klagesaken, ville man i det minste fått en avklaring som alle hadde måttet innrette seg etter. At man bare blir sittende år ut, år inn og bare venter, er veldig negativt for alle involverte, sier han.

Innledet formell sak

Det er flere år siden ESA sendte det første brevet om saken til norske myndigheter, et såkalt «pre-artikkel 31» brev. Det ble sendt bare et par uker etter at ESA i januar 2017 mottok den første klagen fra Lundgreen. I brevet stilte ESA en rekke spørsmål om saken til Helsedepartementet. 

Fakta

Alle Khronos saker om ELTE-studentene

1. Alexander er en av 163 studenter i Ungarn som går til sak mot staten

2. Før rettssaken: 163 studentar saksøker staten — håper ein dom kan endre norsk godkjenningspraksis

3. Student i retten: — Eg har aldri blitt vurdert ikkje skikka til å jobbe som psykolog

4. Dekan i retten: — ELTE-studentane er lite reflekterte og lite modne

5. Ungarsk dekan: Har studenter fra 47 land, men det er kun Norge vi opplever problemer med

6. Steile frontar kring kvalifikasjonane til Ungarn-studentane i retten

7. ELTE-rettssaka: Forventar dom innan tre veker

8. ELTE-studentane tapte mot staten

9. Ungarn-studentane sin advokat anbefaler dei å anke

10. ESA-sjefen om dommen mot psykologi-studentene: — Ikke avgjørende for hva vi gjør

11. Psykologi­studentane ankar dommen i saka mot staten

12. Psykologistudentene i Ungarn gir ikke opp kampen for å få utdanningen godkjent i Norge. Nå er de klare for å ta saken helt til Høyesterett.

13. ESA gir ELTE-studentene medhold, mener Norge bryter EØS-retten

14. Nå får EFTA-domstolen Ungarn-studentenes skjebne i fanget

15. Staten anklager ESA for faktafeil og misforståelse om ELTE-studentene

16. Striden om de norske ELTE-studentene: Dette sier Efta-domstolen

17. 163 studenter mot staten: Slik blir skjebnesaken

18. ELTE-saken: Staten holder e-poster mellom Oslo og Brussel hemmelig

19. ELTE-advokatene grillet Helse­direktorat-direktør i retten

20. Tidspunkt for dommen i ELTE-saken er klar. Dette skal lagdommerne vurdere

21. Nektes tiltak som kan gi ham rett til å jobbe som psykolog: Bare for norske

22. En av fem har fått nei til å jobbe i Norge etter psykologi­­studier i utlandet

23. Dommen er klar: ELTE-studentene tapte i retten igjen

24. Staten holdt e-poster mellom Oslo og Brussel hemmelig. Vi fikk dem sladdet i Brussel

25. ELTE-studentene anker dommen til Høyesterett

26. Staten endrer praksis etter strid om autorisasjon for studenter fra EØS-land

27. Høyesterett tar ikke anken

28. Holdt dokumenter skjult i månedsvis, journalførte over hundre på en dag

29. Fortviler over snuoperasjon fra helseministeren

30. — Det er synd om Kjerkols løfte til ELTE-studentene bare var valgflesk

31. Ble presset om psykologi­studenter, svarte med ny kalddusj

32. Helseministeren: — At ungdommer reiser ut og tar utdanning, det vil vi oppleve

I juni året etter blir det klart at ESA innleder en formell sak mot Norge «etter at halvannet år med uformell dialog ikke har ført fram», som de skriver i en pressemelding. ESA har nå mottatt flere klager fra norske ELTE-studenter som ikke har fått godkjent mastergraden i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet. 

— ESA anser Norges nye fremgangsmåte som et brudd på EØS-reglene som innskrenker studentenes rettigheter, het det i en uttalelse fra ESA-president Bente Angell-Hansen i forbindelse med det formelle åpningsbrevet.

Kan trekkes inn for EFTA-domstolen

I april 2020 tok ESA saken videre, med en såkalt grunngitt uttalelse der de gir klar beskjed om at de mener Norge bryter EØS-retten. 

Året før, bare dager etter at Oslo tingrett i november 2019 offentliggjorde sin dom i saken, gjorde ESA-president Angell-Hansen det klart i et intervju med Khrono at dommen i tingretten ikke ville være avgjørende for hva de gjorde. 

— Vår sak er ikke helt den samme som saken i Norge. Vi har vektlagt andre sider ved dette, som avspeiler ESAs rolle og mandat. ESA undersøker om den underliggende nasjonale lovgivningen og forvaltningspraksis av et visst omfang er i tråd med EØS-retten. Vi vil selvsagt lese dommen med stor interesse, men det betyr ikke at den er avgjørende for hvordan vi vil følge opp den studentsaken, slo hun fast.

En grunngitt uttalelse er det andre av tre steg i ESAs traktatsbruddsprosedyre. Fortsatt gjenstår et steg: ESA kan trekke saken inn for EFTA-domstolen.

— Arbeid som fortsatt pågår

Sju år etter at Lundgreen og medstudentene fikk nei fra Helsedirektoratet, er det altså fortsatt i det blå om ESA vil ta saken helt til domstolen i Luxemburg. 

Så hvorfor det tar så lang tid å konkludere? Og hva er poenget med å klage til ESA er dersom det går sju år, eller lenger, fra en klager til saken avgjøres?

