Vidar l. Haanes og Curt Rice i samtale med kunnskapsminitser Torbjørn Røe Isaksen i vandrehallen på Stortinget rett etter at forslag til statsbudsjett for 2017 er offentlig. Foto: Ketil Blom

Slik krangler de om hvordan det skal lobbes i uh-sektoren

Fraksjonering? Et frokostmøte på Grand i Oslo. Et brev fra fem universitetsrektorer til KUF-komitéen. Og en høring for et år siden. Her har du noe av bakgrunnen til lobbykrangelen i universitets- og høgskolesektoren.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Denne saken er flere år gammel).

Lobbykrangelen i universitets- og høgskolesektoren om statsbudsjettet er egentlig over, men det kommer stadig nye «avsløringer» om hvem som har gjort hva for å påvirke politikerne i Kirke,- utdannings- og forskningskomitéen (KUF-komitéen).

Enten for å få endret neste års statsbudsjett, og da særlig innføringen av ny finansieringsmodell. Eller for å få budsjettet igjennom uendret. De yngre universitetene står mot de eldste, og høgskolene vaker imellom.

Hvem skal lobbe og snakke til landets stortingspolitikere på vegne av universitets- og høgskolesektoren? Og hvordan? Det er spørsmålet.

Intern oppvask etter høring

Krangelen nådde offentligheten forrige uke, under Universitets- og høgskolerådets (UHR) første åpne representantskapsmøte. Uenigheten innad i sektoren, særlig om finansieringsmodell, har vært der lenge. Kanskje helt siden de to organisasjonene Høgskolerådet og Universitetsrådet slo seg sammen på begynnelsen av 2000-tallet.

Krangelen i «nyere tid» toppet seg under en høring i Stortingets Kirke-, undervisnings, og forskningskomité (KUF-komitéen) i forbindelse med strukturmeldinga i fjor vår.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Det var et godt og nøkternt frokostmøte. Det var ikke et snev av polemikk mot noen som ble framført.

Øystein Djupedal

Vi hadde et vedtak i representantskapet til UHR i fjor om å møte komitéen samlet. Det å invitere til et frokostmøte ble sett på som et forsøk på å omgå dette vedtaket.

Dag Rune Olsen

Hvem som helst av oss må kunne ha møter med enkeltmedlemmer eller komitéen utenom dette.

Bjørn Olsen

Vi har meldt inn vårt syn på statsbudsjettet 2017 til både samarbeidsparti og opposisjon.

Ole Gunnar Søgnen

Jeg er glad for å vite at mine rektorkolleger vil se på det som legitimt den dagen jeg føler behov for å skrive til KUF-komiteen eller eventuelt invitere komitéen på frokost.

Curt Rice

Der var rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen (bildet) tilstede som representant for Universitets- og høgskolerådet. I tillegg møtte daværende rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal (bildet), opp for å snakke til komitéen.

Lauvdal brukte hele sitt innlegg til å snakke om det hun mente var en urettferdig finansieringsmodell, og man fikk det som Khrono den gang kalte Finanssplid for åpen scene. UiB-rektor Dag Rune Olsen var ikke forberedt på at de yngste universitetene skulle tale denne saken for stortingskomitéen.

Og etter høringen i fjor ble det oppgjør på kammerset. Interne oppvaskmøter og debatt bak lukkede møter på representantskapsmøtet i fjor endte med et vedtak i styret til Universitets- og høgskolerådet.

Vedtak om kjøreregler

I vedtaket fra styret i UHR 9.juni i fjor, ledet av rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen heter det:

15/058: Spilleregler ved Stortingshøringer

Behandling: På representantskapsmøtet 11. mai ba UHRs representantskap styret om å ta denne saken opp på prinsipielt grunnlag. Foranledningen var høringen om Meld.St.18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet i Stortingets KUF-komite i april, der det ble oppfattet som uryddig at tre av UHRs medlemsinstitusjoner møtte i tillegg til UHR.

Vedtak: UHRs styre vedtar at det er UHR som er sektorens formelle talerør ved høringer i Stortinget. Styret vil arbeide for at eventuell uenighet i sektoren synliggjøres bedre ved slike høringer.

Denne hendelsen og styrevedtaket lå kanskje ikke i bakhodet da nyvalgt leder Vidar L. Haanes i UHR i oktober i år skulle håndtere reaksjonene på forslag til neste års statsbudsjett. Og nå var det ikke bare den gamle finansieringen som det var uenighet om. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen la fram forslag til en ny finansieringsmodell, der de to største universitetene, NTNU og Universitetet i Oslo, var de som ville komme best ut, mens mange, særlig av de yngre universitetene og de fleste av høgskolene ville tape økonomisk på innføringen av ny modell. Uenigheten handler ikke om prinsippet og modellen, men måten den innføres på.

Kjeft til UHR-lederen

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet, rektor ved Menighetsfakultetet, Vidar L. Haanes, fikk kjeft for å ta munnen for full i vandrehallen på Stortinget rett etter framleggelsen av statsbudsjettet da han blant annet sa at regjeringens forslag ville gi mye større utslag enn ventet, og:

— Dette forsterker forskjellene mellom de gamle universitetene og de nye universitetene og høgskolene, sa styreleder Haanes.

Les også: Større utslag enn venta

I forrige ukes representantskapsmøte la styrelederen seg flat og tok selvkritikk på uttalelsene som flere av rektorene ved de eldste universitetene hadde reagert på. Han tok selvkritikk på at han ikke hadde skilt tydelig nok mellom rollene sine som rektor ved Menighetsfakultetet (MF), som ville komme dårlig ut med den nye ordningen, og rollen sin som en samlende leder og talsperson for den felles interesseorganisasjonen Universitets- og høgskolerådet (UHR), der flere av medlemmene også var fornøyde med den nye finansieringsmodellen.

Les også: Sjølvkritikk og botsøving for open scene

De eldste med én stemme

På representantskapsmøtet som ble holdt på NTNU i forrige uke talte også rektorene fra de eldste universitetene, i Bergen, NMBU, NTNU og Tromsø med én klar og tydelig stemme og mente at landets høyere utdanningssektor burde være strålende fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett og at man burde hjelpe statsråd Isaksen til å få budsjettet igjennom i Stortinget.

Det ble også understreket at man måtte følge kjørereglene som gjaldt i UHR. De viste til fjorårets styrevedtak om at det er UHR som skal snakke med Stortingskomitéen på vegne av medlemmene.

Det som ikke kom fram på møtet i Trondheim var at flere institusjoner også i år hadde henvendt seg til KUF-komitéen på egne vegne for å tale sin egen sak.

De yngste inviterte til frokost på Grand

(Bildet av f.v. rektor Bjørn Olsen, Nord universitet, Frank Reichert, Universitetet i Agder og Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger er tatt på UHRs representantskapsmøte i Trondheim. Foto: Henriette Dæhli)

Rektorene for de tre yngste universitetene, Marit Boyesen i Stavanger, Frank Reichert i Agder (i midten) og Bjørn Olsen (t.h.) ved Nord universitet i Bodø inviterte KUF-komitéen og stortingsbenkene i sine respektive fylker: Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland, til frokostmøte 27. oktober i år, for å snakke om statsbudsjettet.

Frokosten ble holdt på Grand Hotel i Oslo. Dette kommer fram i invitasjonen som kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen ved Universitetet i Agder sendte i en epost på vegne av de tre yngste universitetene. Der står det også at «Tema for frokostmøtet er forslaget til statsbudsjett for 2017, konsekvenser av omlegging av finansieringsordning samt budsjettprioriteringer».

Djupedal: Ikke snev av polemikk

Ifølge seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, Øystein Djupedal, var det rundt 19 personer fra Stortinget som møtte på frokosten på Grand. Bare én av rektorene som sto bak invitasjonen var tilstede, og det var Bjørn Olsen fra Nord universitet. Fra Universitetet i Agder var det universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen som presenterte en powerpoint og fra Universitetet i Stavanger var det kommunikasjonsdirektør Anne Selnes som representerte UiS. Rektor Reichert i Agder, rektor Boyesen og universitetsdirektør John Branem Møst i Stavanger, var på reise.

— Det var et godt og nøkternt frokostmøte. Det var ikke et snev av polemikk mot noen som ble framført. De enkelte holdt sine innlegg. Det er godt kjent hva de tre institusjonene mener om innføring av den nye finansieringsmodellen og vi fikk sagt det vi mente. Det er selvfølgelig helt legitimt at andre mener noe annet, sier Øystein Djupedal, tidligere kunnskapsminister for SV, men nå seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, som også var med på frokosten.

— Vi fikk flere gode tilbakemeldinger på møtet, og det var flere av stortingspolitikerne som ikke var kjent med at den nye finansieringsmodellen ville gi så stor utslag, sier Djupedal.

Dag Rune Olsen: Omgåelse av styrevedtak

Rektor Dag Rune Olsen er klar på at det må være rom for ulike syn i sektoren.