— Flere faktorer har bidratt til at det har tatt lang tid: sakens kompleksitet og mengden informasjon som vi har mottatt fra klagerne og fra norske myndigheter. Det er også verdt å merke seg at mye av denne informasjonen har kommet inn gradvis, skriver kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA i en e-post til Khrono.

Han viser til at ESA altså sendte et såkalt «pre-artikkel 31» brev i 2017, et åpningsbrev i 2018 og en grunngitt uttalelse i 2020. 

— Dette kan sies å være «i rimelig tid» etter mottak av de første klagene, skriver han.

ESA viser også til at Borgarting lagmannsrett ba EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse da ELTE-saken skulle opp der. Dette skjedde etter at ESA hadde kommet med sin grunngitte uttalelse.

Uttalelsen fra EFTA-domstolen gjorde ifølge ESA at de måtte revurdere sine konklusjoner.

— Dette er arbeid som fortsatt pågår, skriver Hetland.

Student: Synes det har tatt lang tid

For Alexander Lundgreen og de andre som gikk til sak mot Norge, har det ikke særlig praktisk betydning når saken avgjøres. I 2018 varslet Helse- og omsorgsdepartementet kompletterende tiltak som skulle sikre autorisasjon og mulighet til å jobbe som psykologer i Norge.

Men dette gjaldt bare de som var i gang med masterutdanning ved ELTE da praksis ble endret, ikke 65 studenter som var i gang med bachelor og senere tok master ved universitetet. For disse er det ingen avklaring. Før stortingsvalget i 2021 øynet de håp da Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol lovte en løsning etter valget- Men da Kjerkol ble helseminister, gjorde hun det klart at politikken fra forgjenger Bent Høie lå fast. Det var ingen løsning for disse studentene.

— De er helt avhengige av at ESA tar saken videre etter at Kjerkol valgte å se bort fra valgløftene sine overfor denne gruppa så fort hun ble minister, sier Lundgreen til Khrono.

Han mener det uansett er viktig med en avklaring for fremtidige studenter både i Ungarn og i andre EØS-land. 

— Det er flere saker hvor utenlandsutdannede ikke får innvilget rettigheter etter EØS-avtalens bestemmelser om rett til fri bevegelighet og etablering i tråd med de siste dommene fra EU-domstolen og EFTA-domstolen. Slik vil det fortsette frem til ESA tar denne eller andre slike saker til EFTA-domstolen for en endelig avklaring, sier han.

Selv om det ikke har særlig praktisk betydning for ham selv, mener Lundgreen at det tar veldig lang tid.

— Samtidig vet jeg det har vært en del rettsutvikling i EU-domstolen den siste tiden med saker som kan ha betydning for denne saken, og ESA har sikkert ønsket å se an utfallet av disse. Så vidt jeg vet, har sakene i hovedsak bekreftet ESAs opprinnelige konklusjoner ytterligere, sier han.

Ber ESA klare opp

Advokat Per Andreas Bjørgan mener EFTA-domstolens rådgivende uttalelse til Borgarting lagmannsrett er klar på at et minstekrav for å gi avslag på søknader om gjensidig anerkjennelse er at man forklarer hva søkeren mangler.

— En må gi en konkret beskrivelse slik at den som mangler noe kan gå ut og skaffe seg det. Det er ikke gitt i noen av disse vedtakene, og Borgarting lagmannsrett tok ikke den uttalelsen til følge, sier han.

Bjørgan mener det er viktig at ESA klarer opp i dette.

— Her har vi en nasjonal domstol som tolker innholdet av EØS-retten på en annen måte enn EFTA-domstolen. Det er ikke en umulig situasjon, det kan jo også være at lagmannsretten har rett og at EFTA-domstolens uttalelse ikke skal tas på ordet. Men det er ikke poenget her, poenget er at det er en avvikende standard eller norm som er lagt til grunn. Det må det klares opp i, og den eneste som kan klare opp i det er ESA ved å ta saken tilbake til EFTA-domstolen for å få avgjort hvilke krav EØS-reglene stiller til avslag på søknader om gjensidig anerkjennelse. Hvorvidt det er EFTA-domstolen eller Borgarting lagmannsrett som har forstått dette systemet riktig, er viktig å avklare. 

— Nå har saken vært gjennom tingretten og lagmannsretten, Høyesterett har avvist å ta den. Vil det påvirke ESAs vilje til å ta den til domstolen eller ikke?

— ESA skal jo ta det i betraktning, og hvis de ser at dette er forsvarlig håndtert fra nasjonale domstoler skulle ESA si seg fornøyde og lukke saken. Hvis ESA derimot mener at domstolsbehandlingen ikke fullt ut er basert på riktig forståelse av EØS-retten, da bør ESA absolutt gå videre med den delen av saken. Noen må da skjære gjennom og fatte en avgjørelse om hva man skal gjøre med dette sakskomplekset, i stedet for å sitte år ut og år inn uten at det skjer noe, sier han.

Bjørgan viser også til at ESA tidligere i år lukket totalt 60 saker for å prioritere ressursene.

— Da lukket de en del av klagesakene om gjensidig anerkjennelse, men de lukket ikke hovedsaken, ELTE-saken. Det oppfatter vi som et signal på at de i alle fall holder muligheten åpen for å ta saken tilbake til EFTA-domstolen. Det mener vi er i alle parters interesse, også nasjonale godkjenningsmyndigheter trenger avklaring på om avslag bør begrunnes bedre med mer konkret beskrivelse av hva som måtte mangle, sier han.

Powered by Labrador CMS