— Uenigheten er helt uproblematisk, og det er en legitim del av jobben å arbeide for egne interesser i budsjettprosessen.

Men at de nye universitetene inviterte komiteen til Grand, ble dårlig mottatt hos de gamle:

— Vi hadde et vedtak i representantskapet til UHR i fjor om å møte komitéen samlet. Det å invitere til et frokostmøte ble sett på som et forsøk på å omgå dette vedtaket, sier Dag Rune Olsen.

— Vil uenigheten gjøre det vanskelig å samarbeide i UHR fremover?

— Nei, nå føler jeg at vi har diskutert dette ferdig og lagt det bak oss.

Men hans ambisjon for - eller advarsel til - UHR er klar:

— Man må få til prosesser der man snakker seg gjennom uenighet, og blir enige om et vedtak man står bak. Hvis man ikke klarer det, må man reflektere over hvor sterkt UHR kommer til å bli, advarer Olsen.

De eldste sendte felles brev

Etter at de fem eldste universitetene ble kjent med at de tre yngste hadde invitert KUF-komiteen på frokostmøte på Grand Hotel i Oslo, sendte de gamle universitetene selv et eget brev til komitéen.

Der slår de fast at totalbudsjettet for sektoren er bra, og at de to nye variablene i finansieringsmodellen er riktige for sektoren, og har fått stor tilslutning i sektoren — i alle fall før høyskolene og de nye universitetene så at endringen kunne gå ut over dem selv.

Rektorene ved UiO, NMBU, UiT, NTNU og UiB retter dessuten en advarende forskerfinger mot politikere som kunne finne på å høre på de som vil endre basisfinansieringen i sektoren: «For å sikre høy internasjonal kvalitet på norsk forskning er det viktig at basistildelingen ikke svekkes nå» heter det i brevet, som er sendt av UiB-rektor Olsen på vegne av NMBU, Universitetet i Oslo, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

Les også: Brevet fra de fem eldste til KUF-komitéen

Nord-Olsen: Ingen omgåelse av vedtak

Rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, tar fullstendig avstand fra at deres frokostmøte med KUF-komitéen og andre stortingsrepresentanter skulle være en omgåelse av UHRs vedtak og kjøreregler om hvem i sektoren som skal være talerør overfor KUF-komitéen.

— Sånn som jeg har oppfattet dette vedtaket, er det snakk om at det er kjøreregler på hvem som skal møte på høringer i stortingskomitéen. Hvem som helst av oss må kunne ha møter med enkeltmedlemmer eller komitéen utenom dette, sier Bjørn Olsen.

Rektor ved Høgskolen i Bergen, som snart skal gå inn i Høgskulen på Vestlandet, Ole-Gunnar Søgnen, har også drevet med lobbying - men ikke i form av å invitere komitéen på frokost.

— Vi har meldt inn vårt syn på statsbudsjettet 2017 til både samarbeidsparti og opposisjon. Det var Ap som tok kontakt med oss om vårt syn på budsjettet. Jeg vil ikke ta stilling til om det omtalte frokostmøtet er et brudd på enigheten på representantskapsmøtet høsten 2015. Statsbudsjettet for universitets- og høgskolesektoren var tema på sist styremøte i UHR, og på representantskapsmøtet i Trondheim i forrige uke. Begge steder var det enighet om at en først og fremst skal omtale veksten i budsjettforslaget som positivt, men at en også skal omtale at det er uenighet på enkelte punkt. Det er også enighet om at det er UHR som er talerøret for en samlet sektor inn mot KUF-komiteen, sier Søgnen, som ikke tror det blir vanskelig å samarbeide i UHR framover.

UHR om fraksjonering

Vi har spurt generalsekretær Alf Rasmussen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) om forståelsen av vedtaket i UHR-styret.

— Vedtaket i UHR-styret gjelder kun høringer i Stortinget, og ikke annen kontakt, eller møter, med KUF-komiteen?

— Det er korrekt. Det er bare i saker der styret er blitt enige om at det er UHR som representerer sektoren i høringer/møter i Stortinget dette gjelder for. Videre er dette møter med KUF-komitéen som KUF-komité, ettersom slike møter kan oppfattes som fraksjonsvirksomhet i forhold til egen organisasjon. På den andre siden er det selvsagt slik at institusjonene selv bestemmer hvem de ellers vil snakke med i den enkelte sak. Her står de kun til ansvar overfor sine eiere, skriver Rasmussen i en epost.

Også Høgskolen i Sørøst-Norge har sendt brev til komitéen signert av rektor Petter Aasen, den kommende Høgskulen på Vestlandet har hatt møter med enkeltrepresentanter i komitéen og Høgskolen i Oslo og Akershus det samme. Fylkesordførerne i Rogaland, Agder og Nordland har også sendt brev til komitéen, der de viser til synspunktene til rektorene ved de tre yngste universitetene.

Les også:

Ap-Aasen: Ganske normalt

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Marianne Aasen (Ap) sitter i KUF-komitéen. Hun var også tilstede på frokostmøtet på Grand Hotel i Oslo, og hun har lest brevene fra de andre universitetene og høgskolene og hatt flere møter med representanter fra sektoren. Hun kan gi følgende oversikt over hvem hun har vært i kontakt med i forbindelse med statsbudsjettet for 2017:

— Vi har fått brev fra de store universitetene samlet. Også vi har fått brev fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Kuf-komitéen og de regionale representantene fra Nordland, Nord-Trøndelag, Rogaland, Agder ble invitert på et møte samla. Det var 27.10, forteller Aasen.

Hun sier også at hun etter dette ba om møte med Høgskulen på Vestlandet, og tok det via skype. Hun ba om møte med HiOA, og møtte dem på Stortinget.

— Det er den kontakten jeg har hatt med de ulike, hvilket er ganske normalt sånn jeg ser det. I hvert fall uproblematisk for Stortinget, sier Aasen.

HiOA-Rice med brev og møter

(Foto: Nicklas Knudsen)

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er ikke på lag med noen i denne situasjonen:

— Jeg har i min rolle som rektor for HiOA vært opptatt av å ikke bidra til fraksjonering i sektoren, heller ikke i forbindelse med årets statsbudsjett, og har dermed ikke uttalt meg sammen med noen andre rektorer om budsjettet, sier han, som ønsker profesjonalitet i denne sammenhengen.

Han mener at det er naturlig at alle ønsker å posisjonere sine respektive institusjoner så sterkt man kan.

— Det synes jeg er naturlig og jeg anser det som en del av jobben min. Dermed har jeg også kommentert deler av budsjettet ut fra HiOA sitt ståsted, både i media og i møter med enkelte partifraksjoner i KUF-komiteen, sier Rice, og legger til:

— Når rektorene for de gamle universitetene på den ene siden, og for de nye på den andre, går sammen med sine fremstøt mot KUF-komitéen, ser jeg på det som et udramatisk effektiviseringstiltak, der de tydeligvis mener at de oppnår mer som blokk. Jeg er glad for å vite at mine rektorkolleger vil se på det som legitimt den dagen jeg føler behov for å skrive til KUF-komiteen eller eventuelt invitere komitéen på frokost. Mer konspiratorisk gidder jeg ikke være. Dette er bare helt vanlig lobby-virksomhet. No problem, mener Rice.

Men rektoren ved landets største høgskole er fremdeles usikker på hva vedtaket i UHR som var opp til diskusjon i Trondheim faktisk sier om denne aktiviteten.

— Jeg mener selv at UHR-vedtaket er begrenset til uttalelser på vegne av sektoren. Men mens jeg forsåvidt synes at brevet fra mine gode kolleger ved de gamle universitetene grenser opp mot det å kommentere på vegne av sektoren, så ligger den saken på bordet til UHRs styreleder og ikke meg, mener Curt Rice.

HiOA, Krf, V, Ap, Frp og H

Ifølge Rice’ kommunikasjonsrådgiver, Kjersti Thoresen har Høgskolen i Oslo og Akershus bedt om, og gjennomført, møter med representanter fra Krf, Venstre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre i KUF-komitéen. I hovedsak er det HiOA som har bedt om møtene, som har handlet om finansieringssystemet og statsbudsjettet.

Møtene har blitt fulgt opp med et brev.

Les også: Brev fra Høgskolen i Oslo og Akershus til stortingsrepresentanter i finans- og KUF-komitéen.

Fem minutter til UHR på høring

Og Universitets- og høgskolerådet? Sektorens felles stemme til stortingspolitikerne, hva gjorde de?

De meldte seg til høring i KUF-komitéen. Nestleder Liv Reidun Grimstvedt fikk fem minutter på å snakke sektorens sak til komitéen.

Se også: Videoopptak fra årets høring om statsbudsjettet i KUF-komitéen
(Krever flash, Universitets- og høgskolerådet med Liv Reidun Grimstvedt, nestleder, Hege Bolstad Pettersen, ass. generalsekretær og Ann Elin Brattebø Andersen, seniorrådgiver. Grimstvedt snakker fra ca 10.14-19)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS